node实现定时发送邮件的示例代码

 更新时间:2017年08月26日 08:52:03   作者:Taste  
本篇文章主要介绍了node实现定时发送邮件的示例代码,小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。一起跟随小编过来看看吧

本文介绍了node实现定时发送邮件的示例代码,分享给大家,具体如下:

定时发送,可做提醒使用

nodemailer

nodemailer 是一款简单易用的基于于SMTP协议(或 Amazon SES)的邮件发送组件

cron

cron可以指定每隔一段时间执行指定的程序、也可以指定每天的某个时刻执行某个程序、还可以按照星期、月份来指定。

npm install nodemailer -S
npm install nodemailer-smtp-transport -S
npm install cron -S

代码中有详细的注释(同时希望大家在平时写代码的时候养成写注释的习惯)

let nodemailer = require('nodemailer'),
 smtpTransport = require('nodemailer-smtp-transport'),
 cronJob = require('cron').CronJob;

// SMTP 连接
let transport = nodemailer.createTransport(smtpTransport({
 // 主机
 host: 'smtp.163.com',
 // 是否使用 SSL
 secure: false,
 secureConnection: false,
 // 网易的SMTP端口
 port: 25, 
 auth: {
 // 账号
 user: '***@163.com', 
 // 授权码(自行百度邮箱SMTP的授权码设置),此处非密码
 pass: '***', 
 }
}));
// 设置邮件内容
let mailOptions = {
 // 发件人地址,例如 1234<1234@163.com>
 from: '***<***@163.com>', 
 // 收件人地址,可以使用逗号隔开添加多个
 // '***@qq.com, ***@163.com'
 to: '***@qq.com', 
 // 标题
 subject: 'Hello World', 
 // 邮件内容可以自定义样式
 html: '<strong style="color: red">测试"邮件轰炸机"</strong>'
}
// 定时发送邮件
// 每秒执行一次
// 具体的各项设置查看上方的链接
new cronJob('* * * * * *', () => {
 transport.sendMail(mailOptions, (error, response) => {
 if (error) {
  console.error(error)
 } else {
  console.log('Message Send Ok')
 }
 // 记得关闭连接
 transport.close();
 })
}, null, true, 'Asia/Shanghai');

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

相关文章

最新评论