php的一个简单加密解密代码

 更新时间:2014年01月14日 15:58:53   转载 作者:  
分享一个php加密解密的类,在用户注册的时候发送邮件验证的时候估计会用的到的,代码如下

复制代码 代码如下:

class SysCrypt{
 private $crypt_key='https://www.jb51.net';//密钥
 public function __construct($crypt_key){
  $this->crypt_key=$crypt_key;
 }
 public function encrypt($txt){
  srand((double)microtime()*1000000);
  $encrypt_key=md5(rand(0,32000));
  $ctr=0;
  $tmp='';
  for($i=0;$i<strlen($txt);$i++){
   $ctr=$ctr==strlen($encrypt_key)?0:$ctr;
   $tmp.=$encrypt_key[$ctr].($txt[$i]^$encrypt_key[$ctr++]);
  }
  return base64_encode(self::__key($tmp,$this->crypt_key));
 }
 public function decrypt($txt){
  $txt=self::__key(base64_decode($txt),$this->crypt_key);
  $tmp='';
  for($i=0;$i<strlen($txt);$i++){
   $md5=$txt[$i];
   $tmp.=$txt[++$i]^$md5;
  }
  return $tmp;
 }
 private function __key($txt,$encrypt_key){
  $encrypt_key=md5($encrypt_key);
  $ctr=0;
  $tmp='';
  for($i=0;$i<strlen($txt);$i++){
   $ctr=$ctr==strlen($encrypt_key)?0:$ctr;
   $tmp.=$txt[$i]^$encrypt_key[$ctr++];
  }
  return $tmp;
 }
 public function __destruct(){
  $this->crypt_key=NULL;
 }
}

该类使用方法:

复制代码 代码如下:

$sc=new SysCrypt('https://www.jb51.net');
$text='yhm.1234@163.com';
$test1=$sc->encrypt($text);
echo '原文:',$text;
echo '<br />';
echo '密文:',$test1;
echo "<br/>";
echo '解密:',$sc->decrypt($test1);

输出结果类似:

原文:yhm.1234@163.com
密文:BS8DbFU6AioCNFFlVGZQMgRGBDUOYlEzBXoAZgo0Bjk=
解密:yhm.1234@163.com

相关文章

最新评论