PHP中其实也可以用方法链

 更新时间:2011年11月10日 01:17:34   作者:  
javascript里有个很有效的用法即方法链,在PHP里也可以使用方法链
简单示意一下:
复制代码 代码如下:

<?php
class test {
private $_name = '';
public function setName($name)
{
$this->_name = $name;
return $this;
}
public function getName()
{
echo $this->_name . "\n";
return $this;
}
}
$link = new test();
// 方法链
$link->setName('name1')->getName()->setName('name2')->getName()->setName('name3')->getName();


结果如下:
复制代码 代码如下:

name1
name2
name3

相关文章

最新评论