Node解决简单重复问题系列之Excel内容的获取

 更新时间:2018年01月02日 10:19:01   作者:苛求帅   我要评论

这篇文章主要给大家介绍了关于利用Node解决简单重复问题系列之Excel内容获取的相关资料,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习吧。

始因 -- 懒

最近项目中,经常用到多语言翻译,而iOS的多语言适配,设计给出的多语言都是指定的翻译制作成的一系列表格,基本都要一点一点复制到对应的语言文件中,如此反复,尤其是需求量叠加,对应翻译较多时,一条一条复制粘贴很是费时费力。并且多语言出错并不容易排查,无形中增加测试负担。这时候就突然想起了可以用脚本语言处理,直接拼接成我想要的字段,这样不是只需要一次性解决么?下面话不多说了,来一看看详细的介绍吧。

开整

环境 : Node.js

框架 :

 "dependencies": {
 "node-xlsx": "^0.11.2"
 }

逻辑 :


Excel表格样式

期待输出样式

如上两图展示那样,直接取出相应的值拼接成想到的输出格式。

上代码

'use strict'
var xlsx = require('node-xlsx');
var fs = require('fs');
var path = require('path')
var files = path.resolve(__dirname);
var excelPath;
fs.readdir(files ,function (error,allfiles){
 if(error){
 console.log(error);
 }else{
 allfiles.forEach(function(filename){
 var fileDir = path.join(files,filename);
 fs.stat(fileDir,function(error,stats){
 if(error){
  console.log(error);
 }else{
  // console.log(fileDir);
  if (fileDir.indexOf('xlsx') > 0){
  excelPath = fileDir;
  craeatLanguageText();
  }
 }
 });
 })
 }
});
function craeatLanguageText(){
 console.log(excelPath);
 //读取文件内容
 var obj = xlsx.parse(excelPath);
 var excelObj = obj[0].data;
 var data = [];
 var arr = [];// 语言种类
 for (var i in excelObj) {
 var value = excelObj[i];
 for (var j in value) {
 if (i == 0) {
 if (j > 1) {
  arr.push(value[j]);
 }
 } else {
 if (j > 1) {
  var str = arr[j - 2];
  var item = value[0]
  var vaue = value[j];
  var reg = /'/
  vaue = vaue.replace(reg, "'");
  str = str + '\n' + '"' + item + '"' + ' ' + '=' + " " + '"' + vaue + '"' + ';';
  arr[j - 2] = str;
  console.log(str);
 }
 }
 }
 }
 var languageStr = arr.join('\n');
 //将文件内容插入新的文件中
 fs.writeFileSync('language.text', languageStr, { encoding: "utf8" });
}

逻辑比较容易看懂,不再赘述,直接在node项目文件夹拖入要解析的Excel 运行即可。

总结

以上就是这篇文章的全部内容了,希望本文的内容对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,如果有疑问大家可以留言交流,谢谢大家对脚本之家的支持。

相关文章

最新评论