matplotlib 3D模型绘制一朵小红花

 更新时间:2022年02月16日 10:53:13   作者:夏小悠  
这篇文章主要介绍了matplotlib 3D模型绘制一朵小红花,代码有趣也有一定的知识参考价值,需要的朋友可以参考文章内容下去试试

前言:

在github上看到一个有趣的代码,虽然情人节已经过了两天,但还是想和大家分享^_^

1. 含苞待放

  3D模型的绘制需要网格点,关于网格点的作用,在基于python,Matplotlib绘制函数的等高线与三维图像的博文中已经介绍,这里不再赘述。

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

fig = plt.figure()
ax = Axes3D(fig)

x = np.linspace(0, 1, num=30)
t = np.linspace(0, 1, num=1200) * 20 * np.pi + 4 * np.pi
x, t = np.meshgrid(x, t)

p = 0.5 * np.pi * np.exp(-t / (8 * np.pi))
change = np.sin(15 * t) / 150
u = 1 - (1 - np.mod(3.3 * t, 2 * np.pi) / np.pi)**4 / 2 + change
y = 2 * (x**2 - x)**2 * np.sin(p)
r = u * (x * np.sin(p) + y * np.cos(p)) * 1.5
h = u * (x * np.cos(p) - y * np.sin(p))

# PiYG_r
# RdBu_r
surf = ax.plot_surface(r * np.cos(t), r * np.sin(t), h,
                       rstride=1, cstride=1, cmap=plt.cm.RdPu_r)
plt.savefig('img/img1.png')
plt.show()

2. 灼灼其华

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

fig = plt.figure()
ax = Axes3D(fig)
# plt.axis('off')

x = np.linspace(0, 1, num=30)
t = np.linspace(0, 1, num=1200) * 50 * np.pi - 4 * np.pi
x, t = np.meshgrid(x, t)

p = 0.5 * np.pi * np.exp(-t / (8 * np.pi))
change = np.sin(20 * t) / 50
u = 1 - (1 - np.mod(3.3 * t, 2 * np.pi) / np.pi)**4 / 2 + change
y = 2 * (x**2 - x)**2 * np.sin(p)
r = u * (x * np.sin(p) + y * np.cos(p)) * 1.5
h = u * (x * np.cos(p) - y * np.sin(p))

ax = ax.plot_surface(r * np.cos(t), r * np.sin(t), h,
                     rstride=1, cstride=1, cmap=plt.cm.RdPu_r)

plt.savefig('img/img2.png')
plt.show()

有关mpl_toolkits.mplot3d的使用可以参考官方文档

更多的颜色搭配可参考matplotlib的colormap官方手册

 到此这篇关于matplotlib 3D模型绘制一朵小红花的文章就介绍到这了,更多相关3D模型绘制内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

相关文章

最新评论