Java汉字转拼音pinyin4j用法详解

 更新时间:2020年02月20日 15:27:08   转载 作者:七弦桐  
这篇文章主要介绍了Java汉字转拼音pinyin4j用法详解,需要的朋友可以参考下

一、工具介绍

pinyin4j 是一个支持将简体和繁体中文转换到成拼音的Java开源类库;

1. 功能

 • 支持同一汉字有多个发音
 • 还支持拼音的格式化输出,比如第几声之类的,
 • 同时支持简体中文、繁体中文转换为拼音…使用起来也非常简单。下面是其官方网址,其中提供了下载:
 • pinyin4j的官方下载地址

2. 目录结构及说明

 • doc : pinyin4j的api文档
 • lib : pinyin4j的jar包
 • src: pinyin4j的源代码
 • CHANGELOG.txt : pinyin4j的版本更新日志
 • COPYING.txt : LICENSE说明
 • README.txt : pinyin4j的概要介绍

3. 原理

pinyin4j使用了一个.txt的文本文件(uicode_to_hanyu_pinyin.txt)用来存储汉字unicode编码与拼音的对应关系,通过读取该配置文件达到转换的目的。

该属性文件存储信息的基本格式如下:89E3 (jie3,jie4,xie4) //(对应汉字”解”)89E3 是汉字对应的unicode编码的16进制数,(jie3,jie4,xie4)是该汉字对应的三种读音(在汉语里有多音字)

说明pinyin4j支持多音字的处理pinyin4j的处理过程是这样的:

根据String的toCharArray方法得到每个字符(得到”解”字的unicode编码,实际上是35299,由于java中char和String都是unicode编码的可以直接转为int型的编码数据35299),然后利用Integer.toHexString(c1).toUpperCase()将其转换成16进制数[也就是89E3],通过读取配置文件得到“解”字的拼音(jie3,jie4,xie4),那么这里有三个拼音,pinyin4j的默认取值为第一个,也就是jie3[表示读jie,声调是三声]

二、pinyin4J 使用

pinyin4j 提供的工具类为PinyinHelper,里边提供了静态方法

- toHanyuPinyinString()(过时)

- toHanyuPinyinStringArray()

pinyin4j 中有四个辅助类分别是:

- HanyuPinyinCaseType

- HanyuPinyinToneType

- HanyuPinyinVCharType

- HanyuPinyinOutputFormat

具体功能和用法见一下代码:

HanyuPinyinOutputFormat defaultFormat = new HanyuPinyinOutputFormat();
// 控制大小写
// UPPERCASE:大写 (ZHONG)
// LOWERCASE:小写 (zhong)
defaultFormat.setCaseType(HanyuPinyinCaseType.UPPERCASE);
// WITHOUT_TONE:无音标 (zhong)
// WITH_TONE_NUMBER:1-4数字表示英标 (zhong4)
// WITH_TONE_MARK:直接用音标符(必须WITH_U_UNICODE否则异常) (zhòng)
defaultFormat.setToneType(HanyuPinyinToneType.WITH_TONE_NUMBER);
// WITH_V:用v表示ü (nv)
// WITH_U_AND_COLON:用"u:"表示ü (nu:)
// WITH_U_UNICODE:直接用ü (nü)
defaultFormat.setVCharType(HanyuPinyinVCharType.WITH_U_UNICODE);
// oHanyuPinyinStringArray如果传入的字符不是汉字不能转换成拼音,那么会直接返回null。
String[] pinyin = PinyinHelper.toHanyuPinyinStringArray('重', defaultFormat);
for(String str: pinyin){
 System.out.println(str);
}

结果:

ZHONG4

CHONG2

其他工具类

获取获得汉语拼音首字母

将字符串中的中文转化为拼音,英文字符不变

/**
 * 获得汉语拼音首字母
 *
 * @param chines
 *   汉字
 * @return
 */
public static String getAlpha(String chines) {
 String pinyinName = "";
 char[] nameChar = chines.toCharArray();
 HanyuPinyinOutputFormat defaultFormat = new HanyuPinyinOutputFormat();
 defaultFormat.setCaseType(HanyuPinyinCaseType.UPPERCASE);
 defaultFormat.setToneType(HanyuPinyinToneType.WITHOUT_TONE);
 for (int i = 0; i < nameChar.length; i++) {
  if (nameChar[i] > 128) {
   try {
    pinyinName += PinyinHelper.toHanyuPinyinStringArray(
      nameChar[i], defaultFormat)[0].charAt(0);
   } catch (BadHanyuPinyinOutputFormatCombination e) {
    e.printStackTrace();
   }
  } else {
   pinyinName += nameChar[i];
  }
 }
 return pinyinName;
}

/**
 * 将字符串中的中文转化为拼音,英文字符不变
 *
 * @param inputString
 *   汉字
 * @return
 */
public static String getPingYin(String inputString) {
 HanyuPinyinOutputFormat format = new HanyuPinyinOutputFormat();
 format.setCaseType(HanyuPinyinCaseType.LOWERCASE);
 format.setToneType(HanyuPinyinToneType.WITHOUT_TONE);
 format.setVCharType(HanyuPinyinVCharType.WITH_V);
 String output = "";
 if (inputString != null && inputString.length() > 0
   && !"null".equals(inputString)) {
  char[] input = inputString.trim().toCharArray();
  try {
   for (int i = 0; i < input.length; i++) {
    if (java.lang.Character.toString(input[i]).matches(
      "[\\u4E00-\\u9FA5]+")) {
     String[] temp = PinyinHelper.toHanyuPinyinStringArray(
       input[i], format);
     output += temp[0];
    } else
     output += java.lang.Character.toString(input[i]);
   }
  } catch (BadHanyuPinyinOutputFormatCombination e) {
   e.printStackTrace();
  }
 } else {
  return "*";
 }
 return output;
}

/**
 * 汉字转换为汉语拼音首字母,英文字符不变
 *
 * @param chines
 *   汉字
 * @return 拼音
 */
public static String converterToFirstSpell(String chines) {
 String pinyinName = "";
 char[] nameChar = chines.toCharArray();
 HanyuPinyinOutputFormat defaultFormat = new HanyuPinyinOutputFormat();
 defaultFormat.setCaseType(HanyuPinyinCaseType.UPPERCASE);
 defaultFormat.setToneType(HanyuPinyinToneType.WITHOUT_TONE);
 for (int i = 0; i < nameChar.length; i++) {
  if (nameChar[i] > 128) {
   try {
    pinyinName += PinyinHelper.toHanyuPinyinStringArray(
      nameChar[i], defaultFormat)[0].charAt(0);
   } catch (BadHanyuPinyinOutputFormatCombination e) {
    e.printStackTrace();
   }
  } else {
   pinyinName += nameChar[i];
  }
 }
 return pinyinName;
}

更多关于Java汉字转拼音pinyin4j用法请查看下面的相碰链接

相关文章

最新评论