《javascript设计模式》学习笔记七:Javascript面向对象程序设计组合模式详解

 更新时间:2020年04月08日 08:55:19   作者:silentime  
这篇文章主要介绍了Javascript面向对象程序设计组合模式,结合实例形式分析了《javascript设计模式》中Javascript面向对象组合模式相关概念、原理、定义、用法及操作注意事项,需要的朋友可以参考下

本文实例讲述了Javascript面向对象程序设计组合模式。分享给大家供大家参考,具体如下:

概述

关于组合模式的定义:组合模式(Composite Pattern)有时候又叫做部分-整体模式,它使我们树型结构的问题中,模糊了简单元素和复杂元素的概念,客户程序可以向处理简单元素一样来处理复杂元素,从而使得客户程序与复杂元素的内部结构解耦。来自百度百科:http://baike.baidu.com/view/3591789.htm

其实从面向对象之五之后,与javascript本身关系不是很大,更重要的是设计模式的一些概念,只要了解javascript面向对象的一般知识,掌握设计模式的含义,代码本身并不是很难。

这里简单说一下组合模式,其实组合模式就是将一系列相似或相近的对象组合在一个大的对象,由这个大对象提供一些常用的接口来对这些小对象进行操作,代码可重用,对外操作简单。例如对于一个form里的元素,不考虑页面设计的情况下,一般就剩下input了,对于这些input都有name和value的属性,因此可以将这些input元素作为form对象的成员组合起来,form对象提供对外的接口,便可以实现一些简单的操作,比如设置某个input的value,添加/删除某个input等等……

正文

介绍:组合模式又叫部分整体模式,用于把一组相似的对象当作一个单一的对象。组合模式依据树形结构来组合对象,用来表示部分以及整体层次

定义:组合多个对象形成树形结构以表示具有整体一部分关系的层次机构。组合模式对单个对象(即叶子对象)和组合对象(即容器对象)的使用具有一致性,组合模式又可以成为整体一部分模式。
它是一种对象结构型模式。

场景:我们对公司的人员架构进行一下打印,假设所有管理岗和开发岗的区别只有一个,是不是有下级员工。我们来实现下:

示例:

var LEADER = function(name,dept){
 this._name = name || ''; //姓名
 this._dept = dept || ''; //职位
 this._subordinates = []; //下属
 
 this.add = function(employee){
  this._subordinates.push(employee);
 }
 
 this.remove = function(employee){
  this._subordinates.splice(this._subordinates.indexOf(employee),1);
 }
 
 this.getSubordinates = function(){
  return this._subordinates;
 }
 this.toString = function(){
  console.log('姓名:'+this._name+',职位:'+this._dept)
 }
}
var JAVARD = function(name,dept){
 this._name = name || ''; //姓名
 this._dept = dept || ''; //职位
 
 this.toString = function(){
  console.log('姓名:'+this._name+',职位:'+this._dept)
 }
}
 
var FERD = function(name,dept){
 this._name = name || ''; //姓名
 this._dept = dept || ''; //职位
 this.toString = function(){
  console.log('姓名:'+this._name+',职位:'+this._dept)
 }
}
 
function addData(){
 var CEO = new LEADER('spancer','CEO');
 
 var CTO = new LEADER('zijian','CTO');
 
 var MANAGER = new LEADER('jiang','LEADER');
 
 var JAVA_LEADER = new LEADER('fei','JAVA_LEADER');
 var FE_LEADER = new LEADER('risker','FE_LEADER');
 
 var wh = new FERD('wanghui','FE');
 var si = new FERD('si','FE');
 var amy = new FERD('amy','FE');
 
 var wei = new JAVARD('wei','JAVA');
 var guo = new JAVARD('guo','JAVA');
 var yuan = new JAVARD('yuan','JAVA');
 
 CEO.add(CTO);
 
 CTO.add(MANAGER);
 
 MANAGER.add(JAVA_LEADER);
 MANAGER.add(FE_LEADER);
 
 FE_LEADER.add(wh);
 FE_LEADER.add(si);
 FE_LEADER.add(amy);
 
 JAVA_LEADER.add(wei);
 JAVA_LEADER.add(guo);
 JAVA_LEADER.add(yuan);
 return CEO;
}
var eachEmployee = function(employee){
 for(var employ of employee.getSubordinates()){
  employ.toString();
  if(employ.getSubordinates && employ.getSubordinates().length > 0){
   eachEmployee(employ);
  }
 }
}
 
var CEO = addData();
CEO.toString();
eachEmployee(CEO);
// 姓名:spancer,职位:CEO
// 姓名:zijian,职位:CTO
// 姓名:jiang,职位:LEADER
// 姓名:fei,职位:JAVA_LEADER
// 姓名:wei,职位:JAVA
// 姓名:guo,职位:JAVA
// 姓名:yuan,职位:JAVA
// 姓名:risker,职位:FE_LEADER
// 姓名:wanghui,职位:FE
// 姓名:si,职位:FE
// 姓名:amy,职位:FE

这里我们简单写的这个demo,用来对公司组织架构进行遍历输出。因为rd和leader具体职能的不同,我们把技术和管理分为两大类。但是这样的设计存在很多问题:

* 可扩展性差,当一个新的职位产生,在对其归类时是新增一个还是放到已有类目下面都是一个问题。
* 当某一行为发生变化需要挨个修改leader类rd类,不符合开关原则。

接下来我们用组合模式实现下:

var Employee = function(name, dept){
 this._name = name || ''; //姓名
 this._dept = dept || ''; //职位
 this._subordinates = []; //下属
 
 this.add = function(employee){
  this._subordinates.push(employee);
 }
 
 this.remove = function(employee){
  this._subordinates.splice(this._subordinates.indexOf(employee),1);
 }
 
 this.getSubordinates = function(){
  return this._subordinates;
 }
 this.toString = function(){
  console.log('姓名:'+this._name+',职位:'+this._dept)
 }
}
 
function addData(){
 var CEO = new Employee('spancer','CEO');
 
 var CTO = new Employee('zijian','CTO');
 
 var LEADER = new Employee('jiang','LEADER');
 
 var JAVA_LEADER = new Employee('fei','JAVA_LEADER');
 var FE_LEADER = new Employee('risker','FE_LEADER');
 
 var wh = new Employee('wanghui','FE');
 var si = new Employee('si','FE');
 var amy = new Employee('amy','FE');
 
 var wei = new Employee('wei','JAVA');
 var guo = new Employee('guo','JAVA');
 var yuan = new Employee('yuan','JAVA');
 
 CEO.add(CTO);
 
 CTO.add(LEADER);
 
 LEADER.add(JAVA_LEADER);
 LEADER.add(FE_LEADER);
 
 FE_LEADER.add(wh);
 FE_LEADER.add(si);
 FE_LEADER.add(amy);
 
 JAVA_LEADER.add(wei);
 JAVA_LEADER.add(guo);
 JAVA_LEADER.add(yuan);
 return CEO;
}
var eachEmployee = function(employee){
 for(var employ of employee.getSubordinates()){
  employ.toString();
  if(employ.getSubordinates().length > 0){
   eachEmployee(employ);
  }
 }
}
 
var CEO = addData();
CEO.toString();
eachEmployee(CEO);
// 姓名:spancer,职位:CEO
// 姓名:zijian,职位:CTO
// 姓名:jiang,职位:LEADER
// 姓名:fei,职位:JAVA_LEADER
// 姓名:wei,职位:JAVA
// 姓名:guo,职位:JAVA
// 姓名:yuan,职位:JAVA
// 姓名:risker,职位:FE_LEADER
// 姓名:wanghui,职位:FE
// 姓名:si,职位:FE
// 姓名:amy,职位:FE

大家可以对比下两段代码的差异,我们用一个Employee类来替换leader和rd类,其实这就是组合模式的关键:
定义一个抽象类,它既可以代表leader也可以代表rd,添加、打印时也基于Employee类,而无需知道这个人是什么角色。可以对其进行统一处理。

组合模式总结:

优点:
* 可以清楚的定义存在层次关系的复杂对象,让客户端开发过程中忽略层次的差异
* 全局修改时,只需修改一处位置

缺点:
* 无法对生成结果进行限制,不能像第一个例子一样,所有的rd都没有下级员工属性,也没有对应方法。所以在使用时要注意这些约束

适用场景;
* 在一个面向对象的语言开发系统中需要处理一个树形结构。
* 在具有整体和部分的结构中,希望忽略掉二者差异,使客户端一致对待。

感兴趣的朋友可以使用在线HTML/CSS/JavaScript代码运行工具http://tools.jb51.net/code/HtmlJsRun测试上述代码运行效果。

更多关于JavaScript相关内容感兴趣的读者可查看本站专题:《javascript面向对象入门教程》、《JavaScript错误与调试技巧总结》、《JavaScript数据结构与算法技巧总结》、《JavaScript遍历算法与技巧总结》及《JavaScript数学运算用法总结

希望本文所述对大家JavaScript程序设计有所帮助。

相关文章

最新评论