PHP实现对数字分隔加千分号的方法

 更新时间:2019年03月18日 09:08:08   作者:豆蔻词工难赋深情   我要评论
今天小编就为大家分享一篇关于PHP实现对数字分隔加千分号的方法,小编觉得内容挺不错的,现在分享给大家,具有很好的参考价值,需要的朋友一起跟随小编来看看吧

对于较大数字,添加千分号可以方便快速地读出数值。千分号是指从最右边开始,每隔三位加个逗号。这种写法很广泛,来源大概是因为英文中 Thousand,千、million,百万、billion,十亿 都是隔三位的。在这里我们使用php实现数字格式化,数字每三位加逗号的功能函数,具体如下:

number_format

摘自PHP官方文档(PHP 4, PHP 5)

number_format — 以千位分隔符方式格式化一个数字

说明

string number_format ( float$number [, int$decimals = 0 ] )
string number_format ( float$number , int$decimals = 0 , string $dec_point = '.' , string $thousands_sep = ',' )

本函数可以接受1个、2个或者4个参数(注意:不能是3个):

如果只提供第一个参数, number 的小数部分会被去掉 并且每个千位分隔符都是英文小写逗号","

如果提供两个参数, number 将保留小数点后的位数到你设定的值,其余同楼上

如果提供了四个参数, number 将保留decimals 个长度的小数部分, 小数点被替换为 dec_point ,千位分隔符替换为 thousands_sep

参数

number

你要格式化的数字

decimals

要保留的小数位数

dec_point

指定小数点显示的字符

thousands_sep

指定千位分隔符显示的字符      

function num_format($num){
 if(!is_numeric($num)){
 return false;
 }
 $num = explode('.',$num);//把整数和小数分开
 $rl = $num[1];//小数部分的值
 $j = strlen($num[0]) % 3;//整数有多少位
 $sl = substr($num[0], 0, $j);//前面不满三位的数取出来
 $sr = substr($num[0], $j);//后面的满三位的数取出来
 $i = 0;
 while($i <= strlen($sr)){
 $rvalue = $rvalue.','.substr($sr, $i, 3);//三位三位取出再合并,按逗号隔开
 $i = $i + 3;
 }
 $rvalue = $sl.$rvalue;
 $rvalue = substr($rvalue,0,strlen($rvalue)-1);//去掉最后一个逗号
 $rvalue = explode(',',$rvalue);//分解成数组
 if($rvalue[0]==0){
 array_shift($rvalue);//如果第一个元素为0,删除第一个元素
 }
 $rv = $rvalue[0];//前面不满三位的数
 for($i = 1; $i < count($rvalue); $i++){
 $rv = $rv.','.$rvalue[$i];
 }
 if(!empty($rl)){
 $rvalue = $rv.'.'.$rl;//小数不为空,整数和小数合并
 }else{
 $rvalue = $rv;//小数为空,只有整数
 }
 return $rvalue;
}

另外可以使用系统自带的函数 string number_format ( float number [, int decimals [, string dec_point, string thousands_sep]] )

echo number_format('169856420');

输出结果将为:169,856,420

echo number_format('1000000',2);

输出结果将为:1,000,000.00

echo number_format('1000000',2,',','.');

输出结果将为:1.000.000,00

总结

以上就是这篇文章的全部内容了,希望本文的内容对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,谢谢大家对脚本之家的支持。如果你想了解更多相关内容请查看下面相关链接

相关文章

最新评论