PHP CURL采集百度搜寻结果图片不显示问题的解决方法

 更新时间:2017年02月03日 10:08:30   作者:傲雪星枫  
这篇文章主要介绍了PHP CURL采集百度搜寻结果图片不显示问题的解决方法,非常不错,具有参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下

1.根据关键字采集百度搜寻结果

根据关键字采集百度搜寻结果,可以使用curl实现,代码如下:

<?php
function doCurl($url, $data=array(), $header=array(), $timeout=30){
 $ch = curl_init();
 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, $timeout);
 $response = curl_exec($ch);
 if($error=curl_error($ch)){
  die($error);
 }
 curl_close($ch);
 return $response;
}
$wd = '仙剑奇侠传';
$url = 'http://www.baidu.com/s?wd='.urlencode($wd);
$data = array();
$header = array();
$response = doCurl($url, $data, $header, 5);
echo $response;
?>

输出后发现有部分图片不能显示

这里写图片描述 

2.采集后的图片不显示原因分析

直接在百度中搜寻,页面是可以显示图片的。使用firebug查看图片路径,发现采集的图片域名与在百度搜寻的图片域名不同。

采集返回的图片域名 t11.baidu.com

这里写图片描述 

正常搜寻的图片域名 ss1.baidu.com

这里写图片描述 

查看采集与正常搜寻的html,发现有个域名转换的js是不一样的

采集

var list = {
  "graph.baidu.com": "http://graph.baidu.com",
  "t1.baidu.com":"http://t1.baidu.com",
  "t2.baidu.com":"http://t2.baidu.com",
  "t3.baidu.com":"http://t3.baidu.com",
  "t10.baidu.com":"http://t10.baidu.com",
  "t11.baidu.com":"http://t11.baidu.com",
  "t12.baidu.com":"http://t12.baidu.com",
  "i7.baidu.com":"http://i7.baidu.com",
  "i8.baidu.com":"http://i8.baidu.com",
  "i9.baidu.com":"http://i9.baidu.com",
};

正常搜寻

var list = {
  "graph.baidu.com": "https://sp0.baidu.com/-aYHfD0a2gU2pMbgoY3K",
  "t1.baidu.com":"https://ss0.baidu.com/6ON1bjeh1BF3odCf",
  "t2.baidu.com":"https://ss1.baidu.com/6OZ1bjeh1BF3odCf",
  "t3.baidu.com":"https://ss2.baidu.com/6OV1bjeh1BF3odCf",
  "t10.baidu.com":"https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq",
  "t11.baidu.com":"https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq",
  "t12.baidu.com":"https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq",
  "i7.baidu.com":"https://ss0.baidu.com/73F1bjeh1BF3odCf",
  "i8.baidu.com":"https://ss0.baidu.com/73x1bjeh1BF3odCf",
  "i9.baidu.com":"https://ss0.baidu.com/73t1bjeh1BF3odCf",
};

因此可以断定是,百度根据来源地址、IP、header等参数,判断如果是采集的,则返回不同的js。

3.采集后图片不显示的解决方法

把采集到的html,根据定义的域名做一次批量转换即可。

<?php
function doCurl($url, $data=array(), $header=array(), $timeout=30){
 $ch = curl_init();
 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, $timeout);
 $response = curl_exec($ch);
 if($error=curl_error($ch)){
  die($error);
 }
 curl_close($ch);
 return $response;
}
// 域名转换
function cdomain($str){
 $baidu_domain = '{
  "http://graph.baidu.com": "https://sp0.baidu.com/-aYHfD0a2gU2pMbgoY3K",
  "http://p.qiao.baidu.com":"https://sp0.baidu.com/5PoXdTebKgQFm2e88IuM_a",
  "http://vse.baidu.com":"https://sp3.baidu.com/6qUDsjip0QIZ8tyhnq",
  "http://hdpreload.baidu.com":"https://sp3.baidu.com/7LAWfjuc_wUI8t7jm9iCKT-xh_",
  "http://lcr.open.baidu.com":"https://sp2.baidu.com/8LUYsjW91Qh3otqbppnN2DJv",
  "http://kankan.baidu.com":"https://sp3.baidu.com/7bM1dzeaKgQFm2e88IuM_a",
  "http://xapp.baidu.com":"https://sp2.baidu.com/yLMWfHSm2Q5IlBGlnYG",
  "http://dr.dh.baidu.com":"https://sp0.baidu.com/-KZ1aD0a2gU2pMbgoY3K",
  "http://xiaodu.baidu.com":"https://sp0.baidu.com/yLsHczq6KgQFm2e88IuM_a",
  "http://sensearch.baidu.com":"https://sp1.baidu.com/5b11fzupBgM18t7jm9iCKT-xh_",
  "http://s1.bdstatic.com":"https://ss1.bdstatic.com/5eN1bjq8AAUYm2zgoY3K",
  "http://olime.baidu.com":"https://sp0.baidu.com/8bg4cTva2gU2pMbgoY3K",
  "http://app.baidu.com":"https://sp2.baidu.com/9_QWsjip0QIZ8tyhnq",
  "http://i.baidu.com":"https://sp0.baidu.com/74oIbT3kAMgDnd_",
  "http://c.baidu.com":"https://sp0.baidu.com/9foIbT3kAMgDnd_",
  "http://sclick.baidu.com":"https://sp0.baidu.com/5bU_dTmfKgQFm2e88IuM_a",
  "http://nsclick.baidu.com":"https://sp1.baidu.com/8qUJcD3n0sgCo2Kml5_Y_D3",
  "http://sestat.baidu.com":"https://sp1.baidu.com/5b1ZeDe5KgQFm2e88IuM_a",
  "http://eclick.baidu.com":"https://sp3.baidu.com/-0U_dTmfKgQFm2e88IuM_a",
  "http://api.map.baidu.com":"https://sp2.baidu.com/9_Q4sjOpB1gCo2Kml5_Y_D3",
  "http://ecma.bdimg.com":"https://ss1.bdstatic.com/-0U0bXSm1A5BphGlnYG",
  "http://ecmb.bdimg.com":"https://ss0.bdstatic.com/-0U0bnSm1A5BphGlnYG",
  "http://t1.baidu.com":"https://ss0.baidu.com/6ON1bjeh1BF3odCf",
  "http://t2.baidu.com":"https://ss1.baidu.com/6OZ1bjeh1BF3odCf",
  "http://t3.baidu.com":"https://ss2.baidu.com/6OV1bjeh1BF3odCf",
  "http://t10.baidu.com":"https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq",
  "http://t11.baidu.com":"https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq",
  "http://t12.baidu.com":"https://ss2.baidu.com/6ONYsjip0QIZ8tyhnq",
  "http://i7.baidu.com":"https://ss0.baidu.com/73F1bjeh1BF3odCf",
  "http://i8.baidu.com":"https://ss0.baidu.com/73x1bjeh1BF3odCf",
  "http://i9.baidu.com":"https://ss0.baidu.com/73t1bjeh1BF3odCf",
  "http://b1.bdstatic.com":"https://ss0.bdstatic.com/9uN1bjq8AAUYm2zgoY3K",
  "http://ss.bdimg.com":"https://ss1.bdstatic.com/5aV1bjqh_Q23odCf",
  "http://opendata.baidu.com":"https://sp0.baidu.com/8aQDcjqpAAV3otqbppnN2DJv",
  "http://api.open.baidu.com":"https://sp0.baidu.com/9_Q4sjW91Qh3otqbppnN2DJv",
  "http://tag.baidu.com":"https://sp1.baidu.com/6LMFsjip0QIZ8tyhnq",
  "http://f3.baidu.com":"https://sp2.baidu.com/-uV1bjeh1BF3odCf",
  "http://s.share.baidu.com":"https://sp0.baidu.com/5foZdDe71MgCo2Kml5_Y_D3", 
  "http://bdimg.share.baidu.com":"https://ss1.baidu.com/9rA4cT8aBw9FktbgoI7O1ygwehsv",
  "http://1.su.bdimg.com":"https://ss0.bdstatic.com/k4oZeXSm1A5BphGlnYG",
  "http://2.su.bdimg.com":"https://ss1.bdstatic.com/kvoZeXSm1A5BphGlnYG",
  "http://3.su.bdimg.com":"https://ss2.bdstatic.com/kfoZeXSm1A5BphGlnYG",
  "http://4.su.bdimg.com":"https://ss3.bdstatic.com/lPoZeXSm1A5BphGlnYG",
  "http://5.su.bdimg.com":"https://ss0.bdstatic.com/l4oZeXSm1A5BphGlnYG",
  "http://6.su.bdimg.com":"https://ss1.bdstatic.com/lvoZeXSm1A5BphGlnYG",
  "http://7.su.bdimg.com":"https://ss2.bdstatic.com/lfoZeXSm1A5BphGlnYG",
  "http://8.su.bdimg.com":"https://ss3.bdstatic.com/iPoZeXSm1A5BphGlnYG"
 }';
 $domain = json_decode($baidu_domain, true);
 foreach($domain as $k=>$v){
  $str = str_replace($k, $v, $str);
 }
 return $str;
}
$wd = '仙剑奇侠传';
$url = 'http://www.baidu.com/s?wd='.urlencode($wd);
$data = array();
$header = array();
$response = doCurl($url, $data, $header, 5);
echo cdomain($response); // 调用域名转换
?>

增加域名转换后,所有的图片都可以正常显示。

这里写图片描述

以上所述是小编给大家介绍的PHP CURL采集百度搜寻结果图片不显示问题的解决方法,希望对大家有所帮助,如果大家有任何疑问请给我留言,小编会及时回复大家的。在此也非常感谢大家对脚本之家网站的支持!

相关文章

最新评论