C语言实现小猫钓鱼算法

 更新时间:2019年01月15日 15:38:56   作者:Mr_HuangJW  
这篇文章主要为大家详细介绍了C语言实现小猫钓鱼算法,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

C语言小猫钓鱼实现了两个人打牌,分别依次将牌放到桌子上,若A出的牌与桌子上的牌一样,则A将桌子上两张一样的牌及其中间所有牌放到A手中,看A,B两个人谁先打完所有牌。

#include <stdio.h>
struct queue
{
 int data[1000];
 int head;
 int tail;
};
struct stack
{
 int top;
 int data[10];
};
 
int main(){
 struct queue q1,q2;
 struct stack s;
 int i,t,r,flag=0;
 q1.head=1;q1.tail=1;
 q2.head=1;q2.tail=1;
 
 //初始化桌子
 s.top=0;
 //读入6个牌
 for(i=1;i<=6;i++)
 {
 printf("输入q1的六张牌:");
 scanf("%d",&q1.data[i]);
 q1.tail++;
 }
 for(i=1;i<=6;i++)
 {
 printf("输入q2的六张牌:");
 scanf("%d",&q2.data[i]);
 q2.tail++;
 }
 //出牌
 while(q1.head<q1.tail&&q2.head<q2.tail)
 {
 //debug
 printf("\nq1手中的牌为:");
 for(i=q1.head;i<=q1.tail-1;i++)
 {
 printf(" %d",q1.data[i]);
 }
 printf("\nq2手中的牌为:");
 for(i=q2.head;i<=q2.tail-1;i++)
 {
 printf(" %d",q2.data[i]);
 }
 if(s.top>0)
 {
 printf("\n桌子上的牌是:");
 for(i=1;i<=s.top;i++)
 {
 printf(" %d",s.data[i]);
 }
 printf("\n");
 }
 else
 {
 printf("\n桌子上没牌了\n");
 }
 //q1出牌
 flag=0;
 t=q1.data[q1.head];
 for(i=1;i<=s.top;i++)
 {
 if(t==s.data[i])
 {
 flag=1;break;
 }
 }
 if(flag==0)
 {
 q1.head++;
 s.top++;
 s.data[s.top]=t;
 }
 if(flag==1)
 {
 q1.head++;
 q1.data[q1.tail]=t;
 q1.tail++;
 while(s.data[s.top]!=t)
 {
 q1.data[q1.tail++]=s.data[s.top];
 s.top--;
 }
 q1.data[q1.tail]=t;
 q1.tail++;
 s.top--;
 }
 if(q1.head==q1.tail) break;
 //q2出牌
 flag=0;
 r=q2.data[q2.head];
 for(i=1;i<=s.top;i++)
 {
 if(r==s.data[i])
 {
 flag=1;break;
 }
 }
 if(flag==0)
 {
 q2.head++;
 s.top++;
 s.data[s.top]=r;
 }
 if(flag==1)
 {
 q2.head++;
 q2.data[q2.tail]=r;
 q2.tail++;
 while(s.data[s.top]!=r)
 {
 q2.data[q2.tail++]=s.data[s.top];
 s.top--;
 }
 q2.data[q2.tail]=r;
 q2.tail++;
 s.top--;
 } 
 }
 if(q1.head==q1.tail)
 {
 printf("q2赢了!");
 printf("q2手中的牌为:");
 for(i=q2.head;i<=q2.tail-1;i++)
 {
 printf(" %d",q2.data[i]);
 }
 if(s.top>0)
 {
 printf("桌子上的牌是:");
 for(i=1;i<=s.top;i++)
 {
 printf(" %d",s.data[i]);
 }
 }
 else
 {
 printf("桌子上没牌了");
 }
 }
 if(q2.head==q2.tail)
 {
 printf("q1赢了!");
 printf("q1手中的牌为:");
 for(i=q1.head;i<=q1.tail-1;i++)
 {
 printf(" %d",q1.data[i]);
 }
 if(s.top>0)
 {
 printf("桌子上的牌是:");
 for(i=1;i<=s.top;i++)
 {
 printf(" %d",s.data[i]);
 }
 }
 else
 {
 printf("桌子上没牌了");
 }
 }
 getchar();getchar();
}

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

相关文章

最新评论