JQuery给元素添加/删除节点比如select

 更新时间:2013年04月02日 15:43:37   转载 作者:  
本教程详细介绍下jQuery添加/删除Select的Option项,感兴趣的各位可以参考下哈
jQuery获取Select选择的Text和Value:
复制代码 代码如下:

var checkText=jQuery("#select_id").find("option:selected").text(); //获取Select选择的Text
var checkValue=jQuery("#select_id").val(); //获取Select选择的option Value
var checkIndex=jQuery("#select_id ").get(0).selectedIndex; //获取Select选择的索引值
var maxIndex=jQuery("#select_id option:last").attr("index"); //获取Select最大的索引值

jQuery添加/删除Select的Option项
复制代码 代码如下:

jQuery("#select_id").append("<option value='Value'>Text</option>"); //为Select追加一个Option(下拉项)
jQuery("#select_id").prepend("<option value='0'>请选择</option>"); //为Select插入一个Option(第一个位置)
jQuery("#select_id option:last").remove(); //删除Select中索引值最大Option(最后一个)
jQuery("#select_id option[index='0']").remove(); //删除Select中索引值为0的Option(第一个)
jQuery("#select_id option[value='3']").remove(); //删除Select中Value='3'的Option
jQuery("#select_id option[text='4']").remove(); //删除Select中Text='4'的Option

内容清空:
复制代码 代码如下:

jQuery("#select_id").empty();

相关文章

最新评论