php实现二进制和文本相互转换的方法

 更新时间:2015年04月18日 15:26:09   作者:不吃皮蛋  
这篇文章主要介绍了php实现二进制和文本相互转换的方法,实例分析了文本与数制转换的相关技巧,具有一定参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下

本文实例讲述了php实现二进制和文本相互转换的方法。分享给大家供大家参考。具体如下:

这段代码包含两个函数,bin2text,二进制转换为文本,text2bin,文本转换成二进制

<?php
function bin2text($bin_str)
{
 $text_str = '';
 $chars = explode("\n",chunk_split(str_replace("\n",'',$bin_str),8));
 $_I = count($chars);
 for($i = 0; $i < $_I; $text_str .= chr(bindec($chars[$i])), $i );
 return $text_str;
}
function text2bin($txt_str)
{
 $len = strlen($txt_str);
 $bin = '';
 for($i = 0; $i < $len; $i )
 {
  $bin .= strlen(decbin(ord($txt_str[$i])))<8?str_pad(decbin(ord($txt_str[$i])),8,0,STR_PAD_LEFT):decbin(ord($txt_str[$i]));
 }
 return $bin;
}
print text2bin('How are you gentlements?');
?>

希望本文所述对大家的php程序设计有所帮助。

相关文章

最新评论