js正则匹配table,img及去除各种标签问题

 更新时间:2020年04月02日 00:48:27   投稿:mdxy-dxy  
这篇文章主要介绍了js正则匹配table,img及去除各种标签问题,需要的朋友可以参考下

核心代码

//获取公示栏内容
   s = "$row.detail$";
   mainContent =s;
   
   //如果有多个table使用下面注释的正则只会匹配成一个table
   //var tabReg = /<table[^>]*>((?!table).)*<\/table>/gi;
  //匹配单个table
   var tabReg = /<table[^>]*>\s*(<tbody[^>]*>)?(\s*<tr[^>]*>[\s\S]*?<\/tr>\s*)*(<\/tbody>)?\s*<\/table>/gi;
   var tabMatch = tabReg.test(s);
   
   var tabMatchContentArray = s.match(tabReg);
 
   if(tabMatch)
   {
   
   mainContent = s.replace(tabReg,"#");
   }
   
   //对img标签进行匹配
   var imgReg = /<img.*?(?:>|\/>)/gi;
   
   imgMatchContentArray = s.match(imgReg);
  
   if(imgReg.test(s))
   {
   //将img标签替换为*
   mainContent = mainContent.replace(imgReg,"*");
   }
   //处理html标签
   mainContent = mainContent.replace(/&nbsp;/gi," ");
   var pReg1 = /<p>/gi;
   var pReg2 = /<\/p>/gi;
   mainContent = mainContent.replace(pReg1,"").replace(pReg2,"<br />");
   //下面的htmlReg1 ,htmlReg2可以匹配任意标签
//   var htmlReg1 =/<[^>]+>/gi;
//   var htmlReg2 =/<(.+?)[\s]*\/?[\s]*>/gi;
//   
//   mainContent = mainContent.replace(htmlReg1,"").replace(htmlReg2,"");
   //mainContent = mainContent.replace(/&/gi,"<p>").replace(/@/gi,"</p>");
  var pageIndex = 1;
  var size = 500;
  var tableContentArray = mainContent.split("#");
  var array = []; //存放以table分割后的数组中每个数组可以分作几页
  
  var arrayIndex = []; //存放table在内容中的索引
  
  var len =0;
  for(var i=0;i<tableContentArray.length;i++)
  {
   var con = tableContentArray[i];
   
   len += con.length;
   
   arrayIndex[i] = len;
   
   array[i] = Math.ceil(con.length /size);
  }
  
  
  var tableIndexArray = [];//存放table内容页码数
  
  var sum = 1;
  
  for(var j=0;j<array.length-1;j++)
  {
   
   sum += array[j];
   tableIndexArray[j] = sum;
  }
  
  
  var currentPageContent = mainContent.substr((pageIndex-1)*size,size);
  
  
  if(tableIndexArray.indexOf(pageIndex) >= 0)
  {
   currentPageContent = tabMatchContentArray[tableIndexArray.indexOf(pageIndex)];
  }
  
  
  if(currentPageContent.indexOf("#")!= -1)
  {
   
   var beginToCurrentPageContent = mainContent.substr(0,pageIndex*size);   
   var tabLastIndex = beginToCurrentPageContent.lastIndexOf("#");
   currentPageContent = currentPageContent.substr(0,tabLastIndex-(pageIndex-1)*size);
 
   //当前页是否有 * 获取最后一个 * 的位置 
   var indexOf = currentPageContent.indexOf("*");
   
   if(indexOf >= 0)
   {     
     //获取开始到当前页位置的内容 中的 * 的最后的下标 
     var reCount = beginToCurrentPageContent.split("*").length - 1;
     
     var contentArray = currentPageContent.split("*");
     
     currentPageContent = replaceImgContent(contentArray,reCount,imgMatchContentArray); 
   }
    
  }
  else
  {
   
   //当前页是否有 * 获取最后一个 * 的位置 
   var indexOf = currentPageContent.indexOf("*");
   
   if(indexOf >= 0)
   {
     //获取从开始位置到当前页位置的内容
     var beginToCurrentPageContent = mainContent.substr(0,pageIndex*size);
     
     //获取开始到当前页位置的内容 中的 * 的最后的下标 
     var reCount = beginToCurrentPageContent.split("*").length - 1;
     
     var contentArray = currentPageContent.split("*");
     
     currentPageContent = replaceImgContent(contentArray,reCount,imgMatchContentArray);
     
   }
   
  }
  
  if(currentPageContent=="")
  {
   alert("页码数超过范围");
  }
  else
  { 
   document.getElementById("annouContent").innerHTML= currentPageContent;
  }
  
  /* currentArray:当前页以 * 分割后的数组
   replaceCount:从开始内容到当前页的内容 * 的个数
   matchArray : img标签的匹配的内容
  */
  function replaceImgContent(currentArray,replaceCount,matchArray)
  {   
   var result = "";
   for(var i=currentArray.length -1,j = replaceCount-1 ;i>=1; i--)
   {    
    var temp = (matchArray[j] + currentArray[i]);
    result = temp + result;
    j--;
   }   
   result = currentArray[0] + result ;   
   return result;
  }  
 </script>

下面是一些补充

js正则匹配删除table

var reg = /<[\/]*(table|td|tr)[ a-zA-z=''""]*>|123/g

一个JAVASCRIPT正则表达式,Table中只保留ColSpan和RowSpan

html = html.replace(/<(TBODY|THEAD|TFOOT|TH|TR|TD)[^>]*?(ColSpan\s*=\s*["']?[^"'>\s]*["']?[^>]*?)?(RowSpan\s*=\s*["']?[^"'>\s]*["']?[^>]*?)?>/gi,"<$1 $2 $3>");

以上就是js正则匹配table,img及去除各种标签问题的详细内容,更多关于js正则匹配table,img的资料请关注脚本之家其它相关文章!

相关文章

 • 一个匹配形如“#100”的正则表达式

  一个匹配形如“#100”的正则表达式

  一个匹配形如“#100”的正则表达式...
  2007-08-08
 • 正则表达式预查的详细解释与应用实例

  正则表达式预查的详细解释与应用实例

  这几天在用正则表达式做一个小程序,需要替换内容中的某些特殊字符串。这些字符串的出现是有规律的,那就是在它左面总会特定的内容出现,右面却没有,下面这篇文章主要给大家介绍了关于正则表达式预查的详细解释与应用实例,需要的朋友可以参考下
  2022-09-09
 • 深入浅出解析正则表达式-替换原则

  深入浅出解析正则表达式-替换原则

  本文给大家分享的正则表达式的替换原则,这里讲到的替换是只能在替换模式中识别的语言元素。感兴趣的朋友跟着小编一起学习吧
  2015-09-09
 • PHP 正则表达式 推荐

  PHP 正则表达式 推荐

  正则表达式,大家在开发中应该是经常用到,现在很多开发语言都有正则表达式的应用,比如javascript,java,.net,php等等,我今天就把我对正则表达式的理解跟大家唠唠,不当之处,请多多指教
  2012-03-03
 • 表单正则验证及文件上传验证功能

  表单正则验证及文件上传验证功能

  表单正则验证主要是用来对表单提交信息的过滤,防止sql注入(比如登录界面),上传的文件也需要进行文件名后缀和大小进行验证,下面是一个简单的表单验证实例代码,需要的的朋友参考下吧
  2017-07-07
 • 正则表达式(regex)或操作符”|“使用易出现功能Bug

  正则表达式(regex)或操作符”|“使用易出现功能Bug

  这篇文章主要介绍了正则表达式(regex)或操作符”|“使用易出现功能Bug,需要的朋友可以参考下
  2015-10-10
 • Python正则表达式之基础篇

  Python正则表达式之基础篇

  正则表达式是用于处理字符串的强大工具,它并不是Python的一部分。这篇文章主要介绍了Python正则表达式之基础篇的相关资料,需要的朋友可以参考下
  2016-01-01
 • 用户名、密码等15个常用的js正则表达式

  用户名、密码等15个常用的js正则表达式

  这篇文章给大家收集整理了用户名和密码等15个常用的js正则表达式,需要的朋友参考下吧
  2017-06-06
 • 通过脚本清空标签p中的class名和style

  通过脚本清空标签p中的class名和style

  通过脚本清空标签p中的class名和style...
  2006-10-10
 • 正则基础之 环视 Lookaround

  正则基础之 环视 Lookaround

  环视只进行子表达式的匹配,不占有字符,匹配到的内容不保存到最终的匹配结果,是零宽度的。环视匹配的最终结果就是一个位置。
  2009-07-07

最新评论