javascript常用的正则表达式实例

 更新时间:2014年05月15日 11:01:41   作者:  
小编之前整理了不少JavaScript常用的正则表达式实例,都是自己用的,现在放出来给大家分享下。

小编之前整理了不少JavaScript常用的正则表达式实例,都是自己用的,现在放出来给大家分享下。

复制代码 代码如下:

/**
* 取得字符串的字节长度
*/
 

    function strlen(str)  
    {  
        var i;  
        var len;  

        len = 0;  
        for (i=0;i<str.length;i++)  
        {  
            if (str.charCodeAt(i)>255) len+=2; else len++;  
        }  
        return len;  
    }  
       


/*
* 判断是否为数字,是则返回true,否则返回false
*/
 

    function f_check_number(obj)  
    {         
        if (/^\d+$/.test(obj.value))  
        {  
           return true;  
        }   
        else   
        {  
           f_alert(obj,"请输入数字");  
           return false;  
        }  
    }  
       


/*
* 判断是否为自然数,是则返回true,否则返回false
*/
 

    function f_check_naturalnumber(obj)  
    {         
        var s = obj.value;  
        if (/^[0-9]+$/.test( s ) && (s > 0))  
        {  
           return true;  
        }   
        else   
        {  
            f_alert(obj,"请输入自然数");  
            return false;  
        }  
    }  
       


/*
* 判断是否为整数,是则返回true,否则返回false
*/
 

    function f_check_integer(obj)  
    {         
        if (/^(\+|-)?\d+$/.test( obj.value ))   
        {  
           return true;  
        }   
        else   
        {  
            f_alert(obj,"请输入整数");  
            return false;  
        }  
    }  
       


/*
* 判断是否为实数,是则返回true,否则返回false
*/
 

    function f_check_float(obj)  
    {         
        if (/^(\+|-)?\d+($|\.\d+$)/.test( obj.value ))   
        {  
           return true;  
        }   
        else   
        {  
            f_alert(obj,"请输入实数");  
           return false;  
        }  
    }  
       


/*
* 校验数字的长度和精度
*/
 

    function f_check_double(obj){  
        var numReg;  
        var value = obj.value;  
        var strValueTemp, strInt, strDec;     
        var dtype = obj.eos_datatype;  
        var pos_dtype = dtype.substring(dtype.indexOf("(")+1,dtype.indexOf(")")).split(",");  
        var len = pos_dtype[0], prec = pos_dtype[1];  
        try 
        {         
            numReg =/[\-]/;  
            strValueTemp = value.replace(numReg, "");  
            numReg =/[\+]/;  
            strValueTemp = strValueTemp.replace(numReg, "");  
            //整数  
            if(prec==0){  
                numReg =/[\.]/;  
                if(numReg.test(value) == true){  
                    f_alert(obj, "输入必须为整数类型");  
                    return false;     
                }             
            }         
            if(strValueTemp.indexOf(".") < 0 ){  
                if(strValueTemp.length >( len - prec)){  
                    f_alert(obj, "整数位不能超过"+ (len - prec) +"位");  
                    return false;  
                }         
            }else{  
                strInt = strValueTemp.substr( 0, strValueTemp.indexOf(".") );         
                if(strInt.length >( len - prec)){  
                    f_alert(obj, "整数位不能超过"+ (len - prec) +"位");  
                    return false;  
                }  
                strDec = strValueTemp.substr( (strValueTemp.indexOf(".")+1), strValueTemp.length );   
                if(strDec.length > prec){  
                    f_alert(obj, "小数位不能超过"+  prec +"位");  
                    return false;  
                }         
            }         
            return true;  
        }catch(e){  
            alert("in f_check_double = " + e);  
            return false;  
        }     
    }  
       


/*
* 校验数字的最小最大值
* 返回bool
*/
 

    function f_check_interval(obj)  
    {  
        var value = parseFloat(obj.value);  

        var dtype = obj.eos_datatype;  
        var pos_dtype = dtype.substring(dtype.indexOf("(")+1,dtype.indexOf(")")).split(",");  

        var minLimit = pos_dtype[0];  
        var maxLimit = pos_dtype[1];  
        var minVal = parseFloat(pos_dtype[0]);  
        var maxVal = parseFloat(pos_dtype[1]);   

        if(isNaN(value))  
        {  
            f_alert(obj, "值必须为数字");  
            return false;  
        }  
        if((isNaN(minVal) && (minLimit != "-")) || (isNaN(maxVal) && (maxLimit != "+")))  
        {  
            f_alert(obj, "边界值必须为数字或-、+");  
            return false;  
        }  

        if(minLimit == "-" && !isNaN(maxVal))  
        {  
            if(value > maxVal)  
            {  
                f_alert(obj, "值不能超过" + maxVal);  
                return false;  
            }  
        }  

        if(!isNaN(minVal) && maxLimit == "+")  
        {         
            if(value < minVal)  
            {  
                f_alert(obj, "值不能小于" + minVal);  
                return false;  
            }  
        }  

        if(!isNaN(minVal) && !isNaN(maxVal))  
        {  
            if(minVal > maxVal)  
            {  
                f_alert(obj, "起始值" + minVal + "不能大于终止值" + maxVal);  
            }else 
            {  
                if(!(value <= maxVal && value >= minVal))  
                {  
                    f_alert(obj, "值应该在" + minVal + "和" + maxVal + "之间");  
                    return false;  
                }  
            }  
        }  
        return true;  
    }  
       


/*
用途:检查输入字符串是否只由汉字组成
如果通过验证返回true,否则返回false
*/
 

    function f_check_zh(obj){  
        if (/^[\u4e00-\u9fa5]+$/.test(obj.value)) {  
          return true;  
        }  
        f_alert(obj,"请输入汉字");  
        return false;  
    }  
       


/*
* 判断是否为小写英文字母,是则返回true,否则返回false
*/
 

    function f_check_lowercase(obj)  
    {         
        if (/^[a-z]+$/.test( obj.value ))   
        {  
           return true;  
        }   
        f_alert(obj,"请输入小写英文字母");  
        return false;  
    }  
       


/*
* 判断是否为大写英文字母,是则返回true,否则返回false
*/
 

    function f_check_uppercase(obj)  
    {         
        if (/^[A-Z]+$/.test( obj.value ))   
        {  
           return true;  
        }   
        f_alert(obj,"请输入大写英文字母");  
        return false;  
    }  
       


/*
* 判断是否为英文字母,是则返回true,否则返回false
*/
 

    function f_check_letter(obj)  
    {         
        if (/^[A-Za-z]+$/.test( obj.value ))   
        {  
           return true;  
        }   
        f_alert(obj,"请输入英文字母");  
        return false;  
    }  
       


/*
用途:检查输入字符串是否只由汉字、字母、数字组成
输入:
value:字符串
返回:
如果通过验证返回true,否则返回false
*/
 

    function f_check_ZhOrNumOrLett(obj){    //判断是否是汉字、字母、数字组成  
        var regu = "^[0-9a-zA-Z\u4e00-\u9fa5]+$";     
        var re = new RegExp(regu);  
        if (re.test( obj.value )) {  
          return true;  
        }  
        f_alert(obj,"请输入汉字、字母或数字");  
        return false;  
    }  
       


/*
用途:校验ip地址的格式
输入:strIP:ip地址
返回:如果通过验证返回true,否则返回false;
*/
 

    function f_check_IP(obj)   
    {   
        var re=/^(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)$/; //匹配IP地址的正则表达式  
        if(re.test( obj.value ))  
        {  
            if(   RegExp.$1<=255 && RegExp.$1>=0
    &&RegExp.$2<=255 && RegExp.$2>=0
    &&RegExp.$3<=255 && RegExp.$3>=0 
    &&RegExp.$4<=255 && RegExp.$4>=0 )
    {
     return true;
    } 
        }  
        f_alert(obj,"请输入合法的计算机IP地址");  
        return false;   
    }  
       


/*
用途:检查输入对象的值是否符合端口号格式
输入:str 输入的字符串
返回:如果通过验证返回true,否则返回false
*/
 

    function f_check_port(obj)  
    {  
        if(!f_check_number(obj))  
            return false;  
        if(obj.value < 65536)  
            return true;  
        f_alert(obj,"请输入合法的计算机IP地址端口号");  
        return false;   
    }  
       


/*
用途:检查输入对象的值是否符合网址格式
输入:str 输入的字符串
返回:如果通过验证返回true,否则返回false
*/
 

    function f_check_URL(obj){    
        var myReg = /^((http:[/][/])?\w+([.]\w+|[/]\w*)*)?$/;   
        if(myReg.test( obj.value )) return true;   
        f_alert(obj,"请输入合法的网页地址");  
        return false;   
    }  
       


/*
用途:检查输入对象的值是否符合E-Mail格式
输入:str 输入的字符串
返回:如果通过验证返回true,否则返回false
*/
 

    function f_check_email(obj){    
        var myReg = /^([-_A-Za-z0-9\.]+)@([_A-Za-z0-9]+\.)+[A-Za-z0-9]{2,3}$/;   
        if(myReg.test( obj.value )) return true;   
        f_alert(obj,"请输入合法的电子邮件地址");  
        return false;   
    }  
       


/*
要求:一、移动电话号码为11或12位,如果为12位,那么第一位为0
二、11位移动电话号码的第一位和第二位为"13"
三、12位移动电话号码的第二位和第三位为"13"
用途:检查输入手机号码是否正确
输入:
s:字符串
返回:
如果通过验证返回true,否则返回false
*/
 

    function f_check_mobile(obj){     
        var regu =/(^[1][3][0-9]{9}$)|(^0[1][3][0-9]{9}$)/;  
        var re = new RegExp(regu);  
        if (re.test( obj.value )) {  
          return true;  
        }  
        f_alert(obj,"请输入正确的手机号码");  
        return false;     
    }  
       


/*
要求:一、电话号码由数字、"("、")"和"-"构成
二、电话号码为3到8位
三、如果电话号码中包含有区号,那么区号为三位或四位
四、区号用"("、")"或"-"和其他部分隔开
用途:检查输入的电话号码格式是否正确
输入:
strPhone:字符串
返回:
如果通过验证返回true,否则返回false
*/
 

    function f_check_phone(obj)   
    {  
        var regu =/(^([0][1-9]{2,3}[-])?\d{3,8}(-\d{1,6})?$)|(^\([0][1-9]{2,3}\)\d{3,8}(\(\d{1,6}\))?$)|(^\d{3,8}$)/;   
        var re = new RegExp(regu);  
        if (re.test( obj.value )) {  
          return true;  
        }  
        f_alert(obj,"请输入正确的电话号码");  
        return false;  
    }  
       


/* 判断是否为邮政编码 */
 

    function f_check_zipcode(obj)  
    {  
        if(!f_check_number(obj))  
            return false;  
        if(obj.value.length!=6)  
        {  
            f_alert(obj,"邮政编码长度必须是6位");  
            return false;  
        }  
        return true;  
    }  
       


/*
用户ID,可以为数字、字母、下划线的组合,
第一个字符不能为数字,且总长度不能超过20。
*/
 

    function f_check_userID(obj)  
    {  
        var userID = obj.value;  
        if(userID.length > 20)  
        {  
            f_alert(obj,"ID长度不能大于20");  
            return false;  
        }  

        if(!isNaN(userID.charAt(0)))  
        {  
            f_alert(obj,"ID第一个字符不能为数字");  
            return false;  
        }  
        if(!/^\w{1,20}$/.test(userID))   
        {  
            f_alert(obj,"ID只能由数字、字母、下划线组合而成");  
            return false;  
        }  
        return true;  
    }  
       


/*
功能:验证身份证号码是否有效
提示信息:未输入或输入身份证号不正确!
使用:f_check_IDno(obj)
返回:bool
*/
 

    function f_check_IDno(obj)  
    {   
        var aCity={11:"北京",12:"天津",13:"河北",14:"山西",15:"内蒙古",21:"辽宁",22:"吉林",23:"黑龙江",31:"上海",32:"江苏",33:"浙江",34:"安徽",35:"福建",36:"江西",37:"山东",41:"河南",42:"湖北",43:"湖南",44:"广东",45:"广西",46:"海南",50:"重庆",51:"四川",52:"贵州",53:"云南",54:"西藏",61:"陕西",62:"甘肃",63:"青海",64:"宁夏",65:"新疆",71:"台湾",81:"香港",82:"澳门",91:"国外"};  

        var iSum = 0;  
        var info = "";  
        var strIDno = obj.value;  
        var idCardLength = strIDno.length;    
        if(!/^\d{17}(\d|x)$/i.test(strIDno)&&!/^\d{15}$/i.test(strIDno))   
        {  
            f_alert(obj,"非法身份证号");  
            return false;  
        }  

        //在后面的运算中x相当于数字10,所以转换成a  
        strIDno = strIDno.replace(/x$/i,"a");  

        if(aCity[parseInt(strIDno.substr(0,2))]==null)  
        {  
            f_alert(obj,"非法地区");  
            return false;  
        }  

        if (idCardLength==18)  
        {  
            sBirthday=strIDno.substr(6,4)+"-"+Number(strIDno.substr(10,2))+"-"+Number(strIDno.substr(12,2));  
            var d = new Date(sBirthday.replace(/-/g,"/"))  
            if(sBirthday!=(d.getFullYear()+"-"+ (d.getMonth()+1) + "-" + d.getDate()))  
            {         
                f_alert(obj,"非法生日");  
                return false;  
            }  

            for(var i = 17;i>=0;i --)  
                iSum += (Math.pow(2,i) % 11) * parseInt(strIDno.charAt(17 - i),11);  

            if(iSum%11!=1)  
            {  
                f_alert(obj,"非法身份证号");  
                return false;  
            }  
        }  
        else if (idCardLength==15)  
        {  
            sBirthday = "19" + strIDno.substr(6,2) + "-" + Number(strIDno.substr(8,2)) + "-" + Number(strIDno.substr(10,2));  
            var d = new Date(sBirthday.replace(/-/g,"/"))  
            var dd = d.getFullYear().toString() + "-" + (d.getMonth()+1) + "-" + d.getDate();     
            if(sBirthday != dd)  
            {  
                f_alert(obj,"非法生日");  
                return false;  
            }  
        }  
        return true;   
    }  
       


/*
* 判断字符串是否符合指定的正则表达式
*/
 

    function f_check_formatStr(obj)  
    {  
        var str = obj.value;  
        var dtype = obj.eos_datatype;  
        var regu = dtype.substring(dtype.indexOf("(")+1,dtype.indexOf(")"));    //指定的正则表达式  
        var re = new RegExp(regu);  
        if(re.test(str))  
            return true;  
        f_alert(obj , "不符合指定的正则表达式要求");  
        return false;     
    }  
       


/*
功能:判断是否为日期(格式:yyyy年MM月dd日,yyyy-MM-dd,yyyy/MM/dd,yyyyMMdd)
提示信息:未输入或输入的日期格式错误!
使用:f_check_date(obj)
返回:bool
*/
 

    function f_check_date(obj)  
    {  
        var date = Trim(obj.value);  
        var dtype = obj.eos_datatype;  
        var format = dtype.substring(dtype.indexOf("(")+1,dtype.indexOf(")"));  //日期格式  
        var year,month,day,datePat,matchArray;  

        if(/^(y{4})(-|\/)(M{1,2})\2(d{1,2})$/.test(format))  
            datePat = /^(\d{4})(-|\/)(\d{1,2})\2(\d{1,2})$/;  
        else if(/^(y{4})(年)(M{1,2})(月)(d{1,2})(日)$/.test(format))  
            datePat = /^(\d{4})年(\d{1,2})月(\d{1,2})日$/;  
        else if(format=="yyyyMMdd")  
            datePat = /^(\d{4})(\d{2})(\d{2})$/;  
        else 
        {  
            f_alert(obj,"日期格式不对");  
            return false;  
        }  
        matchArray = date.match(datePat);  
        if(matchArray == null)   
        {  
            f_alert(obj,"日期长度不对,或日期中有非数字符号");  
            return false;  
        }  
        if(/^(y{4})(-|\/)(M{1,2})\2(d{1,2})$/.test(format))  
        {  
            year = matchArray[1];  
            month = matchArray[3];  
            day = matchArray[4];  
        } else 
        {  
            year = matchArray[1];  
            month = matchArray[2];  
            day = matchArray[3];  
        }  
        if (month < 1 || month > 12)  
        {               
            f_alert(obj,"月份应该为1到12的整数");  
            return false;  
        }  
        if (day < 1 || day > 31)  
        {  
            f_alert(obj,"每个月的天数应该为1到31的整数");  
            return false;  
        }       
        if ((month==4 || month==6 || month==9 || month==11) && day==31)  
        {  
            f_alert(obj,"该月不存在31号");  
            return false;  
        }       
        if (month==2)  
        {  
            var isleap=(year % 4==0 && (year % 100 !=0 || year % 400==0));  
            if (day>29)  
            {                 
                f_alert(obj,"2月最多有29天");  
                return false;  
            }  
            if ((day==29) && (!isleap))  
            {                 
                f_alert(obj,"闰年2月才有29天");  
                return false;  
            }  
        }  
        return true;  
    }  
       


/*
功能:校验的格式为yyyy年MM月dd日HH时mm分ss秒,yyyy-MM-dd HH:mm:ss,yyyy/MM/dd HH:mm:ss,yyyyMMddHHmmss
提示信息:未输入或输入的时间格式错误
使用:f_check_time(obj)
返回:bool
*/
 

    function f_check_time(obj)  
    {  
        var time = Trim(obj.value);  
        var dtype = obj.eos_datatype;  
        var format = dtype.substring(dtype.indexOf("(")+1,dtype.indexOf(")"));  //日期格式  
        var datePat,matchArray,year,month,day,hour,minute,second;  

        if(/^(y{4})(-|\/)(M{1,2})\2(d{1,2}) (HH:mm:ss)$/.test(format))  
            datePat = /^(\d{4})(-|\/)(\d{1,2})\2(\d{1,2}) (\d{1,2}):(\d{1,2}):(\d{1,2})$/;  
        else if(/^(y{4})(年)(M{1,2})(月)(d{1,2})(日)(HH时mm分ss秒)$/.test(format))  
            datePat = /^(\d{4})年(\d{1,2})月(\d{1,2})日(\d{1,2})时(\d{1,2})分(\d{1,2})秒$/;  
        else if(format == "yyyyMMddHHmmss")  
            datePat = /^(\d{4})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})$/;  
        else 
        {  
            f_alert(obj,"日期格式不对");  
            return false;  
        }  
        matchArray = time.match(datePat);  
        if(matchArray == null)   
        {  
            f_alert(obj,"日期长度不对,或日期中有非数字符号");  
            return false;  
        }  
        if(/^(y{4})(-|\/)(M{1,2})\2(d{1,2}) (HH:mm:ss)$/.test(format))  
        {  
            year = matchArray[1];  
            month = matchArray[3];  
            day = matchArray[4];  
            hour = matchArray[5];  
            minute = matchArray[6];  
            second = matchArray[7];  
        } else 
        {  
            year = matchArray[1];  
            month = matchArray[2];  
            day = matchArray[3];  
            hour = matchArray[4];  
            minute = matchArray[5];  
            second = matchArray[6];  
        }  
        if (month < 1 || month > 12)  
        {               
            f_alert(obj,"月份应该为1到12的整数");  
            return false;  
        }  
        if (day < 1 || day > 31)  
        {             
            f_alert(obj,"每个月的天数应该为1到31的整数");  
            return false;  
        }       
        if ((month==4 || month==6 || month==9 || month==11) && day==31)  
        {           
            f_alert(obj,"该月不存在31号");  
            return false;  
        }       
        if (month==2)  
        {  
            var isleap=(year % 4==0 && (year % 100 !=0 || year % 400==0));  
            if (day>29)  
            {                 
                f_alert(obj,"2月最多有29天");  
                return false;  
            }  
            if ((day==29) && (!isleap))  
            {                 
                f_alert(obj,"闰年2月才有29天");  
                return false;  
            }  
        }  
        if(hour<0 || hour>23)  
        {  
            f_alert(obj,"小时应该是0到23的整数");  
            return false;  
        }  
        if(minute<0 || minute>59)  
        {  
            f_alert(obj,"分应该是0到59的整数");  
            return false;  
        }  
        if(second<0 || second>59)  
        {  
            f_alert(obj,"秒应该是0到59的整数");  
            return false;  
        }  
        return true;  
    }  
       


/*判断当前对象是否可见*/
 

    function isVisible(obj){  
        var visAtt,disAtt;  
        try{  
            disAtt=obj.style.display;  
            visAtt=obj.style.visibility;  
        }catch(e){}  
        if(disAtt=="none" || visAtt=="hidden")  
            return false;  
        return true;  
    }  
       


/*判断当前对象及其父对象是否可见*/
 

    function checkPrVis(obj){  
        var pr=obj.parentNode;  
        do{  
            if(pr == undefined || pr == "undefined") return true;  
            else{  
                if(!isVisible(pr)) return false;  
            }  
        }while(pr=pr.parentNode);  
        return true;  
    }  
       


/* 弹出警告对话框,用户点确定后将光标置于出错文本框上, 并且将原来输入内容选中。*/
 

    function f_alert(obj,alertInfo)  
    {  
        var caption = obj.getAttribute("eos_displayname");  
        if(caption == null)  
            caption = "";  
        alert(caption + ":" + alertInfo + "!");   
        obj.select();  
        if(isVisible(obj) && checkPrVis(obj))  
            obj.focus();  
    }  
       


/**
* 检测字符串是否为空
*/
 

    function isnull(str)  
    {  
        var i;  
        if(str.length == 0)  
            return true;  
        for (i=0;i<str.length;i++)  
        {  
            if (str.charAt(i)!=' ')   
                return false;  
        }  
        return true;  
    }  
       


/**
* 检测指定文本框输入是否合法。
* 如果用户输入的内容有错,则弹出提示对话框,
* 同时将焦点置于该文本框上,并且该文本框前面
* 会出现一个警告图标(输入正确后会自动去掉)。
*/
 

    function checkInput(object)  
    {  
        var image;  
        var i;  
        var length;  

        if(object.eos_maxsize + "" != "undefined") length = object.eos_maxsize;  
        else length = 0;  

        if (object.eos_isnull=="true" && isnull(object.value))  return true;  

        /* 长度校验 */ 
        if(length != 0 && strlen(object.value) > parseInt(length)) {  
                f_alert(object, "超出最大长度" + length);  
                return false;  
        }   
        /* 数据类型校验 */ 
        else {  
            if (object.eos_datatype + "" != "undefined")  
            {         

                var dtype = object.eos_datatype;  
                var objName = object.name;  
                //如果类型名后面带有括号,则视括号前面的字符串为校验类型  
                if(dtype.indexOf("(") != -1)  
                    dtype = dtype.substring(0,dtype.indexOf("("));  
                //根据页面元素的校验类型进行校验  
                try{  
                    if(eval("f_check_" + dtype + "(object)") != true)  
                        return false;  
                }catch(e){return true;}  
                /*  如果form中存在name前半部分相同,并且同时存在以"min"和"max"结尾的表单域, 
                    那么视为按区间查询。即"min"结尾的表单域的值要小于等于"max"结尾的表单域的值。 */ 
                if(objName.substring((objName.length-3),objName.length)=="min")  
                {  
                    var objMaxName = objName.substring(0, (objName.length-3)) + "max";  
                    if(document.getElementById(objMaxName) != undefined && document.getElementById(objMaxName) != "undefined" )  
                    {  
                        if(checkIntervalObjs(object, document.getElementById(objMaxName)) != true)  
                            return false;                     
                    }  
                }             
            }  
        }  
        return true;  
    }  
       


/* 检测表单中所有输入项的正确性,一般用于表单的onsubmit事件 */
 

    function checkForm(myform)  
    {  
        var i;  
        for (i=0;i<myform.elements.length;i++)  
        {  
            /* 非自定义属性的元素不予理睬 */       
            if (myform.elements[i].eos_displayname + "" == "undefined") continue;  
            /* 非空校验 */ 
            if (myform.elements[i].eos_isnull=="false" && isnull(myform.elements[i].value)){  
                f_alert(myform.elements[i],"不能为空");  
                return false;  
            }         
            /* 数据类型校验 */ 
            if (checkInput(myform.elements[i])==false)  
                return false;                 
        }  
        return true;  
    }  
       


/**
* 校验两个表单域数据的大小,目前只允许比较日期和数字。
* @param obj1 小值表单域
* @param obj2 大值表单域
*/
 

    function checkIntervalObjs(obj1 , obj2)  
    {     
        var caption1 = obj1.getAttribute("eos_displayname");  
        var caption2 = obj2.getAttribute("eos_displayname");  
        var val1 = parseFloat(obj1.value);  
        var val2 = parseFloat(obj2.value);  
        // 非自定义属性的元素不予理睬  
        if (obj1.eos_displayname + "" == "undefined" || obj2.eos_displayname + "" == "undefined") {  
            return false;  
        }  
        // 日期类型的比较  
        if(f_check_date(obj1) == true && f_check_date(obj2) == true){  
            var dtype = obj1.eos_datatype;  
            var format = dtype.substring(dtype.indexOf("(")+1,dtype.indexOf(")"));  //日期格式  
            val1 = getDateByFormat(obj1.value, format);  
            dtype = obj2.eos_datatype;  
            format = dtype.substring(dtype.indexOf("(")+1,dtype.indexOf(")"));  //日期格式  
            val2 = getDateByFormat(obj2.value, format);  
            if(val1 > val2){  
            obj2.select();  
            if(isVisible(obj) && checkPrVis(obj))  
                obj2.focus();  
            alert(caption1 + "的起始日期不能大于其终止日期!");  
            return false;  
            }  
        }  
        // 数字类型的比较  
        if((isNaN(val1) && !isnull(val1)) || (isNaN(val2) && !isnull(val2))){  
            alert(caption1 + "的值不全为数字则不能比较!");  
            return false;  
        }  
        if(val1 > val2){  
            obj2.select();  
            if(isVisible(obj) && checkPrVis(obj))  
                obj2.focus();  
            alert(caption1 + "的起始值不能大于其终止值!");  
            return false;  
        }  
        return true;  
    }  
       

 

/*根据日期格式,将字符串转换成Date对象。
格式:yyyy-年,MM-月,dd-日,HH-时,mm-分,ss-秒。
(格式必须写全,例如:yy-M-d,是不允许的,否则返回null;格式与实际数据不符也返回null。)
默认格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,yyyy-MM-dd。*/
 

    function getDateByFormat(str){  
        var dateReg,format;  
        var y,M,d,H,m,s,yi,Mi,di,Hi,mi,si;  
        if((arguments[1] + "") == "undefined") format = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss";  
        else format = arguments[1];  
        yi = format.indexOf("yyyy");  
        Mi = format.indexOf("MM");  
        di = format.indexOf("dd");  
        Hi = format.indexOf("HH");  
        mi = format.indexOf("mm");  
        si = format.indexOf("ss");  
        if(yi == -1 || Mi == -1 || di == -1) return null;  
        else{  
            y = parseInt(str.substring(yi, yi+4));  
            M = parseInt(str.substring(Mi, Mi+2));  
            d = parseInt(str.substring(di, di+2));  
        }  
        if(isNaN(y) || isNaN(M) || isNaN(d)) return null;  
        if(Hi == -1 || mi == -1 || si == -1) return new Date(y, M-1, d);  
        else{  
            H = str.substring(Hi, Hi+4);  
            m = str.substring(mi, mi+2);  
            s = str.substring(si, si+2);  
        }  
        if(isNaN(parseInt(y)) || isNaN(parseInt(M)) || isNaN(parseInt(d))) return new Date(y, M-1, d);  
        else return new Date(y, M-1, d,H, m, s);  
    }  
       


/*LTrim(string):去除左边的空格*/
 

    function LTrim(str){  
        var whitespace = new String(" \t\n\r");  
        var s = new String(str);     

        if (whitespace.indexOf(s.charAt(0)) != -1){  
            var j=0, i = s.length;  
            while (j < i && whitespace.indexOf(s.charAt(j)) != -1){  
                j++;  
            }  
            s = s.substring(j, i);  
        }  
        return s;  
    }  
       


/*RTrim(string):去除右边的空格*/
 

    function RTrim(str){  
        var whitespace = new String(" \t\n\r");  
        var s = new String(str);  

        if (whitespace.indexOf(s.charAt(s.length-1)) != -1){  
            var i = s.length - 1;  
            while (i >= 0 && whitespace.indexOf(s.charAt(i)) != -1){  
                i--;  
            }  
            s = s.substring(0, i+1);  
        }  
        return s;  
    }  
       


/*Trim(string):去除字符串两边的空格*/
 

    function Trim(str){  
        return RTrim(LTrim(str));  
    }

相关文章

最新评论