C#数据结构之单链表(LinkList)实例详解

 更新时间:2015年11月27日 12:25:28   作者:Jimmy.Yang  
这篇文章主要介绍了C#数据结构之单链表(LinkList)实现方法,结合实例形式较为详细的分析了单链表的原理、定义与C#具体实现技巧,具有一定参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下

本文实例讲述了C#数据结构之单链表(LinkList)实现方法。分享给大家供大家参考,具体如下:

这里我们来看下“单链表(LinkList)”。在上一篇《C#数据结构之顺序表(SeqList)实例详解》的最后,我们指出了:顺序表要求开辟一组连续的内存空间,而且插入/删除元素时,为了保证元素的顺序性,必须对后面的元素进行移动。如果你的应用中需要频繁对元素进行插入/删除,那么开销会很大。

而链表结构正好相反,先来看下结构:

每个元素至少具有二个属性:data和next。data用来存放数据,而next用来指出它后面的元素是谁(有点“指针”的意思)。

链表中的元素,通常也称为节点Node,下面是泛型版本的Node.cs

namespace 线性表
{
 public class Node<T>
 {
  private T data;
  private Node<T> next;
  public Node(T val, Node<T> p) 
  {
   data = val;
   next = p;
  }
  public Node(Node<T> p) 
  {
   next = p;
  }
  public Node(T val) 
  {
   data = val;
   next = null;
  }
  public Node() 
  {
   data = default(T);
   next = null;
  }
  public T Data 
  {
   get { return data; }
   set { data = value; }
  }
  public Node<T> Next 
  {
   get { return next; }
   set { next = value; }
  }
 }
}

链表在存储上并不要求所有元素按顺序存储,因为用节点的next就能找到下一个节点,这好象一根“用珠子串成的链子”,要找到其中的某一颗珠子,只要从第一颗节点(通常称为Head节点)开始,不断根据next指向找到下一个,直到找到需要的节点为止。

链表中需要有一个Head节点做为开始,这跟顺序表有所不同,下面是单链表的实现:

using System;
using System.Text;
namespace 线性表
{
 public class LinkList<T> : IListDS<T>
 {
  private Node<T> head;
  public Node<T> Head
  {
   get { return head; }
   set { head = value; }
  }
  public LinkList()
  {
   head = null;
  }
  /// <summary>
  /// 类索引器
  /// </summary>
  /// <param name="index"></param>
  /// <returns></returns>
  public T this[int index] 
  {
   get
   {
    return this.GetItemAt(index);
   }
  }
  /// <summary>
  /// 返回单链表的长度
  /// </summary>
  /// <returns></returns>
  public int Count()
  {
   Node<T> p = head;
   int len = 0;
   while (p != null)
   {
    len++;
    p = p.Next;
   }
   return len;
  }
  /// <summary>
  /// 清空
  /// </summary>
  public void Clear()
  {
   head = null;
  }
  /// <summary>
  /// 是否为空
  /// </summary>
  /// <returns></returns>
  public bool IsEmpty()
  {
   return head == null;
  }
  /// <summary>
  /// 在最后附加元素
  /// </summary>
  /// <param name="item"></param>
  public void Append(T item)
  {
   Node<T> d = new Node<T>(item);
   Node<T> n = new Node<T>();
   if (head == null)
   {
    head = d;
    return;
   }
   n = head;
   while (n.Next != null)
   {
    n = n.Next;
   }
   n.Next = d;
  }
  //前插
  public void InsertBefore(T item, int i)
  {
   if (IsEmpty() || i < 0)
   {
    Console.WriteLine("List is empty or Position is error!");
    return;
   }
   //在最开头插入
   if (i == 0)
   {
    Node<T> q = new Node<T>(item);
    q.Next = Head;//把"头"改成第二个元素
    head = q;//把自己设置为"头"
    return;
   }
   Node<T> n = head;
   Node<T> d = new Node<T>();
   int j = 0;
   //找到位置i的前一个元素d
   while (n.Next != null && j < i)
   {
    d = n;
    n = n.Next;
    j++;
   }
   if (n.Next == null) //说明是在最后节点插入(即追加)
   {
    Node<T> q = new Node<T>(item);
    n.Next = q;
    q.Next = null;
   }
   else
   {
    if (j == i)
    {
     Node<T> q = new Node<T>(item);
     d.Next = q;
     q.Next = n;
    }
   }
  }
  /// <summary>
  /// 在位置i后插入元素item
  /// </summary>
  /// <param name="item"></param>
  /// <param name="i"></param>
  public void InsertAfter(T item, int i)
  {
   if (IsEmpty() || i < 0)
   {
    Console.WriteLine("List is empty or Position is error!");
    return;
   }
   if (i == 0)
   {
    Node<T> q = new Node<T>(item);
    q.Next = head.Next;
    head.Next = q;
    return;
   }
   Node<T> p = head;
   int j = 0;
   while (p != null && j < i)
   {
    p = p.Next;
    j++;
   }
   if (j == i)
   {
    Node<T> q = new Node<T>(item);
    q.Next = p.Next;
    p.Next = q;
   }
   else
   {
    Console.WriteLine("Position is error!");
   }
  }
  /// <summary>
  /// 删除位置i的元素
  /// </summary>
  /// <param name="i"></param>
  /// <returns></returns>
  public T RemoveAt(int i)
  {
   if (IsEmpty() || i < 0)
   {
    Console.WriteLine("Link is empty or Position is error!");
    return default(T);
   }
   Node<T> q = new Node<T>();
   if (i == 0)
   {
    q = head;
    head = head.Next;
    return q.Data;
   }
   Node<T> p = head;
   int j = 0;
   while (p.Next != null && j < i)
   {
    j++;
    q = p;
    p = p.Next;
   }
   if (j == i)
   {
    q.Next = p.Next;
    return p.Data;
   }
   else
   {
    Console.WriteLine("The node is not exist!");
    return default(T);
   }
  }
  /// <summary>
  /// 获取指定位置的元素
  /// </summary>
  /// <param name="i"></param>
  /// <returns></returns>
  public T GetItemAt(int i)
  {
   if (IsEmpty())
   {
    Console.WriteLine("List is empty!");
    return default(T);
   }
   Node<T> p = new Node<T>();
   p = head;
   if (i == 0) 
   { 
    return p.Data; 
   }
   int j = 0;
   while (p.Next != null && j < i)
   {
    j++;
    p = p.Next;
   }
   if (j == i)
   {
    return p.Data;
   }
   else
   {
    Console.WriteLine("The node is not exist!");
    return default(T);
   }
  }
  //按元素值查找索引
  public int IndexOf(T value)
  {
   if (IsEmpty())
   {
    Console.WriteLine("List is Empty!");
    return -1;
   }
   Node<T> p = new Node<T>();
   p = head;
   int i = 0;
   while (!p.Data.Equals(value) && p.Next != null)
   {
    p = p.Next;
    i++;
   }
   return i;
  }
  /// <summary>
  /// 元素反转
  /// </summary>
  public void Reverse()
  {
   LinkList<T> result = new LinkList<T>();
   Node<T> t = this.head;
   result.Head = new Node<T>(t.Data);
   t = t.Next;
   //(把当前链接的元素从head开始遍历,逐个插入到另一个空链表中,这样得到的新链表正好元素顺序跟原链表是相反的)
   while (t!=null)
   {    
    result.InsertBefore(t.Data, 0);
    t = t.Next;
   }
   this.head = result.head;//将原链表直接挂到"反转后的链表"上
   result = null;//显式清空原链表的引用,以便让GC能直接回收
  }
  public override string ToString()
  {
   StringBuilder sb = new StringBuilder();
   Node<T> n = this.head;
   sb.Append(n.Data.ToString() + ",");
   while (n.Next != null)
   {
    sb.Append(n.Next.Data.ToString() + ",");
    n = n.Next;
   }
   return sb.ToString().TrimEnd(',');
  }
 }
}

下面是单链表插入和删除的算法图解:

可以看到:链表在元素插入/删除时,无需对后面的元素进行移动,只需要修改自身以及相邻节点的next指向即可,所以插入/删除元素的开销要比顺序表小得多。但是也应该注意到,其它操作比如:查找元素,反转倒置链表等,有可能需要遍历整个链表中的所有元素。

测试代码片断:

Console.WriteLine("-------------------------------------");
Console.WriteLine("单链表测试开始...");
LinkList<string> link = new LinkList<string>();
link.Head = new Node<string>("x");
link.InsertBefore("w", 0);
link.InsertBefore("v", 0);
link.Append("y");
link.InsertBefore("z", link.Count());
Console.WriteLine(link.Count());//5
Console.WriteLine(link.ToString());//v,w,x,y,z
Console.WriteLine(link[1]);//w
Console.WriteLine(link[0]);//v
Console.WriteLine(link[4]);//z
Console.WriteLine(link.IndexOf("z"));//4
Console.WriteLine(link.RemoveAt(2));//x
Console.WriteLine(link.ToString());//v,w,y,z
link.InsertBefore("x", 2);
Console.WriteLine(link.ToString());//v,w,x,y,z
Console.WriteLine(link.GetItemAt(2));//x
link.Reverse();
Console.WriteLine(link.ToString());//z,y,x,w,v
link.InsertAfter("1", 0);
link.InsertAfter("2", 1);
link.InsertAfter("6", 5);
link.InsertAfter("8", 7);
link.InsertAfter("A", 10);//Position is error!
Console.WriteLine(link.ToString()); //z,1,2,y,x,w,6,v,8

至于具体在实际应用中应该选用顺序表 or 链表,主要是看:对于元素插入/删除的频繁程度以及对于内存分配的苛刻程度。 如果不要求一开始就分配一组连续的内存区域,可以根据元素的增加而自动加大内存的使用量,或者插入/删除的次数很多,那么建议使用链表,反之用顺序表。

最后指出:可以给节点再添加一个prev元素,用于指出前一个节点是谁,即同时有next和prev二个指向,这种改进后的链表称为“双向链表”,它有助于某些情况下减少遍历循环的次数,本文中的这种仅有一个next指向的链表,称为“单链表”。

希望本文所述对大家C#程序设计有所帮助。

相关文章

最新评论