js实现1,2,3,5数字按照概率生成

转载  更新时间:2017年09月12日 18:43:03   投稿:mdxy-dxy   我要评论

这篇文章主要介绍了js实现1,2,3,5数字按照概率生成,需要的朋友可以参考下

js按照配置的概率生成,概率规则如下:
1------------50%

2------------30%

3------------15%

5------------5%

简单的代码

function myRandom() {
 var rand = Math.random();
 if (rand < .5) return 1;
 if (rand < .8) return 2;
 if (rand < .95) return 3;
 return 5;
}

复杂点的

function prizeRand(oArr) {
 var sum = 0; // 总和
 var rand = 0; // 每次循环产生的随机数
 var result = 0; // 返回的对象的key

 console.log(oArr);

 // 计算总和
 for (var i in oArr) {
  sum += oArr[i][0];
 }

 // 思路就是如果设置的数落在随机数内,则返回,否则减去本次的数
 for (var i in oArr) {
  rand = Math.floor(Math.random()*sum + 1);
  if (oArr[i][0] >= rand) {
   result = oArr[i][0];
   break;
  } else {
   sum -= oArr[i][0];
  }
 }

 return result;

}

var oArr = {'5':[5, 'Mac'], '3':[15, 'iPhone'], '2':[30, 'iPad'], '1':[50, 'iWatch']};

console.log(prizeRand(oArr));

大家可以根据需要选择,建议查看脚本之家的上一篇文章。

相关文章

最新评论