Lua基础之运算符的使用示例

 更新时间:2018年12月19日 15:00:56   作者:Engineer-Bruce_Yang  
今天小编就为大家分享一篇关于Lua基础之运算符的使用示例,小编觉得内容挺不错的,现在分享给大家,具有很好的参考价值,需要的朋友一起跟随小编来看看吧

众所周知,C,C++,python等语言都有运算符,那么Lua也不例外,因为它是C写的嘛!

Lua分为主要三类运算符,分别是算术运算符,关系运算符,逻辑运算符,还有特殊运算符。

1、算术运算符有: + (加)   -(减)   *(乘)  /(除)   %(取模)   ^(求幂)   -(符号)

来看一个例子:test6.lua

num1 = 4 ;
num2 = 2 ;
print(num1+num2);
print(num1-num2);
print(num1*num2);
print(num1/num2);
print(num1%num2);
print(num1^num2);
print(-num1);

解释运行:lua test6.lua

结果:

6
2
8
2.0
0
16.0
-4

2、关系运算符有: ==(等于)   ~=(不等于)  >(大于)  <(小于)  >=(大于等于)  <=(小于等于)

当比较结果成立返回true,否则返回false

来看一个例子: test6.lua

num = 1 ;
num1 = 1;
num2 = 2;
num3 = 3; 
num4 = 4;
num5 = 5;
num6 = 6;
ret = num1 == num2 ;
print(ret);
ret = num1 ~= num2 ; 
print(ret);
ret = num3 > num2 ;
print(ret);
ret = num4 < num3 ; 
print(ret);
ret = num5 >= num6 ;
print(ret);
ret = num1 <= num ;
print(ret);

解释运行:lua test6.lua

结果:

false
true
true
false
false
true

3、逻辑运算符有: and(逻辑与)   or(逻辑或)   not(逻辑非)

假设有A和B,如果A and B, 为真返回A,为假返回B 

假设有A和B ,如果A or  B , 为真返回A ,为假返回B

假设有A和B ,如果 not A  , 为真返回true ,为假返回false

来看一个例子:test6.lua

num1 = 100 ;
num2 = 200 ;
num3 = 0 ;
ret = num1 and num3 ; 
print(ret);
ret = num1 or num3 ; 
print(ret);
ret = not num1 ;
print(ret);
ret = not(num1 and num2);
print(ret);

解释运行:lua test6.lua

结果:

0
100
false
false

4、特殊运算符

 .. 表示连接两个字符串     #表示返回字符串或者表的长度(注意,这里的长度不包括'\0')

案例: test6.lua

--定义两个字符串
str1 = "Hello";
str2 = "World";
--连接两个字符串
ret = str1..str2;
print(ret);
--获取连接后的字符串的长度
str_length = #ret ;
print(str_length);

解释运行: lua test6.lua

结果:

HelloWorld
10

当然,lua的运算符也是有优先级的,优先级从高到底的顺序为:

^  not   -(负号)  *  /  +  -  ..  <  >  <=  >=   ~=  ==  and or

总结

以上就是这篇文章的全部内容了,希望本文的内容对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,谢谢大家对脚本之家的支持。如果你想了解更多相关内容请查看下面相关链接

相关文章

最新评论