javaScript 利用闭包模拟对象的私有属性

 更新时间:2011年12月29日 00:33:11   作者:  
JavaScript缺少块级作用域,没有private修饰符,但它具有函数作用域。作用域的好处是内部函数可以访问它们的外部函数的参数和变量(除了this和argument
JavaScript缺少块级作用域,没有private修饰符,但它具有函数作用域。作用域的好处是内部函数可以访问它们的外部函数的参数和变量(除了this和argument。内部中的函数中的this指向全局对象,argument指向内部函数的函数参数)。我们可以利用这种属性来模拟面向对象中的私有属性。

复制代码 代码如下:

var myObject=function(value){
var value=value || 0;
return{
increment:function(num){
value+=typeof num==='number' ? num : 0;
},
setValue:function(num){
value = typeof num==='number' ? num : value;
},
getValue:function(){
return value;
}
}
}(10)
//alert(myObject.getValue()); //10
myObject.setValue(20);
//alert(myObject.getValue()); //20
myObject.increment(5);
alert(myObject.getValue()); //25

如上例中,myObjeact是匿名函数执行后返回的对象。匿名函数中变量value对于匿名函数外部来说是不可访问的,但对于其内部的函数,是可以访问的,匿名函数执行结束,由于变量value仍被返回的myObject对象所存取,故value所占据的内存并没有被销毁。此时,内部的变量value就如同myObject对象的私有变量一样。
复制代码 代码如下:

var myObject=function(value){
var name='MyObject';
return{
increment:function(num){
value+=typeof num==='number' ? num : 0;
},
setValue:function(num){
value = typeof num==='number' ? num : value;
},
getValue:function(){
//alert(this);
return value;
},
getName:function(){
return name;
},
setName:function(nameStr){
name=nameStr;
},
toString:function(){
return '[Object:'+name+']';
}
}
}
var obj=myObject(5);
obj.increment(6);
//alert(obj.getValue()); // 11
//alert(obj); //[Object:MyObject]
obj.setName('temp object 01');
alert(obj) //[Object:temp object 01]

相关文章

最新评论