js实现橱窗展示效果

 更新时间:2020年01月11日 10:03:21   作者:頑張ってちしじょ  
这篇文章主要为大家详细介绍了js实现橱窗展示效果,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

本文实例为大家分享了js实现橱窗展示的具体代码,供大家参考,具体内容如下

思路

1、获取需要的标签

2、求出滚动条的长度(公式:滚动条长度 = ( 盒子的宽度 / 内容的宽度) * 盒子的宽度)

3、监听鼠标按下事件:3 设置起始位置

4、监听鼠标的移动:

4.1求出移动的位置
4.2判断滚动条的位置(防超出)
4.3 移动滚动条、商品滚动(公式:内容走的距离 = (内容的长度 - 盒子的长度) / (盒子长度 - 滚动条的长度) * 滚动条走的距离);

5、监听鼠标的离开事件:把鼠标的移动事件设置为无即可。

 <script>
  window.onload = function (){
   //1.获取需要的标签
   var box = document.getElementById("box");
   var box_top = box.children[0];
   var box_bottom = box.children[1];
   var mask = box_bottom.children[0];
   //2.获取滚动条长度
   // 滚动条长度 = ( 盒子的宽度 / 内容的宽度) * 盒子的宽度
   var mask_length = (box.offsetWidth /box_top.offsetWidth) * box.offsetWidth;
   mask.style.width = mask_length + "px";
   //3.监听鼠标按下的事件
   mask.onmousedown = function (event){
    var event = event || window.event;
    //3.1设置起始位置
    var beginX = event.clientX - mask.offsetLeft;
    //3.2 监听鼠标的移动
    document.onmousemove =function (event){
     var event = event || window.event;
     //3.2.1求移动的位置
     var endX = event.clientX - beginX;

     //3.2.2处理边界值
     if(endX < 0){
      endX = 0
     }else if(endX >= box.offsetWidth - mask.offsetWidth){
      endX = box.offsetWidth - mask.offsetWidth;
     }
     //3.2.3让滚动条滚动
     mask.style.left = endX + "px";

     //3.2.4 让商品随着滚动
     //公式:内容走的距离 = (内容的长度 - 盒子的长度) / (盒子长度 - 滚动条的长度) * 滚动条走的距离
     var content_len = (box_top.offsetWidth - box.offsetWidth) / (box.offsetWidth - mask.offsetWidth) * endX;
     box_top.style.left = -content_len + "px";

     return false;
    };
    document.onmouseup = function (){
     document.onmousemove = null;
    }
   }
  }
</script>

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

相关文章

最新评论