php取整函数ceil,floo,round的用法及介绍

 更新时间:2013年08月31日 09:45:42   作者:  
以下是对php中的取整函数ceil,floo,round的用法进行了详细的分析介绍,需要的朋友可以过来参考下

ceil  是向上进位得到一个值的函数;
floor 是舍掉小数位得到一个值的函数;
round 是用来四舍五入的函数

ceil
定义和用法:
ceil() 函数向上舍入为最接近的整数。

复制代码 代码如下:

ceil(x);

说明:
返回不小于 x 的下一个整数,x 如果有小数部分则进一位。
ceil() 返回的类型仍然是 float。

例子:

复制代码 代码如下:

<?php
&nbsp;&nbsp;&nbsp; echo ceil(0.60);
&nbsp;&nbsp; &nbsp;echo "<br/>";
&nbsp;&nbsp;&nbsp; echo ceil(0.40);
&nbsp;&nbsp; &nbsp;echo "<br/>";
&nbsp;&nbsp;&nbsp; echo ceil(5);
&nbsp;&nbsp; &nbsp;echo "<br/>";
&nbsp;&nbsp;&nbsp; echo ceil(5.1);
&nbsp;&nbsp; &nbsp;echo "<br/>";
&nbsp;&nbsp;&nbsp; echo ceil(-5.1);
&nbsp;&nbsp; &nbsp;echo "<br/>";
&nbsp;&nbsp;&nbsp; echo ceil(-5.9);
?>

输出:
复制代码 代码如下:

1
1
5
6
-5
-5

floor
定义和用法:
floor() 函数向下舍入为最接近的整数。
复制代码 代码如下:

floor(x);

说明:
返回不大于 x 的下一个整数,将 x 的小数部分舍去取整。
floor() 返回的类型仍然是 float。

例子:

复制代码 代码如下:

<?php
    echo(floor(0.60));  
    echo "<br/>";
    echo(floor(0.40));
 echo "<br/>";
    echo(floor(5));
 echo "<br/>";
    echo "<br/>";
    echo(floor(5.1));
 echo "<br/>";
    echo(floor(-5.1));
 echo "<br/>";
    echo(floor(-5.9))
?>

输出:
复制代码 代码如下:

0
0
5
5
-6
-6

round
定义和用法
round() 函数对浮点数进行四舍五入。
复制代码 代码如下:

round(x,prec);

其中
x(可选)    规定要舍入的数字。
prec(可选)  规定小数点后的位数。

说明:
返回将 x 根据指定精度 prec (十进制小数点后数字的数目)进行四舍五入的结果。
prec 也可以是负数或零(默认值)。

例子:

复制代码 代码如下:

<?php
echo round(12.345,-1);
echo "<br/>";
echo round(12.345);
echo "<br/>";
echo round(0.5);
echo "<br/>";
echo round(0.4);
echo "<br/>";
echo round(-0.5);
echo "<br/>";
echo round(-0.4);
?>

输出:
复制代码 代码如下:

10
12
1
0
-1
-0

相关文章

最新评论