c++动态内存空间示例(自定义空间类型大小和空间长度)

 更新时间:2014年04月30日 10:16:09   作者:  
这篇文章主要介绍了c++动态内存空间示例,自定义空间类型大小和空间长度,需要的朋友可以参考下

动态内存空间的申请示范

利用C++的特性,能够自定义空间的类型大小和空间长度

下面这个程序是个数组动态配置的简单示例

复制代码 代码如下:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{   int size = 0;

    cout << "请输入数组长度:";  //能够自定义的动态申请空间长度
    cin >> size;
    int *arr_Point = new int[size];

    cout << "指定元素值:" << endl;
    for(int i = 0; i < size; i++)
    {   cout << "arr[" << i << "] = ";
        cin >> *(arr_Point+i);
    }

    cout << "显示元素值:" << endl;
    for(int i = 0; i < size; i++)
    {   cout << "arr[" << i << "] = " << *(arr_Point+i)
             << endl;
    }

    delete [] arr_Point;

    return 0;
}

执行结果:

复制代码 代码如下:

请输入数组长度:5
指定元素值:
arr[0] = 1
arr[1] = 2
arr[2] = 3
arr[3] = 4
arr[4] = 5
显示元素值:
arr[0] = 1
arr[1] = 2
arr[2] = 3
arr[3] = 4
arr[4] = 5

可以使用指针来仿真二维数组,只要清楚二维数组中的两个维度的索引值之位移量就可以

复制代码 代码如下:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{   int m = 0;
    int n = 0;

    cout << "输入二维数组维度:";
    cin >> m >> n;

    int *ptr = new int[m*n];

    for(int i = 0; i < m; i++)
    {   for(int j = 0; j < n; j++)
        {   *(ptr + n*i + j) = i+j;
        }
    }

    for(int i = 0; i < m; i++)
    {   for(int j = 0; j < n; j++)
        {   cout << *(ptr+n*i+j) << "\t";
        }
        cout << endl;
    }

    delete [] ptr;

    return 0;
}

相关文章

最新评论