mysql 行列动态转换的实现(列联表,交叉表)

 更新时间:2017年01月03日 10:43:48   投稿:jingxian  
下面小编就为大家带来一篇mysql 行列动态转换的实现(列联表,交叉表)。小编觉得挺不错的,现在就分享给大家,也给大家做个参考。一起跟随小编过来看看吧

(1)动态,适用于列不确定情况

create table table_name(
 id int primary key,
 col1 char(2),
 col2 char(2),
 col3 int
);
insert into table_name values
(1 ,'A1','B1',9),
(2 ,'A2','B1',7),
(3 ,'A3','B1',4),
(4 ,'A4','B1',2),
(5 ,'A1','B2',2),
(6 ,'A2','B2',9),
(7 ,'A3','B2',8),
(8 ,'A4','B2',5),
(9 ,'A1','B3',1),
(10 ,'A2','B3',8),
(11 ,'A3','B3',8),
(12 ,'A4','B3',6),
(13 ,'A1','B4',8),
(14 ,'A2','B4',2),
(15 ,'A3','B4',6),
(16 ,'A4','B4',9),
(17 ,'A1','B4',3),
(18 ,'A2','B4',5),
(19 ,'A3','B4',2),
(20 ,'A4','B4',5);
select * from table_name;
+----+------+------+------+
| id | col1 | col2 | col3 |
+----+------+------+------+
| 1 | A1 | B1 | 9 |
| 2 | A2 | B1 | 7 |
| 3 | A3 | B1 | 4 |
| 4 | A4 | B1 | 2 |
| 5 | A1 | B2 | 2 |
| 6 | A2 | B2 | 9 |
| 7 | A3 | B2 | 8 |
| 8 | A4 | B2 | 5 |
| 9 | A1 | B3 | 1 |
| 10 | A2 | B3 | 8 |
| 11 | A3 | B3 | 8 |
| 12 | A4 | B3 | 6 |
| 13 | A1 | B4 | 8 |
| 14 | A2 | B4 | 2 |
| 15 | A3 | B4 | 6 |
| 16 | A4 | B4 | 9 |
| 17 | A1 | B4 | 3 |
| 18 | A2 | B4 | 5 |
| 19 | A3 | B4 | 2 |
| 20 | A4 | B4 | 5 |
+----+------+------+------+
SET @EE='';
SELECT @EE:=CONCAT(@EE,'SUM(IF(col2=\'',col2,'\'',',col3,0)) AS ',col2,',') FROM (SELECT DISTINCT col2 FROM table_name) A;
SET @QQ=CONCAT('SELECT ifnull(col1,\'total\') AS columnA,',LEFT(@EE,LENGTH(@EE)-1),' ,SUM(col3) AS TOTAL FROM table_name GROUP BY col1 WITH ROLLUP');
PREPARE stmt2 FROM @QQ;
EXECUTE stmt2;
+---------+------+------+------+------+-------+
| columnA | B1 | B2 | B3 | B4 | TOTAL |
+---------+------+------+------+------+-------+
| A1  | 9 | 2 | 1 | 11 | 23 |
| A2  | 7 | 9 | 8 | 7 | 31 |
| A3  | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 |
| A4  | 2 | 5 | 6 | 14 | 27 |
| total | 22 | 24 | 23 | 40 | 109 |
+---------+------+------+------+------+-------+

(2)第二个字段确定的情况下使用

SELECT
 IFNULL(col1,'total') AS total,
 SUM(IF(col2='B1',col3,0)) AS B1,
 SUM(IF(col2='B2',col3,0)) AS B2,
 SUM(IF(col2='B3',col3,0)) AS B3,
 SUM(IF(col2='B4',col3,0)) AS B4,
 SUM(IF(col2='total',col3,0)) AS total
 FROM (
 SELECT col1,IFNULL(col2,'total') AS col2,SUM(col3) AS col3
 FROM table_name
 GROUP BY col1,col2
 WITH ROLLUP
 HAVING col1 IS NOT NULL
 ) AS A
 GROUP BY col1
 WITH ROLLUP;

注: WITH ROLLUP 用于列上求和; SUM(IF(col2='total',col3,0)) AS total 用于行上求和。

(3)第二个字段确定的情况下使用

select ifnull(col1,'total') AS col1,
 sum(if(col2='B1',col3,0)) AS B1,
 sum(if(col2='B2',col3,0)) AS B2,
 sum(if(col2='B3',col3,0)) AS B3,
 sum(if(col2='B4',col3,0)) AS B4,SUM(col3) AS TOTAL
 from table_name
 group by col1 with rollup ;

以上这篇mysql 行列动态转换的实现(列联表,交叉表)就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持脚本之家。

相关文章

最新评论