C++实现希尔排序(ShellSort)

 更新时间:2020年04月24日 17:00:06   作者:ChanJose  
这篇文章主要为大家详细介绍了C++实现希尔排序,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

本文实例为大家分享了C++实现希尔排序的具体代码,供大家参考,具体内容如下

一、思路:

希尔排序:又称缩小增量排序,是一种改进的插入排序算法,是不稳定的。

设排序元素序列有n个元素,首先取一个整数gap<n作为间隔,将全部元素分为gap个子序列,所有距离为gap的元素放在同一个子序列中,在每一个子序列中分别施行直接插入排序。然后缩小间隔gap,重复上述的子序列和排序工作。

二、实现程序:

#include <iostream>
using namespace std;
 
const int maxSize = 20;
 
// 希尔排序:每次减小1/3,直到d=1;
//  因为前面增量比较大,间隔比较,减少比较的次数,已经将部分排好序,
//  后面虽然d越来越小,但是因为前面已经排好序,所以,后面插入需要比
//  较的次数减少。
template <class T>
void ShellSort(T arr[], const int left, const int right) {
 int i, j, gap, temp; // gap为增量
 
 gap = right - left + 1; // 增量的初始值
 do{ // 直到增量值为1
 gap = gap / 3 + 1; // 求下一增量值
 for(i = left + gap; i <= right; i++) {
  if(arr[i] < arr[i-gap]) {
  temp = arr[i];
  j = i - gap;
  do {
   arr[j+gap] = arr[j]; // 后移元素
   j = j - gap; // 再比较前一元素
  }while(j >= left && temp < arr[j]);
  arr[j+gap] = temp; // 回填
  }
 } // for
 }while(gap > 1);
} // ShellSort
 
int main(int argc, const char * argv[]) {
 int i, n, arr[maxSize];
 
 cout << "请输入要排序的数的个数:";
 cin >> n;
 cout << "请输入要排序的数:";
 for(i = 0; i < n; i++)
 cin >> arr[i];
 cout << "排序前:" << endl;
 for(i = 0; i < n; i++)
 cout << arr[i] << " ";
 cout << endl;
 ShellSort(arr, 0, n-1);
 cout << "排序后:" << endl;
 for(i = 0; i < n; i++)
 cout << arr[i] << " ";
 cout << endl;
 return 0;
}

测试结果:

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

相关文章

最新评论