Yii 2.0如何使用页面缓存方法示例

 更新时间:2017年05月23日 10:04:46   作者:晦涩de咚  
页面缓存指的是在服务器端缓存整个页面的内容。随后当同一个页面 被请求时,内容将从缓存中取出,而不是重新生成。下面这篇文章主要给大家介绍了关于Yii2.0如何使用页面缓存的相关资料,需要的朋友可以参考下。

前言

本文主要给大家介绍的是关于Yii2.0如何使用页面缓存的相关内容,分享出来供大家参考学习,下面来一起看看详细的介绍。

起初使用页面缓存,发现使用于含有参数的方法存在弊端,只能缓存第一次的页面,导致后面所有不同参数的页面均显示第一次缓存页面;没有生成一个参数页面一个缓存;于是,进行了重写页面缓存。

示例代码

<?php 


namespace common\lib;

use Yii;
use yii\caching\Cache;
use yii\di\Instance;
use yii\web\Response;
use yii\filters\PageCache as PCache;


/**
* 重写页面缓存,增加varByParam参数一列
*/
class PageCache extends PCache
{
 /**
 * 参数设置,默认无参数
 * 用法:'varByParam' => Yii::$app->request->get('id')
 * @var string
 */
 public $varByParam = '';

 public function beforeAction($action)
 {
 if (!$this->enabled) {
 return true;
 }

 $this->cache = Instance::ensure($this->cache, Cache::className());

 if (is_array($this->dependency)) {
 $this->dependency = Yii::createObject($this->dependency);
 }

 $properties = [];
 foreach (['cache', 'duration', 'dependency', 'variations'] as $name) {
 $properties[$name] = $this->$name;
 }
 $id = $this->varyByRoute ? $action->getUniqueId().$this->varByParam : __CLASS__;
 $response = Yii::$app->getResponse();
 ob_start();
 ob_implicit_flush(false);
 if ($this->view->beginCache($id, $properties)) {
 $response->on(Response::EVENT_AFTER_SEND, [$this, 'cacheResponse']);
 return true;
 } else {
 $data = $this->cache->get($this->calculateCacheKey());
 if (is_array($data)) {
 $this->restoreResponse($response, $data);
 }
 $response->content = ob_get_clean();
 return false;
 }
 }
}
 ?>

使用:

[
'class' => 'common\lib\PageCache',
 'only' => ['view'],
 'duration' => 0, //永不过期
 'varByParam' => Yii::$app->request->get('id'),
],

总结

以上就是这篇文章的全部内容了,希望本文的内容对大家的学习或者工作能带来一定的帮助,如果有疑问大家可以留言交流,谢谢大家对脚本之家的支持。

相关文章

最新评论