PHP连接MySQL的2种方法小结以及防止乱码

 更新时间:2014年03月11日 10:00:41   作者:  
本篇文章主要是对PHP连接MySQL的2种方法小结以及防止乱码问题进行了详细的介绍,需要的朋友可以过来参考下,希望对大家有所帮助

PHP的MySQL配置

报错信息:Class 'mysqli' not found in

Answer:
1.在conf/php.ini中,在vim用"/php_mysql"搜索到extension=php_mysql.dll,去掉前面的";",

同时在下面增加extension=php_mysqli.dll;

注意后面那个dll多了个i
2."/extension_dir"检查路径是否正确;

3.找到ext/目录,把其中的php_mysql.dll,php_mysqli.dll两个文件Copy to %systemroot%/system32下.

4.重启服务

连接数据库

复制代码 代码如下:

 //在conf/php.ini中,在vim用"/php_mysql"搜索到extension=php_mysql.dll,去掉前面的";",同时在下面增加extension=php_mysqli.dll;
$mysqli = new mysqli("127.0.0.1","用户名", 密码","库名");
$query="select * from  表 order by theindex desc";
$mysqli->query("SET NAMES gb2312");//注意此处不加会乱码
$result = $mysqli->query($query);

 //printf() 函数输出格式化的字符串
while(list($name, $theindex) = $result->fetch_row())
        echo(" <br />".$name.$theindex);

$con = mysql_connect("localhost", "用户名", "密码");
if ($con) {
        mysql_query("set names 'gb2312'");
        mysql_select_db("库名", $con);//注意此处不加会乱码
                                $rs = mysql_query("select * from  表 order by theindex desc;", $con);
                                if ($rs) {
                                  echo ("<table border=1>");
                                        while($row = mysql_fetch_assoc($rs))
                                        {
                                                echo "<tr>" .
                                                "<td>$row[theindex]</td>" .
                                                "<td>$row[name]</td>" .
                                                "</tr>";
                                        }
                                        mysql_free_result($rs);
                                        }
                                        echo ("</table>");
        mysql_close($con);
}

相关文章

最新评论