linux shell进度条实现方法

 更新时间:2013年11月15日 15:18:58   作者:  
linux shell实现的一咱进度条,代码很简单,供大家参考

直接看代码吧,很简单

复制代码 代码如下:

#!/bin/bash

b=''
i=0
while [ $i -le  100 ]
do
    printf "progress:[%-50s]%d%%\r" $b $i
    sleep 0.1
    i=`expr 2 + $i`       
    b=#$b
done
echo


 

 

 

相关文章

最新评论