JS实现分页导航效果

 更新时间:2020年02月19日 08:36:58   转载 作者:格林希尔  
这篇文章主要为大家详细介绍了JS实现动态页码及分页导航,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

前言

最近的项目需要添加一个分页导航的功能,没有用网上封装好的文件。通过JS自己简单实现了效果。下面和大家分享一下。

内容

下图为首次加载后的效果,默认显示5页,

当点击下一页时将选中页面的页码置于中间

下面让我们来看看实现的代码

第一部分是在页面显示内容的处理

function SetListPage() {
  $.ajax({
  type: "GET",
  url: "ajax/PhoneList.ashx?",
  datatype: 'json',
  success: function (data, textStatus) {
   var li_list = "";
   if (data != "") {
   var cc = jQuery.parseJSON(data);   //转换Json对象
   var pagesize = 6;    //设置每页显示数
   var pagecount = Math.ceil(cc.length / pagesize); //获取页数
   SetPageCount(pagecount);   //设置跳转页签
   for (var j = 0, l = pagecount; j < l; j++) { //设置页面内容
    if (j == 0) {
    li_list += "<table class='phonetable' >";
    }
    else {
    li_list += "<table class='phonetable hide'>";
    }
    li_list += "<tr>";
    li_list += "<th>姓名</th>";
    li_list += "<th>手机号码</th>";
    li_list += "<th>邮箱</th>";
    li_list += "</tr> ";
    var index = j * pagesize;
    var rowcount = j * pagesize + pagesize;
    if (rowcount > cc.length) {
    rowcount = cc.length;
    }
    for (var i = index; i < rowcount; i++) {
    var Name = cc[i]['Name'];
    var PhoneNO = cc[i]['PhoneNO'];
    var Email = cc[i]['Email'];
    li_list += "<tr>";
    li_list += "<td>" + Name + "</td>";
    li_list += "<td>" + PhoneNO + "</td>";
    li_list += "<td>" + Email + "</td>";
    li_list += "</tr> ";
    }
    li_list += "</table>";
   }
   }   
  }
 });
}

第二部分是动态的设置页码并添加页码导航的方法

function SetPageCount(count) {
  if (count > 0) { //设置动态页码
  var li_list = "";
  li_list += "<ul>";
  li_list += "<li id='01preage'><a class='prev'><span></span>上一页</a></li>";
  li_list += "<li><ul>";
  li_list += "<li class='01pageIndex'><a class='active'>1</a></li>";
  for (var i = 2; i <= count; i++) {
   if (i <= 5) {
   li_list += "<li class='01pageIndex'><a>" + i + "</a></li>";
   } else {
   li_list += "<li class='01pageIndex'><a style='display: none;'>" + i + "</a></li>";
   }
  }
  li_list += "</ul></li>";
  li_list += "<li id='01nextage'><a>下一页<span></span></a></li>";
  li_list += "</ul>";
  if (li_list != null && li_list.length > 0) {
   $("#PhonePageCount").html(li_list);
   $('.01pageIndex a').click(function () { //添加添加分页导航的事件
   var pagecounts = $('.01pageIndex a').length;
   $(this).addClass('active');
   $(this).parent().siblings().find('a').removeClass('active');
   var index = $(this).parent().index() || 0;
   if (1 < index && index < pagecounts - 2) {
    $('.01pageIndex a').hide()
    $('.01pageIndex a').eq(index - 2).show();
    $('.01pageIndex a').eq(index - 1).show();
    $('.01pageIndex a').eq(index).show();
    $('.01pageIndex a').eq(index + 1).show();
    $('.01pageIndex a').eq(index + 2).show();
   }
   $('#phonelist>table').siblings().hide();
   $('#phonelist>table').eq(index).show();
   })
   $('#01preage').click(function () {
   var currentPageIndex = $('.01pageIndex').find("a[class$='active']").parent().index();
   var pagecounts = $('.01pageIndex a').length;
   if (currentPageIndex > 0) {
    var thisobj = $('.01pageIndex a').eq(currentPageIndex - 1);
    thisobj.addClass('active');
    thisobj.parent().siblings().find('a').removeClass('active');
    if (0 < currentPageIndex && currentPageIndex < pagecounts - 3) {
    $('.01pageIndex a').hide()
    $('.01pageIndex a').eq(currentPageIndex - 3).show();
    $('.01pageIndex a').eq(currentPageIndex - 2).show();
    $('.01pageIndex a').eq(currentPageIndex - 1).show();
    $('.01pageIndex a').eq(currentPageIndex).show();
    $('.01pageIndex a').eq(currentPageIndex + 1).show();
    }
    $('#phonelist>table').siblings().hide();
    $('#phonelist>table').eq(currentPageIndex - 1).show();
   }
   })
   $('#01nextage').click(function () {
   var currentPageIndex = $('.01pageIndex').find("a[class$='active']").parent().index();
   var pagecount = $('.01pageIndex a').length - 1;
   var pagecounts = $('.01pageIndex a').length;
   if (pagecount > currentPageIndex) {
    var thisobj = $('.01pageIndex').eq(currentPageIndex + 1);
    thisobj.find('a').addClass('active');
    thisobj.siblings().find('a').removeClass('active');
    if (0 < currentPageIndex && currentPageIndex < pagecounts - 3) {
    $('.01pageIndex a').hide()
    $('.01pageIndex a').eq(currentPageIndex - 1).show();
    $('.01pageIndex a').eq(currentPageIndex).show();
    $('.01pageIndex a').eq(currentPageIndex + 1).show();
    $('.01pageIndex a').eq(currentPageIndex + 2).show();
    $('.01pageIndex a').eq(currentPageIndex + 3).show();
    }
    $('#phonelist').siblings().hide();
    $('#phonelist>table').eq(currentPageIndex + 1).show();
   }
   })
  }
 }
}

小结

一个小小的功能,在实现的过程中并不容易不断的调试和优化才让这样的需求得到了合理的实现。但敲代码中也让我更多的感受到了页面导航中所需要考虑到的多元素设计。

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

相关文章

最新评论