JavaScript实现简单动态进度条效果

 更新时间:2018年04月06日 12:57:45   转载 作者:冷月葬残花  
这篇文章主要为大家详细介绍了JavaScript实现简单动态进度条效果,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

本文实例为大家分享了js实现动态进度条效果的具体代码,供大家参考,具体内容如下

1.效果

2.源码

<html>
<head>
 <script type="text/javascript">
  window.onload = function () {
   var myProgress = document.getElementById("myProgress");
   var mySpan = document.getElementById("mySpan");
   var value = myProgress.value;
   mySpan.innerText = value + "%";
   var ID = setInterval(function () {
    value = myProgress.value;
    if (value < 100) {
     value += 10;
     myProgress.value = value;
     mySpan.innerText = value + "%";
    }
    if (value == 100) {
     clearInterval(ID);
    }
   }, 500);
  }
 </script>
</head>
<body>
<label for="myProgress">进度条</label>
<progress id="myProgress" value="0" max="100"></progress>
<span id="mySpan"></span>
</body>
</html>

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

相关文章

最新评论