Android编程获取sdcard音乐文件的方法

 更新时间:2015年11月20日 12:00:11   转载 作者:godcok  
这篇文章主要介绍了Android编程获取sdcard音乐文件的方法,涉及Android针对外部存储卡中多媒体文件的相关操作技巧,具有一定参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下

本文实例讲述了Android编程获取sdcard音乐文件的方法。分享给大家供大家参考,具体如下:

复制代码 代码如下:
Cursor  query(Uri uri, String[] projection, String selection, String[] selectionArgs, String sortOrder);

Uri:指明要查询的数据库名称加上表的名称,从MediaStore中我们可以找到相应信息的参数,具体请参考开发文档。

Projection: 指定查询数据库表中的哪几列,返回的游标中将包括相应的信息。Null则返回所有信息。

selection: 指定查询条件

selectionArgs:参数selection里有 ?这个符号是,这里可以以实际值代替这个问号。如果selection这个没有?的话,那么这个String数组可以为null。

SortOrder:指定查询结果的排列顺序

下面的命令将返回所有在外部存储卡上的音乐文件的信息:

Cursor cursor = context.getContentResolver().query( 
        MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI, null, null, null, 
        MediaStore.Audio.Media.DEFAULT_SORT_ORDER); 

歌曲ID:MediaStore.Audio.Media._ID 

复制代码 代码如下:
Int id = cursor.getInt(cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Audio.Media._ID));

歌曲的名称 :MediaStore.Audio.Media.TITLE 

复制代码 代码如下:
String tilte = cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Audio.Media.TITLE));

歌曲的专辑名:MediaStore.Audio.Media.ALBUM 

复制代码 代码如下:
String album = cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Audio.Media.ALBUM));

歌曲的歌手名: MediaStore.Audio.Media.ARTIST 

复制代码 代码如下:
String artist = cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Audio.Media.ARTIST));

歌曲文件的路径 :MediaStore.Audio.Media.DATA 

复制代码 代码如下:
String url = cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Audio.Media.DATA));

歌曲的总播放时长 :MediaStore.Audio.Media.DURATION 
复制代码 代码如下:
Int duration = cursor.getInt(cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Audio.Media.DURATION));

歌曲文件的大小 :MediaStore.Audio.Media.SIZE 
复制代码 代码如下:
Int size = cursor.getLong(cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Audio.Media.SIZE));

希望本文所述对大家Android程序设计有所帮助。

相关文章

最新评论