Javascript闭包演示代码小结

 更新时间:2011年03月13日 23:22:49   作者:   我要评论
有个网友问了个问题,如下的html,为什么点击所有的段落p输出都是5,而不是alert出对应的0,1,2,3,4。

[Ctrl+A 全选 注:如需引入外部Js需刷新才能执行]

以上场景是初学者经常碰到的。即获取HTML元素集合,循环给元素添加事件。在事件响应函数中(event handler)获取对应的索引。但每次获取的都是最后一次循环的索引。
原因是初学者并未理解JavaScript的闭包特性。通过element.onclick=function(){alert(i);}方式给元素添加点击事件。响应函数function(){alert(i);}中的 i 并非每次循环时对应的 i(如0,1,2,3,4)而是循环后最后 i 的值5。 或者说循环时响应函数内并未能保存对应的值 i,而是最后一次i++的值5。

了解了原因,摸索出了很多解决办法(纯粹是兴趣)。最先想到的前两种
1、将变量 i 保存给在每个段落对象(p)上
复制代码 代码如下:

function init1() {
var pAry = document.getElementsByTagName("p");
for( var i=0; i<pAry.length; i++ ) {
pAry[i].i = i;
pAry[i].onclick = function() {
alert(this.i);
}
}
}

2、将变量 i 保存在匿名函数自身
复制代码 代码如下:

function init2() {
var pAry = document.getElementsByTagName("p");
for( var i=0; i<pAry.length; i++ ) {
(pAry[i].onclick = function() {
alert(arguments.callee.i);
}).i = i;
}
}

后又想到了三种
3、加一层闭包,i 以函数参数形式传递给内层函数
复制代码 代码如下:

function init3() {
var pAry = document.getElementsByTagName("p");
for( var i=0; i<pAry.length; i++ ) {
(function(arg){
pAry[i].onclick = function() {
alert(arg);
};
})(i);//调用时参数
}
}

4、加一层闭包,i 以局部变量形式传递给内层函数
复制代码 代码如下:

function init4() {
var pAry = document.getElementsByTagName("p");
for( var i=0; i<pAry.length; i++ ) {
(function () {
var temp = i;//调用时局部变量
pAry[i].onclick = function() {
alert(temp);
}
})();
}
}

5、加一层闭包,返回一个函数作为响应事件(注意与3的细微区别)
复制代码 代码如下:

function init5() {
var pAry = document.getElementsByTagName("p");
for( var i=0; i<pAry.length; i++ ) {
pAry[i].onclick = function(arg) {
return function() {//返回一个函数
alert(arg);
}
}(i);
}
}

后又发现了两种
6、用Function实现,实际上每产生一个函数实例就会产生一个闭包
复制代码 代码如下:

function init6() {
var pAry = document.getElementsByTagName("p");
for( var i=0; i<pAry.length; i++ ) {
pAry[i].onclick = new Function("alert(" + i + ");");//new一次就产生一个函数实例
}
}

7、用Function实现,注意与6的区别
复制代码 代码如下:

function init7() {
var pAry = document.getElementsByTagName("p");
for( var i=0; i<pAry.length; i++ ) {
pAry[i].onclick = Function('alert('+i+')');
}
}

相关文章

最新评论