unity通过Mesh网格绘制图形球体

 更新时间:2021年11月17日 10:08:23   作者:akuojustdoit  
这篇文章主要为大家详细介绍了unity通过Mesh网格绘制图形球体,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

本文实例为大家分享了unity通过Mesh网格绘制球体的具体代码,供大家参考,具体内容如下

接着上一篇文章说:

球体

public class 球体 : MonoBehaviour
{
  MeshRenderer meshRenderer;
  MeshFilter meshFilter;

  List<Vector3> verts;
  List<int> indices;
  int N = 10;
  void Start()
  {
    verts = new List<Vector3>();
    indices = new List<int>();
    meshRenderer = GetComponent<MeshRenderer>();
    meshFilter = GetComponent<MeshFilter>();
    BuildModel();
  }

  void BuildModel()
  {
    for(float i = -N / 2f; i <= N / 2f; i++)
    {
      for(float j = -N / 2f; j <= N / 2f; j++)
      {
        verts.Add(new Vector3(i, j, -N / 2f));
      }
    }
    for (float i = -N / 2f; i <= N / 2f; i++)
    {
      for (float j = -N / 2f; j <= N / 2f; j++)
      {
        verts.Add(new Vector3(N / 2f, j, i));
      }
    }
    for (float i = -N / 2f; i <= N / 2f; i++)
    {
      for (float j = -N / 2f; j <= N / 2f; j++)
      {
        verts.Add(new Vector3(i, N / 2f, j));
      }
    }
    for (float i = -N / 2f; i <= N / 2f; i++)
    {
      for (float j = -N / 2f; j <= N / 2f; j++)
      {
        verts.Add(new Vector3(-N / 2f, j, i));
      }
    }
    for (float i = -N / 2f; i <= N / 2f; i++)
    {
      for (float j = -N / 2f; j <= N / 2f; j++)
      {
        verts.Add(new Vector3(i, j, N / 2f));
      }
    }
    for (float i = -N / 2f; i <= N / 2f; i++)
    {
      for (float j = -N / 2f; j <= N / 2f; j++)
      {
        verts.Add(new Vector3(i, -N / 2f, j));
      }
    }

    //真正控制球体成型的部分
    for (int i = 0; i < verts.Count; i++)
    {
      verts[i] = verts[i].normalized;
    }
    //绘制
    MakePos(0);
    MakePos(1);
    MakePos(2);
    OtherMakePos(3);
    OtherMakePos(4);
    OtherMakePos(5);
    Draw();
  }
  public void MakePos(int num)
  {
    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
      for (int j = 0; j < N; j++)
      {
        int index = j * (N + 1) + (N + 1) * (N + 1)* num + i;
        int up = (j + 1) * (N + 1) + (N + 1) * (N + 1)* num + i;
        indices.AddRange(new int[] { index, index + 1, up + 1 });
        indices.AddRange(new int[] { index, up + 1, up });
      }
    }
  }
  public void OtherMakePos(int num)
  {
    for (int i = 0; i < N + 1; i++)
    {
      for (int j = 0; j < N + 1; j++)
      {
        if (i != N && j != N)
        {
          int index = j * (N + 1) + (N + 1) * (N + 1) * num + i;
          int up = (j + 1) * (N + 1) + (N + 1) * (N + 1) * num + i;
          indices.AddRange(new int[] { index, up + 1, index + 1 });
          indices.AddRange(new int[] { index, up, up + 1 });
        }
      }
    }
  }
  public void Draw()
  {
    Mesh mesh = new Mesh();
    mesh.vertices = verts.ToArray();
    mesh.triangles = indices.ToArray();
    mesh.RecalculateNormals();
    mesh.RecalculateBounds();
    meshFilter.mesh = mesh;
  }
}

原理

假设手里有个空的正方体牛奶盒,我们拿习惯向里吹起,会让牛奶盒的六个面都鼓起来。牛奶盒够软并且气体足够多的话,它就会越逼近球体。
即:先创建一个正方体/长方体/正八面体等等等等,只要是个闭合的图形并且顶点的数量够多分布的够均匀,效果应该就不错。

然后将所有的顶点和物体中心连线并截取同样的长度,保证所有顶点到中心点的距离相等。

调整所有三角形顶点的坐标和物体中心的距离相等:

取正方体的中心点作为球的中心点,也是为了让各个顶点分布的比较均匀。
以下是设定球的半径为1并且中心点刚好在(0,0,0)的情况:

for (int i = 0; i < verts.Count; i++)
    {
      verts[i] = verts[i].normalized;
    }

若中心点不在(0,0,0)的话

for (int i = 0; i < verts.Count; i++)
      {
        Vector3 vec3 = verts[i];
        Vector3 o = new Vector3(1, 2, 3);//例如中心点在(1,2,3)
        verts[i] = o + (vec3 - o).normalized;
      }

效果:

原来正方体的接缝处变成球体之后仍存在:
原因请参考上一章讨论绘制正方体的部分:链接: 绘制正方体.

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

相关文章

最新评论