javascript 设计模式之享元模式原理与应用详解

 更新时间:2020年04月08日 10:59:19   作者:Weiseditor  
这篇文章主要介绍了javascript 设计模式之享元模式,结合实例形式详细分析了javascript 设计模式之享元模式相关概念、原理、应用方法及操作注意事项,需要的朋友可以参考下

本文实例讲述了javascript 设计模式之享元模式。分享给大家供大家参考,具体如下:

享元模式说明

定义:用于解决一个系统大量细粒度对象的共享问题:

关健词:分离跟共享;

说明: 享元模式分单纯(共享)享元模式,以及组合(不共享)享元模式,有共享跟不共享之分;单纯享元模式,只包含共享的状态,可共享状态是不可变,不可修改的,这是享元的内部状态;当然有外部状态就有外部状态,外部状态是可变的,不被共享,这个外部状态由客户端来管理,是可变化的;外部状态与内部状态是独立分开的,外部状态一般作为参数传入享元对象内,但不会影响内部状态的值;外部状态,一用用于获取共享的享元对象,或多或少与内部状态有点关联;比如从用户数据表中获取数据,传入一个外部变量用户名,再根据这个用户名,获取该用户所有对象状态信息;

组合享元模式,配置组合模式来使用,共享部分只做个叶子节点,而组合部分是不必共享的,因为共组部分的子叶节点元素已经被缓存,组合部分相当一个分组分类的作用;

享元模式一般会与工厂模式相结合使用,用于管理缓存的创建跟维护,享元共享元素的创建一般在工厂类里创建;

享元模式主要用于对象的共享,使具有相似对象,或对象间具有太多相似细粒度的状态,能共享已经创建的对象,减少对象的创建,减少对内存的占用,提升优化性能;

一种场景:

享元模式结构图:

像第一张的情况,就可以使用享元模式,因为后两排的状态组合,可能在实体对应中,多次存在,这时就可以使用享元的共享特性,来减少对象的创建,如有相同的状态或组合,就可以获取缓存的状态,减少对象重复创建,减少内存占用;

实例场景:

1>. 系统各种角色权限分配;

2>. 系统出现很多种状态,或组合状态需要对应的,而且这种对应,可以发生很多种其他类型对象上面的,就可以使用享元模式;

实例源码: 单纯(共享)享元

1. 自定义的 JavaScript Hashtable:

function Hashtable() {
 this.values = [];
}

Hashtable.prototype.getJson = function() {
 return this.values;
}

Hashtable.prototype.add = function(key, value) {
 if (!this.contain(key)) {
  this.values.push({key:key, value:value});
 }
}

Hashtable.prototype.contain = function(key) {
 for (idx in this.values) {
  var json = this.values[idx];
  if (json.key == key) {
   return true;
  }
 }
 return false;
}

Hashtable.prototype.get = function(key) {
 var result;
 for (idx in this.values) {
  var json = this.values[idx];
  if (json.key == key) {
   result = json;
   break;
  }
 }
 return result;
}

Hashtable.prototype.delete = function(key) {
 for (idx in this.values) {
  var json = this.values[idx];
  if (json.key == key) {
   delete this.values[idx];
   break;
  }
 }
}

Hashtable.prototype.set = function(key, value) {
 if (this.contain(key)) {
  this.delete(key);
  this.values.push({key:key,value:value});
 }
}

2. 享元方法:

function Flyweight(one) {
 this.stateOne = one;
}

Flyweight.prototype.operate = function(){
  var date = new Date();
 console.log(this.stateOne + '-' + Math.random());
};

这里可以处理传进来的参数的一些逻辑,也可以初始化从数据库里提取数据缓存保存;

3. 享元工厂:

function FlyweightFactory(){
 var hash = new Hashtable();
}

FlyweightFactory.prototype.getFlyweight = function(state) {
 var flyweight;
 if (hash.contain(state)) {
  flyweight = hash.get(state);
 } else {
  flyweight = new Flyweight(state);
  hash.add(state, flyweight);
 }
 return flyweight;
}

4. Client 使用:

//Client

var factory = new FlyweightFactory();
var fly1, fly2, fly3;

fly1 = factory.getFlyweight('AABB');
fly2 = factory.getFlyweight('CCDD');
fly3 = factory.getFlyweight('CCDD');

fly1.operate();
fly2.operate();
fly3.operate();

输出:

AABB-0.8621504916809499

CCDD-0.7498800195753574

CCDD-0.7498800195753574

复合享元模式

1. 复合享元

function UnShareFlyweight() {
 this.state = '';
 this.hash = new Hashtable();
}

UnShareFlyweight.prototype.add = function(key, flyweight) {
 this.hash.add(key, flyweight);
}

UnShareFlyweight.prototype.operate = function(state) {
 var flag = false;
  /*
 for (idx in this.hash) {
  var fly = this.list[idx];
  if (fly.stateOne == state) {
   flag = true;
    break;
  }
 }
  */
 
  flag = this.hash.contain(state);
 flag ? console.log('Exists') : console.log('Not Exists');
}

2. 在修改添加在享元工厂的组合方法:

function FlyweightFactory(){
 var hash = new Hashtable();
}

FlyweightFactory.prototype.getFlyweight = function(state) {
 var flyweight;
 if (hash.contain(state)) {
  flyweight = hash.get(state);
 } else {
  flyweight = new Flyweight(state);
  hash.add(state, flyweight);
 }
 return flyweight;
}

FlyweightFactory.prototype.getComposite = function(list) {
 var unFly = new UnShareFlyweight();
 var flyweight, state;
 for (idx in list) {
  state = list[idx];
  flyweight = this.getFlyweight(state);
  unFly.add(state, flyweight);
 }
}

FlyweightFactory.prototype.print = function() {
 var jsons = this.hash.getJson();
 for (json in jsons) {
  json.value.operate();
 }
}

3. Client 使用:

var states = ['AABB', 'CDCD', 'AABB', 'CCDD'];

var factory = new FlyweightFactory();
factory.getComposite(states);

factory.print();

输出:

AABB-0.8749617566354573

CDCD-0.6991151459515095

CCDD-0.9891050879377872

享元模式其他说明

总体来说,享元模式用于减少对象的重复创建,用于减少内存使用,提升性能的结构型模式:

它涉及三个模式:享元模式,工厂模式,组合模式;

对于处理多对多对应而产生的一些数据缓存存储,是一个不错的选择!

感兴趣的朋友可以使用在线HTML/CSS/JavaScript代码运行工具http://tools.jb51.net/code/HtmlJsRun测试上述代码运行效果。

更多关于JavaScript相关内容感兴趣的读者可查看本站专题:《javascript面向对象入门教程》、《JavaScript错误与调试技巧总结》、《JavaScript数据结构与算法技巧总结》、《JavaScript遍历算法与技巧总结》及《JavaScript数学运算用法总结

希望本文所述对大家JavaScript程序设计有所帮助。

相关文章

最新评论