PHP数组的基本操作及遍历数组的经典操作实例

 更新时间:2017年08月23日 08:16:43   投稿:jingxian  
下面小编就为大家带来一篇PHP数组的基本操作及遍历数组的经典操作实例。小编觉得挺不错的,现在就分享给大家,也给大家做个参考。一起跟随小编过来看看吧

实例如下所示:

<?php

索引数组
//数组第一种定义
 $arr = array(1,2,3);
var_dump($arr);
 //数组第二种定义
$arr = [1,2,3];
var_dump($arr);
 //数组第三种定义
$arr[0] = 7;
$arr[1] = "hello";
var_dump($arr);

echo $arr[2];//取值 

关联数组


$arr = array("name"=>"小李","sex"=>"女","age"=>"20");
echo $arr["sex"]; 

遍历数组

//for循环遍历  适用于索引数组
 $arr = [1,5,6,9,4,6,8];
for($i=0;$i<count($arr);$i++){
 echo $arr[$i].'<br>'; 
} ;

//foreach循环遍历  适用于索引和关联数组
$arr = array("name"=>"小李","sex"=>"女","age"=>"20");
foreach($arr as $k=>$v){
 //echo $k.':'.$v.'<br>'; 
 echo "{$k}:{$v}<br>";
}; 


$arr = [1,5,6,9,4,6,8];
foreach($arr as $k){
 echo $k.'<br>'; 
};


$arr = array("name"=>"小李","sex"=>"女","age"=>"20");
var_dump(each($arr));


 list($a,$b) = array(name,小李);
echo "{$a},{$b}"; 


list和each结合遍历
/* $arr = array("name"=>"小李","sex"=>"女","age"=>"20");
while(list($k,$v)=each($arr)){
 echo "{$k}:{$v}<br>";
} */

指针遍历
/* $arr = array("name"=>"小李","sex"=>"女","age"=>"20");
echo current($arr);//取value
echo key($arr);//取key
next($arr);
echo current($arr);
echo key($arr);
prev($arr);
echo current($arr);
echo key($arr);
end($arr);
echo current($arr);
echo key($arr);
reset($arr);
echo key($arr).':'.current($arr).'<br>'; */

以上这篇PHP数组的基本操作及遍历数组的经典操作实例就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持脚本之家。

相关文章

最新评论