golang如何使用sarama访问kafka

 更新时间:2018年12月17日 09:21:36   作者:CodingCode   我要评论

这篇文章主要介绍了golang如何使用sarama访问kafka,小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。一起跟随小编过来看看吧

下面一个客户端代码例子访问kafka服务器,来发送和接受消息。

使用方式

1、命令行参数

$ ./kafkaclient -h
Usage of ./client:
 -ca string
 CA Certificate (default "ca.pem")
 -cert string
 Client Certificate (default "cert.pem")
 -command string
 consumer|producer (default "consumer")
 -host string
 Common separated kafka hosts (default "localhost:9093")
 -key string
 Client Key (default "key.pem")
 -partition int
 Kafka topic partition
 -tls
 TLS enable
 -topic string
 Kafka topic (default "test--topic")

2、作为producer启动

$ ./kafkaclient -command producer \
 -host kafka1:9092,kafka2:9092

## TLS-enabled
$ ./kafkaclient -command producer \
 -tls -cert client.pem -key client.key -ca ca.pem \
 -host kafka1:9093,kafka2:9093

producer发送消息给kafka:

> aaa
2018/12/15 07:11:21 Produced message: [aaa]
> bbb
2018/12/15 07:11:30 Produced message: [bbb]
> quit

3、作为consumer启动

$ ./kafkaclient -command consumer \
 -host kafka1:9092,kafka2:9092

## TLS-enabled
$ ./kafkaclient -command consumer \
 -tls -cert client.pem -key client.key -ca ca.pem \
 -host kafka1:9093,kafka2:9093

consumer从kafka接受消息:

2018/12/15 07:11:21 Consumed message: [aaa], offset: [4]
2018/12/15 07:11:30 Consumed message: [bbb], offset: [5]

完整源代码如下

这个代码使用到了Shopify/sarama库,请自行下载使用。

$ cat kafkaclient.go
package main

import (
 "flag"
 "fmt"
 "log"
 "os"
 "io/ioutil"
 "bufio"
 "strings"

 "crypto/tls"
 "crypto/x509"

 "github.com/Shopify/sarama"
)

var (
 command string
 tlsEnable bool
 hosts string
 topic string
 partition int
 clientcert string
 clientkey string
 cacert string
)

func main() {
 flag.StringVar(&command, "command", "consumer",  "consumer|producer")
 flag.BoolVar(&tlsEnable, "tls",  false,  "TLS enable")
 flag.StringVar(&hosts, "host",  "localhost:9093", "Common separated kafka hosts")
 flag.StringVar(&topic, "topic", "test--topic", "Kafka topic")
 flag.IntVar(&partition, "partition", 0,   "Kafka topic partition")
 flag.StringVar(&clientcert, "cert",  "cert.pem",  "Client Certificate")
 flag.StringVar(&clientkey, "key",  "key.pem",  "Client Key")
 flag.StringVar(&cacert, "ca",  "ca.pem",  "CA Certificate")
 flag.Parse()

 config := sarama.NewConfig()
 if tlsEnable {
 //sarama.Logger = log.New(os.Stdout, "[sarama] ", log.LstdFlags)
 tlsConfig, err := genTLSConfig(clientcert, clientkey, cacert)
 if err != nil {
  log.Fatal(err)
 }

 config.Net.TLS.Enable = true
 config.Net.TLS.Config = tlsConfig
 }
 client, err := sarama.NewClient(strings.Split(hosts, ","), config)
 if err != nil {
 log.Fatalf("unable to create kafka client: %q", err)
 }

 if command == "consumer" {
 consumer, err := sarama.NewConsumerFromClient(client)
 if err != nil {
  log.Fatal(err)
 }
 defer consumer.Close()
 loopConsumer(consumer, topic, partition)
 } else {
 producer, err := sarama.NewAsyncProducerFromClient(client)
 if err != nil {
  log.Fatal(err)
 }
 defer producer.Close()
 loopProducer(producer, topic, partition)
 }
}

func genTLSConfig(clientcertfile, clientkeyfile, cacertfile string) (*tls.Config, error) {
 // load client cert
 clientcert, err := tls.LoadX509KeyPair(clientcertfile, clientkeyfile)
 if err != nil {
 return nil, err
 }

 // load ca cert pool
 cacert, err := ioutil.ReadFile(cacertfile)
 if err != nil {
 return nil, err
 }
 cacertpool := x509.NewCertPool()
 cacertpool.AppendCertsFromPEM(cacert)

 // generate tlcconfig
 tlsConfig := tls.Config{}
 tlsConfig.RootCAs = cacertpool
 tlsConfig.Certificates = []tls.Certificate{clientcert}
 tlsConfig.BuildNameToCertificate()
 // tlsConfig.InsecureSkipVerify = true // This can be used on test server if domain does not match cert:
 return &tlsConfig, err
}

func loopProducer(producer sarama.AsyncProducer, topic string, partition int) {
 scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)
 fmt.Print("> ")
 for scanner.Scan() {
 text := scanner.Text()
 if text == "" {
 } else if text == "exit" || text == "quit" {
  break
 } else {
  producer.Input() <- &sarama.ProducerMessage{Topic: topic, Key: nil, Value: sarama.StringEncoder(text)}
  log.Printf("Produced message: [%s]\n",text)
 }
 fmt.Print("> ")
 }
}

func loopConsumer(consumer sarama.Consumer, topic string, partition int) {
 partitionConsumer, err := consumer.ConsumePartition(topic, int32(partition), sarama.OffsetNewest)
 if err != nil {
 log.Println(err)
 return
 }
 defer partitionConsumer.Close()

 for {
 msg := <-partitionConsumer.Messages()
 log.Printf("Consumed message: [%s], offset: [%d]\n", msg.Value, msg.Offset)
 }
}

编译:

$ go build kafkaclient.go

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

相关文章

 • Go语言中常量定义方法实例分析

  Go语言中常量定义方法实例分析

  这篇文章主要介绍了Go语言中常量定义方法,以实例形式分析了Go语言中常量的定义及使用技巧,具有一定参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下
  2015-02-02
 • 基于go+vue实现的golang每日新闻数据浏览与检索平台(推荐)

  基于go+vue实现的golang每日新闻数据浏览与检索平台(推荐)

  gonews是基于 go+vue 实现的golang每日新闻浏览与检索平台,本文通过实例代码给大家讲解,介绍的非常详细,具有参考借鉴价值,需要的朋友参考下吧
  2018-01-01
 • Go语言RPC Authorization进行简单ip安全验证的方法

  Go语言RPC Authorization进行简单ip安全验证的方法

  这篇文章主要介绍了Go语言RPC Authorization进行简单ip安全验证的方法,实例分析了Go语言进行ip验证的技巧,需要的朋友可以参考下
  2015-03-03
 • Golang继承模拟实例详解

  Golang继承模拟实例详解

  这篇文章主要介绍了Golang继承模拟方法,结合实例形式分析了Go语言实现继承的原理与相关操作技巧,需要的朋友可以参考下
  2016-07-07
 • 利用Golang生成整数随机数方法示例

  利用Golang生成整数随机数方法示例

  这篇文章主要介绍了利用Golang生成整数随机数的相关资料,文中给出了详细的介绍和完整的示例代码,相信对大家具有一定的参考价值,需要的朋友们下面来一起看看吧。
  2017-04-04
 • Go语言图片处理和生成缩略图的方法

  Go语言图片处理和生成缩略图的方法

  这篇文章主要介绍了Go语言图片处理和生成缩略图的方法,涉及Go语言针对图片操作的技巧,具有一定参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下
  2015-02-02
 • go语言使用scp的方法实例分析

  go语言使用scp的方法实例分析

  这篇文章主要介绍了go语言使用scp的方法,实例分析了go语言调用scp命令的使用技巧,具有一定参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下
  2015-03-03
 • Go语言中读取命令参数的几种方法总结

  Go语言中读取命令参数的几种方法总结

  部署golang项目时难免要通过命令行来设置一些参数,那么在golang中如何操作命令行参数呢?那么下面这篇文章就来给大家介绍了关于Go语言中读取命令参数的几种方法,文中通过示例代码介绍的非常详细,需要的朋友可以参考借鉴,下面随着小编来一起看看吧。
  2017-11-11
 • golang中sync.Map并发创建、读取问题实战记录

  golang中sync.Map并发创建、读取问题实战记录

  这篇文章主要给大家介绍了关于golang中sync.Map并发创建、读取问题的相关资料,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习学习吧
  2018-07-07
 • Go语言map字典用法实例分析

  Go语言map字典用法实例分析

  这篇文章主要介绍了Go语言map字典用法,实例分析了map字典的使用技巧,具有一定参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下
  2015-02-02

最新评论