Java递归遍历树形结构的实现代码

 更新时间:2020年11月17日 14:47:29   作者:郝世海  
这篇文章主要介绍了Java递归遍历树形结构的相关资料,本文给大家介绍的非常详细,对大家的学习或工作具有一定的参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下

废话不多说了,直接给大家贴代码,具体代码如下所示:

//菜单树形结构 
public JSONArray treeMenuList(JSONArray menuList, int parentId) { 
JSONArray childMenu = new JSONArray(); 
for (Object object : menuList) { 
JSONObject jsonMenu = JSONObject.fromObject(object); 
int menuId = jsonMenu.getInt("id"); 
int pid = jsonMenu.getInt("parentId"); 
if (parentId == pid) { 
JSONArray c_node = treeMenuList(menuList, menuId); 
jsonMenu.put("childNode", c_node); 
childMenu.add(jsonMenu); 
} 
} 
return childMenu; 
} 
public static void main(String args[]) { 
MenuCacheService menuCacheService = new MenuCacheService(); 
JSONArray jsonArray = new JSONArray(); 
Menu menu1 = new Menu(); 
menu1.setId(1l); 
menu1.setParentId(0); 
menu1.setLevel(0); 
Menu menu2 = new Menu(); 
menu2.setId(2l); 
menu2.setParentId(0); 
menu2.setLevel(0); 
Menu menu3 = new Menu(); 
menu3.setId(3l); 
menu3.setParentId(2); 
menu3.setLevel(1); 
Menu menu4 = new Menu(); 
menu4.setId(4l); 
menu4.setParentId(2); 
menu4.setLevel(1); 
Menu menu5 = new Menu(); 
menu5.setId(5l); 
menu5.setParentId(4); 
menu5.setLevel(2); 
Menu menu6 = new Menu(); 
menu6.setId(6l); 
menu6.setParentId(1); 
menu6.setLevel(1); 
jsonArray.add(menu1); 
jsonArray.add(menu2); 
jsonArray.add(menu3); 
jsonArray.add(menu4); 
jsonArray.add(menu5); 
jsonArray.add(menu6); 
System.out.print(menuCacheService.treeMenuList(jsonArray,0)); 
}

ps:java实现树的递归遍历(用于实现折叠菜单)

1.核心算法

package com.zf.tag.dao;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.zf.tag.entity.dept.Dept;
public class DeptDao extends BaseDao{
public static List<Dept> searchAllDept() throws Exception{
List<Object[]> listAllObject=new ArrayList<Object[]>();
List<Object[]> tmp=new ArrayList<Object[]>();
List<Dept> listAllDept=new ArrayList<Dept>();
String sql="select id,dname,up_did from tbl_dept";
listAllObject=getResult(sql);
for (Object[] row : listAllObject) {
Object[] ro = new Object[3];
ro[0] = row[0];
ro[1] = row[1];
ro[2] = row[2];
tmp.add(row);
}
for (Object[] row : tmp) {
if (null == row[2]) {
Dept d = new Dept();
d.setId(Integer.parseInt(String.valueOf(row[0])));
d.setDname(String.valueOf(row[1]));
listAllDept.add(d);
fomateDept(tmp, d);
}
}
return listAllDept;
}
private static void fomateDept(List<Object[]> tmp, Dept dept) {
for (Object[] row : tmp) {
if ((null != row[2])
&& Integer.parseInt(String.valueOf(row[2])) == dept.getId()) {
Dept d = new Dept();
d.setId(Integer.parseInt(String.valueOf(row[0])));
d.setDname(String.valueOf(row[1]));
List<Dept> list = dept.getChildren();
if (list == null) {
list = new ArrayList<Dept>();
}
list.add(d);
dept.setChildren(list);
fomateDept(tmp, d);
}
}
}
}

2.实体类(部门)

package com.zf.tag.entity.dept;
import java.util.List;
public class Dept {
private Integer id;
private String dname;
private List<Dept> children;
public Integer getId() {
return id;
}
public void setId(Integer id) {
this.id = id;
}
public String getDname() {
return dname;
}
public void setDname(String dname) {
this.dname = dname;
}
public List<Dept> getChildren() {
return children;
}
public void setChildren(List<Dept> children) {
this.children = children;
}
public String toString(){
return this.getDname();
}
}

以上所述是小编给大家介绍的Java递归遍历树形结构的相关内容,希望对大家有所帮助!

更多精彩内容请关注公众号【Java技术迷】,可以通过以下二维码关注

相关文章

 • Intellij IDEA全局替换快捷键整理

  Intellij IDEA全局替换快捷键整理

  这篇文章主要给大家介绍了关于Intellij IDEA全局替换快捷键整理的相关资料,文中通过图文介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习学习吧
  2021-02-02
 • java 中多线程生产者消费者问题详细介绍

  java 中多线程生产者消费者问题详细介绍

  这篇文章主要介绍了java 中多线程生产者消费者问题详细介绍的相关资料,希望通过本文能帮助到大家,需要的朋友可以参考下
  2017-09-09
 • java自定义线程模型处理方法分享

  java自定义线程模型处理方法分享

  本文给大家总结分享了下个人关于java处理自定义线程模型的一些经验和处理方法,有需要的小伙伴可以参考下
  2016-08-08
 • Servlet实现代理文件下载功能

  Servlet实现代理文件下载功能

  这篇文章主要为大家详细介绍了Servlet实现代理文件下载功能,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下
  2017-12-12
 • Java Swing仿QQ登录界面效果

  Java Swing仿QQ登录界面效果

  这篇文章主要为大家详细介绍了Java Swing仿QQ登录界面效果,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下
  2018-05-05
 • 详解Java设计模式编程中的访问者模式

  详解Java设计模式编程中的访问者模式

  这篇文章主要介绍了Java设计模式编程中的访问者模式,访问者模式的合理利用可以避免项目中出现大量重复的代码,需要的朋友可以参考下
  2016-02-02
 • Spring Boot 自动配置之条件注解浅析

  Spring Boot 自动配置之条件注解浅析

  这篇文章主要介绍了Spring Boot 自动配置之条件注解浅析,小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。一起跟随小编过来看看吧
  2019-02-02
 • Jtable和JTree的写法示例代码

  Jtable和JTree的写法示例代码

  这篇文章主要介绍了Jtable和JTree的基本概念,常用构造方法,以及二者的通用写法,需要的朋友可以了解下。
  2017-09-09
 • java抽象类和接口定义与用法详解

  java抽象类和接口定义与用法详解

  这篇文章主要介绍了java抽象类和接口定义与用法,结合实例形式详细分析了java抽象类和接口的基本概念、原理、定义、使用方法及操作注意事项,需要的朋友可以参考下
  2020-02-02
 • Java中return的用法(两种)

  Java中return的用法(两种)

  这篇文章主要介绍了Java中return的用法(两种)的相关资料,需要的朋友可以参考下
  2016-01-01

最新评论