php实现的微信红包算法分析(非官方)

 更新时间:2015年09月25日 11:04:47   作者:deeka  
这篇文章主要介绍了php实现的微信红包算法,以实例形式分析了拼手气红包的相关随机算法技巧,具有一定参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下

本文实例讲述了php实现的微信红包算法。分享给大家供大家参考。具体如下:

最近一直在微信群里体验红包功能,红包类型有两种:

1. 普通红包

2. 拼手气红包

普通红包就不用多解析了,大锅饭原理,平分。

拼手气红包讲的是手气(运气),有人可以抢到很多,有人抢的少得可怜,当然也不是先抢就一定多,说到底了就是随机。

想了想,自己写写看,能不能实现类似的功能(不敢说是算法)。

// $bonus_total 红包总金额
// $bonus_count 红包个数
// $bonus_type 红包类型 1=拼手气红包 0=普通红包
function randBonus($bonus_total=0, $bonus_count=3, $bonus_type=1){
 $bonus_items = array(); // 将要瓜分的结果
 $bonus_balance = $bonus_total; // 每次分完之后的余额
 $bonus_avg  = number_format($bonus_total/$bonus_count, 2); // 平均每个红包多少钱
 $i    = 0;
 while($i<$bonus_count){
  if($i<$bonus_count-1){
   $rand   = $bonus_type?(rand(1, $bonus_balance*100-1)/100):$bonus_avg; // 根据红包类型计算当前红包的金额
   $bonus_items[] = $rand;
   $bonus_balance -= $rand;
  }else{
   $bonus_items[] = $bonus_balance; // 最后一个红包直接承包最后所有的金额,保证发出的总金额正确
  }
  $i++;
 }
 return $bonus_items;
}

好吧,我们现在来体验一下

// 发3个拼手气红包,总金额是100元
$bonus_items = randBonus(100, 3, 1);
// 查看生成的红包
var_dump($bonus_items);
// 校验总金额是不是正确,看看微信有没有坑我们的钱
var_dump(array_sum($bonus_items));

另一个使用数组实现的版本,原理差不多:

function sendRandBonus($total=0, $count=3, $type=1){
 if($type==1){
  $input   = range(0.01, $total, 0.01);
  if($count>1){
   $rand_keys = (array) array_rand($input, $count-1);
   $last  = 0;
   foreach($rand_keys as $i=>$key){
    $current = $input[$key]-$last;
    $items[] = $current;
    $last  = $input[$key];
   }
  }
  $items[]  = $total-array_sum($items);
 }else{
  $avg   = number_format($total/$count, 2);
  $i    = 0;
  while($i<$count){
   $items[] = $i<$count-1?$avg:($total-array_sum($items));
   $i++;
  }
 }
 return $items;
}

希望本文所述对大家的php程序设计有所帮助。

相关文章

最新评论