C++实现四叉树效果(附源码下载)

 更新时间:2017年03月27日 10:21:34   作者:落单的毛毛虫  
这篇文章主要介绍了C++实现四叉树效果(附源码下载),非常不错,具有参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下

什么是四叉树?

如图,设想,

红框表示地图,星星表示单位,黄框表现范围,

要处理地图中范围内的单位,最直接的做法是筛选所有单位。

通过上图可以看到一个显而易见的问题,大部分单位都不需要被处理。

如果把地图分成块,只筛选范围覆盖的块中的单位,这样就可以减少很多不必要的筛选。

四叉树可以有效解决这个问题。

树的每一层都把地图划分四块,根据地图尺寸来决定树的层数,层数越大划分越细。

当需要对某一范围的单位筛选时,只需要定位到与范围相交的树区域,再对其区域内的对象筛选即可。

四叉树的实现

#pragma once
#include "base.h"
#include "math.h"
template <class Value>
class Tree4 {
private:
 struct Pointer {
 Tree4 *LT, *RT, *LB, *RB;
 Pointer() :LT(nullptr), RT(nullptr), LB(nullptr), RB(nullptr)
 { }
 ~Pointer()
 {
 SAFE_DELETE(LT);
 SAFE_DELETE(RT);
 SAFE_DELETE(LB);
 SAFE_DELETE(RB);
 }
 };
public:
 Tree4(const MATH Rect &rect, size_t n = 0): _rect(rect)
 {
 STD queue<Tree4 *> queue;
 queue.push(this);
 for (auto c = 1; n != 0; --n, c *= 4)
 {
 for (auto i = 0; i != c; ++i)
 {
 auto tree = queue.front();
 tree->Root();
 queue.pop();
 queue.push(tree->_pointer.LT);
 queue.push(tree->_pointer.RT);
 queue.push(tree->_pointer.LB);
 queue.push(tree->_pointer.RB);
 }
 }
 }
 template <class Range>
 bool Insert(const Value * value, const Range & range)
 {
 auto tree = Contain(range);
 auto ret = nullptr != tree;
 if (ret) { tree->_values.emplace_back(value); }
 return ret;
 }
 template <class Range>
 bool Remove(const Value * value, const Range & range)
 {
 auto tree = Contain(range);
 auto ret = nullptr != tree;
 if (ret) { ret = tree->Remove(value); }
 return ret;
 }
 template <class Range>
 bool Match(const Range & range, const STD function<bool(Value *)> & func)
 {
 if (!MATH intersect(_rect, range))
 {
 return true;
 }
 for (auto & value : _values)
 {
 if (!func(const_cast<Value *>(value)))
 {
 return false;
 }
 }
 auto ret = true;
 if (!IsLeaf())
 {
 if (ret) ret = _pointer.LT->Match(range, func);
 if (ret) ret = _pointer.RT->Match(range, func);
 if (ret) ret = _pointer.LB->Match(range, func);
 if (ret) ret = _pointer.RB->Match(range, func);
 }
 return ret;
 }
 template <class Range>
 Tree4 * Contain(const Range & range)
 {
 Tree4<Value> * ret = nullptr;
 if (MATH contain(STD cref(_rect), range))
 {
 if (!IsLeaf())
 {
 if (nullptr == ret) ret = _pointer.LT->Contain(range);
 if (nullptr == ret) ret = _pointer.RT->Contain(range);
 if (nullptr == ret) ret = _pointer.LB->Contain(range);
 if (nullptr == ret) ret = _pointer.RB->Contain(range);
 }
 if (nullptr == ret)
 ret = this;
 }
 return ret;
 }
private:
 void Root()
 {
 _pointer.LT = new Tree4(MATH Rect(_rect.x, _rect.y, _rect.w * 0.5f, _rect.h * 0.5f));
 _pointer.LB = new Tree4(MATH Rect(_rect.x, _rect.y + _rect.h * 0.5f, _rect.w * 0.5f, _rect.h * 0.5f));
 _pointer.RT = new Tree4(MATH Rect(_rect.x + _rect.w * 0.5f, _rect.y, _rect.w * 0.5f, _rect.h * 0.5f));
 _pointer.RB = new Tree4(MATH Rect(_rect.x + _rect.w * 0.5f, _rect.y + _rect.h * 0.5f, _rect.w * 0.5f, _rect.h * 0.5f));
 }
 bool Remove(const Value * value)
 {
 auto iter = STD find(_values.begin(), _values.end(), value);
 auto ret = _values.end() != iter;
 if (ret) { _values.erase(iter); }
 return ret;
 }
 bool IsLeaf()
 {
 return nullptr == _pointer.LT
 || nullptr == _pointer.RT
 || nullptr == _pointer.LB
 || nullptr == _pointer.RB;
 }
 Tree4(const Tree4 &) = delete;
 Tree4(Tree4 &&) = delete;
 Tree4 &operator=(const Tree4 &) = delete;
 Tree4 &operator=(Tree4 &&) = delete;
private:
 MATH Rect _rect;
 Pointer _pointer;
 STD list<const Value *> _values;
};

代码简洁,通俗易懂,承让。

效果图

左侧全图遍历,右侧四叉树遍历,通过左上角的开销时间,差异很明显。

下载源码点击此处

以上所述是小编给大家介绍的C++实现四叉树效果(附源码下载),希望对大家有所帮助,如果大家有任何疑问请给我留言,小编会及时回复大家的。在此也非常感谢大家对脚本之家网站的支持!

相关文章

 • C语言中二维数组作为函数参数来传递的三种方法

  C语言中二维数组作为函数参数来传递的三种方法

  这篇文章主要给大家介绍了关于C语言中二维数组作为函数参数来传递的三种方法,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家学习或者使用C语言有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面来一起学习学习吧
  2019-09-09
 • 简单总结C++中的修饰符类型

  简单总结C++中的修饰符类型

  这篇文章主要介绍了C++中的修饰符类型总结,是C++入门学习中的基础知识,需要的朋友可以参考下
  2016-05-05
 • 如何用C写一个web服务器之GCC项目编译

  如何用C写一个web服务器之GCC项目编译

  本文主要介绍了,如何用C写一个web服务器,Linux下用GCC进行项目编译,对此感兴趣的同学,可以参考下。
  2021-05-05
 • C语言实现扫雷程序

  C语言实现扫雷程序

  这篇文章主要为大家详细介绍了C语言实现扫雷程序,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下
  2019-12-12
 • 深入C++中inline关键字的使用

  深入C++中inline关键字的使用

  本篇文章是对C++中inline关键字的使用进行了详细的分析介绍,需要的朋友参考下
  2013-05-05
 • C++编程中删除运算符与相等运算符的使用解析

  C++编程中删除运算符与相等运算符的使用解析

  这篇文章主要介绍了C++编程中删除运算符与相等运算符的使用解析,delete和==以及!=运算符的使用是C++入门学习中的基础知识,需要的朋友可以参考下
  2016-01-01
 • OpenCV实现人脸检测

  OpenCV实现人脸检测

  这篇文章主要为大家详细介绍了OpenCV实现人脸检测的相关资料,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下
  2018-01-01
 • C语言中自动隐式转换与类型强制转换实例分析

  C语言中自动隐式转换与类型强制转换实例分析

  这篇文章主要介绍了C语言中自动隐式转换与类型强制转换实例分析,需要的朋友可以参考下
  2014-07-07
 • C语言实现简易网络聊天室

  C语言实现简易网络聊天室

  这篇文章主要为大家详细介绍了C语言实现简易网络聊天室,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下
  2021-06-06
 • C语言实现简单计算器功能(2)

  C语言实现简单计算器功能(2)

  这篇文章主要为大家详细介绍了C语言实现简单计算器功能的第二部分,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下
  2020-02-02

最新评论