C++设计模式之备忘录模式(Memento)

转载  更新时间:2018年04月15日 15:38:07   作者:chencarl   我要评论

这篇文章主要为大家详细介绍了C++设计模式之备忘录模式Memento的相关资料,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

当我们在实际应用中需要提供撤销机制,当一个对象可能需要再后续操作中恢复其内部状态时,就需要使用备忘录模式。其本质就是对象的序列化和反序列化的过程,支持回滚操作。

作用

在不破坏封装性的前提下,捕获一个对象的内部状态,并在该对象之外保存这个状态,这样以后就可以将该对象恢复到原先的状态。

类视图

实现

typedef struct sysstate; //假设的一个空结构,用来代表系统状态

//还原点
class Memento
{
public:
 Memento(sysstate &statein)
 {
 state = statein;
 }
 sysstate& getstate(){ return state}
private:
 sysstate state;
};

//运行系统
class system
{
public:
 void recovery(Memento* pMem)
 {
 if (pMem)
 {
  state = pMem->getstate();
 } 
 }
 Memento* backup()
 {
 return new Memento(state);
 }
private:
 sysstate state;
};

//还原控制器
class recoveryControl
{
public:
 ~recoveryControl()
 {
 map<long,Memento*>::iterator iter; 
 for ( iter = m_mementos.begin(); iter != m_mementos.end(); iter++)
 {
  delete iter.second;
 }
 }
 long addRecoveryPoint(Memento* pMem)
 {
 long t = clock();
 m_mementos.instert(pair<long,Memento*>(t, pMem));
 return t;
 }
 Memento* GetRecoveryPoint(long time)
 {
 map<long,Memento*>::iterator iter; 
 
 iter = m_mementos.find(time); 
 
 if(iter != m_mementos.end()) 
  return iter->second; 
 return NULL;
 }
 void DelRecoveryPoint(long time)
 {
 Memento* pMem = GetRecoveryPoint(time);
 m_mementos.erase(time); 
 delete pMem;
 }
private:
 map<long,Memento*> m_mementos;
};

int main()
{
 system Sys;
 recoveryControl controler;
 //备份系统并存入备份管理器中
 long time1 = controler.addRecoveryPoint(Sys.backup());
 long time2 = controler.addRecoveryPoint(Sys.backup());

 //将系统恢复到time1状态
 Sys.recovery(controler.GetRecoveryPoint(time1));

 //将系统恢复到time2状态
 Sys.recovery(controler.GetRecoveryPoint(time2));

}

应用场景

支持回滚操作的 地方,如游戏存档、事务回滚、程序的撤销和恢复操作等。

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

相关文章

最新评论