Ajax提交参数的值中带有html标签不能提交成功的解决办法(ASP.NET)

 更新时间:2016年12月26日 14:30:26   作者:泥沙   我要评论
这篇文章主要介绍了Ajax提交参数的值中带有html标签不能提交成功的解决办法(ASP.NET),非常不错,具有参考借鉴价值,需要的朋友参考下

最近在公司做资源及文章上传功能遇到一个小问题,被坑了好半天。

        该功能就类似利用富文本编辑器发布信息,但是用Ajax提交数据,因此提交参数值中不可避免的含有html标签。

        在本地运行代码一直没问题,总是可以提交成功,但是代码部署到线上就不能成功提交数据了,被坑了好久,找了好半天才找到问题所在。

        提交不成功的原因是因为我的提交数据中含有html标签,然后直接无法请求到我的目标地址。

         然后解决办法如下:

         1、在页面用JS的Base64编码(类似加密)带有html标签的参数值。

         2、在目标地址获取到数据后,利用后台Base64解码方法对获取到的数据进行解码即可。

          以下是我的JS的Base64编码和解码方法代码:

//下面是64个基本的编码
 var base64EncodeChars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";
 var base64DecodeChars = new Array(
  -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
 -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
 -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 62, -1, -1, -1, 63,
  52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
  -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, -1, -1, -1, -1, -1,
  -1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
  41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, -1, -1, -1, -1, -1);
 //编码的方法
 function base64encode(str) {
   var out, i, len;
  var c1, c2, c3;
   len = str.length;
  i = 0;
  out = "";
  while(i < len) {
    c1 = str.charCodeAt(i++) & 0xff;
    if(i == len)
    {
       out += base64EncodeChars.charAt(c1 >> 2);
       out += base64EncodeChars.charAt((c1 & 0x3) << 4);
      out += "==";
      break;
     }
   c2 = str.charCodeAt(i++);
    if(i == len)
     {
      out += base64EncodeChars.charAt(c1 >> 2);
      out += base64EncodeChars.charAt(((c1 & 0x3)<< 4) | ((c2 & 0xF0) >> 4));
       out += base64EncodeChars.charAt((c2 & 0xF) << 2);
       out += "=";
      break;
     }
    c3 = str.charCodeAt(i++);
    out += base64EncodeChars.charAt(c1 >> 2);
   out += base64EncodeChars.charAt(((c1 & 0x3)<< 4) | ((c2 & 0xF0) >> 4));
    out += base64EncodeChars.charAt(((c2 & 0xF) << 2) | ((c3 & 0xC0) >>6));
    out += base64EncodeChars.charAt(c3 & 0x3F);
    }
   return out;
  }
 //解码的方法
 function base64decode(str) {
   var c1, c2, c3, c4;
  var i, len, out;
   len = str.length;
   i = 0;
 out = "";
   while(i < len) {
   do {
     c1 = base64DecodeChars[str.charCodeAt(i++) & 0xff];
    } while(i < len && c1 == -1);
    if(c1 == -1)
     break;
   do {
     c2 = base64DecodeChars[str.charCodeAt(i++) & 0xff];
    } while(i < len && c2 == -1);
    if(c2 == -1)
     break;
   out += String.fromCharCode((c1 << 2) | ((c2 & 0x30) >> 4));
   do {
     c3 = str.charCodeAt(i++) & 0xff;
     if(c3 == 61)
      return out;
     c3 = base64DecodeChars[c3];
    } while(i < len && c3 == -1);
    if(c3 == -1)
     break;
    out += String.fromCharCode(((c2 & 0XF) << 4) | ((c3 & 0x3C) >> 2));
   do {
     c4 = str.charCodeAt(i++) & 0xff;
      if(c4 == 61)
      return out;
     c4 = base64DecodeChars[c4];
     } while(i < len && c4 == -1);
   if(c4 == -1)
     break;
    out += String.fromCharCode(((c3 & 0x03) << 6) | c4);
   }
   return out;
  }
 function utf16to8(str) {
   var out, i, len, c;
   out = "";
  len = str.length;
  for(i = 0; i < len; i++) {
   c = str.charCodeAt(i);
   if ((c >= 0x0001) && (c <= 0x007F)) {
     out += str.charAt(i);
    } else if (c > 0x07FF) {
      out += String.fromCharCode(0xE0 | ((c >> 12) & 0x0F));
      out += String.fromCharCode(0x80 | ((c >> 6) & 0x3F));
      out += String.fromCharCode(0x80 | ((c >> 0) & 0x3F));
     } else {
      out += String.fromCharCode(0xC0 | ((c >> 6) & 0x1F));
       out += String.fromCharCode(0x80 | ((c >> 0) & 0x3F));
     }
    }
  return out;
  }
 function utf8to16(str) {
  var out, i, len, c;
  var char2, char3;
  out = "";
  len = str.length;
  i = 0;
  while(i < len) {
   c = str.charCodeAt(i++);
  switch(c >> 4)
    { 
   case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7:
     // 0xxxxxxx
     out += str.charAt(i-1);
     break;
     case 12: case 13:
     // 110x xxxx 10xx xxxx
     char2 = str.charCodeAt(i++);
     out += String.fromCharCode(((c & 0x1F) << 6) | (char2 & 0x3F));
     break;
    case 14:
     // 1110 xxxx 10xx xxxx 10xx xxxx
     char2 = str.charCodeAt(i++);
     char3 = str.charCodeAt(i++);
      out += String.fromCharCode(((c & 0x0F) << 12) |
         ((char2 & 0x3F) << 6) |
         ((char3 & 0x3F) << 0));
     break;
    }
    }
  return out;
 }

    页面调用JS方法进行Base64编码代码如下:

 var articleContent = editor.getContent();
  articleContent = base64encode(utf16to8(articleContent));

     但是呢,又遇到一个新的问题,用JS对数据进行Base64编码后,JS居然把加号(+)替换成了空格,造成我后台方法解码出来的数据不正确。

      解决办法如下:

      本人首先采用JS方法replace()方法进行替换,但是有错误,JS只是把我的第一个空格替换成了加号(+),最后解决办法如下。

      在后台(目标接受地址下)对获取到的数据,把空格替换成加号(+)。代码如下:       

string content = Request["content"].ToString();
   if (content.Contains(""))
    {
     content=content.Replace(" ", "+");
    }
   //byte[] sa = Convert.FromBase64String(content);
   //Encoding Ansi = Encoding.GetEncoding("GB2312");
   // content = Ansi.GetString(sa);
   content = Base64Decrypt(content);//Base64解码

       如果后台的Base64编码和解码方法不会的请看下面:

/// <summary>
  /// Base64加密
  /// </summary>
  /// <param name="input">需要加密的字符串</param>
  /// <returns></returns>
  public static string Base64Encrypt(string input)
  {
   return Base64Encrypt(input, new UTF8Encoding());
  }
  /// <summary>
  /// Base64加密
  /// </summary>
  /// <param name="input">需要加密的字符串</param>
  /// <param name="encode">字符编码</param>
  /// <returns></returns>
  public static string Base64Encrypt(string input, Encoding encode)
  {
   return Convert.ToBase64String(encode.GetBytes(input));
  }
  /// <summary>
  /// Base64解密
  /// </summary>
  /// <param name="input">需要解密的字符串</param>
  /// <returns></returns>
  public static string Base64Decrypt(string input)
  {
   return Base64Decrypt(input, new UTF8Encoding());
  }
  /// <summary>
  /// Base64解密
  /// </summary>
  /// <param name="input">需要解密的字符串</param>
  /// <param name="encode">字符的编码</param>
  /// <returns></returns>
  public static string Base64Decrypt(string input, Encoding encode)
  {
   return encode.GetString(Convert.FromBase64String(input));
  }

以上所述是小编给大家介绍的Ajax提交参数的值中带有html标签不能提交成功的解决办法(ASP.NET),希望对大家有所帮助,如果大家有任何疑问请给我留言,小编会及时回复大家的。在此也非常感谢大家对脚本之家网站的支持!

相关文章

 • ajax获取用户所在地天气的方法

  ajax获取用户所在地天气的方法

  这篇文章主要为大家详细介绍了ajax获取用户所在地天气的方法,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下
  2017-10-10
 • ajax异步请求刷新

  ajax异步请求刷新

  ajax刷新是一种用户体验良好的刷新方式,这篇文章主要介绍了ajax异步请求刷新,感兴趣的小伙伴们可以参考一下
  2016-08-08
 • ajax的两种提交方式(get/post)和两种版本

  ajax的两种提交方式(get/post)和两种版本

  本篇也用encodeURI对字符串做了加密,并在类里做了解码,其中需要一些注意的地方在源码里做了注释。get/post两种提交方式,但get提交容易乱码,一定多加注意
  2013-09-09
 • Ajax 上传图片并预览的简单实现

  Ajax 上传图片并预览的简单实现

  下面小编就为大家带来一篇Ajax 上传图片并预览的简单实现。小编觉得挺不错的,现在就分享给大家,也给大家做个参考。一起跟随小编过来看看吧
  2016-09-09
 • ajax遍历xml文档的方法

  ajax遍历xml文档的方法

  这篇文章主要介绍了ajax遍历xml文档的方法,实例分析了jsp结合Ajax遍历XML文档的实现技巧,具有一定参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下
  2015-07-07
 • AJAX实现图片预览与上传及生成缩略图的方法

  AJAX实现图片预览与上传及生成缩略图的方法

  下面小编就为大家带来一篇AJAX实现图片预览与上传及生成缩略图的方法。小编觉得挺不错的,现在就分享给大家,也给大家做个参考。一起跟随小编过来看看吧
  2016-09-09
 • Ajax返回值类型与用法实例分析

  Ajax返回值类型与用法实例分析

  这篇文章主要介绍了Ajax返回值类型与用法,结合实例形式分析了ajax返回值的xml类型与文本类型详细分类、用法与相关操作注意事项,需要的朋友可以参考下
  2019-07-07
 • Jquery Ajax请求方法小结(值得收藏)

  Jquery Ajax请求方法小结(值得收藏)

  本文给大家介绍jquery ajax请求方法小结,jquery作为一个轻量级的js框架,能快速的开发js应用,并且在一定程度上改变了我们写js代码的习惯,对jquery ajax请求感兴趣的朋友参考下
  2015-11-11
 • 揭开AJAX神秘的面纱(AJAX个人学习笔记)

  揭开AJAX神秘的面纱(AJAX个人学习笔记)

  写这个学习笔记,只是记载一下自己的学习经过和体会,把一些学习重点记录下来,以备今后的巩固复习及应用,很多知识点没有详细介绍,所以并不完全适用于初学者,如果你是初学者,最好选择一本AJAX学习的书籍,然后与这篇学习笔记对照学习,效果会更好。
  2009-09-09
 • Django Ajax的使用教程

  Django Ajax的使用教程

  这篇文章主要介绍了Django Ajax的使用教程,需要的朋友可以参考下
  2017-06-06

最新评论