[a] 1 [/a]转换为网址的UBB的正则

 更新时间:2007年11月08日 15:58:24   作者:  
上面这个东东如何才能变成下面那个?
复制代码 代码如下:

[a] 1 [/a] 2 [a]3[/a] 4 [/a] 5  [/a] 6 [a] 7 [/a]  [a] 8 [/a] 
<a f="1"> 1 <a f="2"> 2 <a f="3">3</a> 4 </a> 5  </a> 6 <a f="7"> 7 </a>  <a f="8"> 8 </a>  


[Ctrl+A 全选 注:引入外部Js需再刷新一下页面才能执行]

相关文章

最新评论