C++设计模式之建造者模式

 更新时间:2014年09月30日 14:46:01   作者:果冻想  
这篇文章主要介绍了C++设计模式之建造者模式,一个复杂对象是由多个部件组成的,建造者模式是把复杂对象的创建和部件的创建分别开来,分别用Builder类和Director类来表示,需要的朋友可以参考下

建造者模式

在GOF的《设计模式 可复用面向对象软件的基础》中是这样说的:将一个复杂对象的构建与它的表示分离,使得同样的构建过程可以创建不同的表示。

这句话,似懂非懂的。一个复杂对象的创建,其通常是由很多的子对象构成;如果一个对象能够直接就创建好了,那么也不会称之为复杂对象。由于项目中需求的变化,这个复杂对象的各个部分经常会发生剧烈的变化,但是,不管怎么变化,将它们组合在一起,组成一个复杂的对象的事实是不会变的。建造者模式就提供了一种“封装机制”来将各个对象的变化隔离开,最终,组合成复杂对象的过程是不会变的。

在《大话设计模式》一书中,例举了一个很好的例子————建造小人。建造一个小人,要分为六步:头部、身体、左手、右手、左脚和右脚。与抽象工厂模式不同的是,建造者模式是在Director的控制下一步一步的构造出来的,在建造的过程中,建造者模式可以进行更精细的控制。不管人的头部、身体、左手、右手、左脚或者右脚如何变化,但是最终还是由这几部分组合在一起形成一个人,虽然是同一个建造过程,但是这个人就会有不同的表示,比如,胖子,瘦子,个高的,个低的等等。

UML图

类图如下:

时序图如下:

代码实现

复制代码 代码如下:

/*
** FileName     : BuilderPattern
** Author       : Jelly Young
** Date         : 2013/11/22
** Description  : More information, please go to https://www.jb51.net
*/
 
#include <iostream>
using namespace std;
 
typedef enum MANTYPETag
{
    kFatMan,
    kThinMan,
    kNormal
}MANTYPE;
 
class Man
{
public:
    void SetHead(MANTYPE type){ m_Type = type; }
    void SetBody(MANTYPE type){ m_Type = type; }
    void SetLeftHand(MANTYPE type){ m_Type = type; }
    void SetRightHand(MANTYPE type){ m_Type = type; }
    void SetLeftFoot(MANTYPE type){ m_Type = type; }
    void SetRightFoot(MANTYPE type){ m_Type = type; }
    void ShowMan()
    {
        switch (m_Type)
        {
        case kFatMan:
            cout<<"I'm a fat man"<<endl;
            return;
 
        case kThinMan:
            cout<<"I'm a thin man"<<endl;
            return;
 
        default:
            cout<<"I'm a normal man"<<endl;
            return;
        }
    }
 
private:
    MANTYPE m_Type;
};
 
// Builder
class Builder
{
public:
    virtual void BuildHead(){}
    virtual void BuildBody(){}
    virtual void BuildLeftHand(){}
    virtual void BuildRightHand(){}
    virtual void BuildLeftFoot(){}
    virtual void BuildRightFoot(){}
    virtual Man *GetMan(){ return NULL; }
};
 
// FatManBuilder
class FatManBuilder : public Builder
{
public:
    FatManBuilder(){ m_FatMan = new Man(); }
    void BuildHead(){ m_FatMan->SetHead(kFatMan); }
    void BuildBody(){ m_FatMan->SetBody(kFatMan); }
    void BuildLeftHand(){ m_FatMan->SetLeftHand(kFatMan); }
    void BuildRightHand(){ m_FatMan->SetRightHand(kFatMan); }
    void BuildLeftFoot(){ m_FatMan->SetLeftFoot(kFatMan); }
    void BuildRightFoot(){ m_FatMan->SetRightFoot(kFatMan); }
    Man *GetMan(){ return m_FatMan; }
 
private:
    Man *m_FatMan;
};
 
// ThisManBuilder
class ThinManBuilder : public Builder
{
public:
    ThinManBuilder(){ m_ThinMan = new Man(); }
    void BuildHead(){ m_ThinMan->SetHead(kThinMan); }
    void BuildBody(){ m_ThinMan->SetBody(kThinMan); }
    void BuildLeftHand(){ m_ThinMan->SetLeftHand(kThinMan); }
    void BuildRightHand(){ m_ThinMan->SetRightHand(kThinMan); }
    void BuildLeftFoot(){ m_ThinMan->SetLeftFoot(kThinMan); }
    void BuildRightFoot(){ m_ThinMan->SetRightFoot(kThinMan); }
    Man *GetMan(){ return m_ThinMan; }
 
private:
    Man *m_ThinMan;
};
 
// Director
class Director
{
public:
    Director(Builder *builder) { m_Builder = builder; }
    void CreateMan();
 
private:
    Builder *m_Builder;
};
 
void Director::CreateMan()
{
    m_Builder->BuildHead();
    m_Builder->BuildBody();
    m_Builder->BuildLeftHand();
    m_Builder->BuildRightHand();
    m_Builder->BuildLeftHand();
    m_Builder->BuildRightHand();
}
 
int main(int argc, char *argv[])
{
    Builder *builderObj = new FatManBuilder();
    Director directorObj(builderObj);
    directorObj.CreateMan();
    Man *manObj = builderObj->GetMan();
    if (manObj == NULL)
        return 0;
 
    manObj->ShowMan();
    delete builderObj;
    builderObj = NULL;
 
    return 0;
};

上面这个例子比较杂,但是也是建造者模式的应用。下面这个例子是建造者最一般,最简单的实现方法:

复制代码 代码如下:

/*
** FileName     : BuilderPattern
** Author       : Jelly Young
** Date         : 2013/11/23
** Description  : More information, please go to https://www.jb51.net
*/
 
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
 
class Builder;
 
// Product
class Product
{
public:
    void AddPart(const char *info) { m_PartInfoVec.push_back(info); }
    void ShowProduct()
    {
        for (std::vector<const char *>::iterator item = m_PartInfoVec.begin();
            item != m_PartInfoVec.end(); ++item)
        {
            cout<<*item<<endl;
        }
    }
 
private:
    std::vector<const char *> m_PartInfoVec;
};
 
// Builder
class Builder
{
public:
    virtual void BuildPartA() {}
    virtual void BuildPartB() {}
    virtual Product *GetProduct() { return NULL; }
};
 
// ConcreteBuilder
class ConcreteBuilder : public Builder
{
public:
    ConcreteBuilder() { m_Product = new Product(); }
    void BuildPartA()
    {
        m_Product->AddPart("PartA completed");
    }
 
    void BuildPartB()
    {
        m_Product->AddPart("PartB completed");
    }
 
    Product *GetProduct() { return m_Product; }
 
private:
    Product *m_Product;
};
 
// Director
class Director
{
public:
    Director(Builder *builder) { m_Builder = builder; }
    void CreateProduct()
    {
        m_Builder->BuildPartA();
        m_Builder->BuildPartB();
    }
 
private:
    Builder *m_Builder;
};
 
// main
int main()
{
    Builder *builderObj = new ConcreteBuilder();
    Director directorObj(builderObj);
    directorObj.CreateProduct();
    Product *productObj = builderObj->GetProduct();
    if (productObj == NULL)
    {
        return 0;
    }
    productObj->ShowProduct();
    delete builderObj;
    builderObj = NULL;
}

通过比较上面的两个例子,可以很容易的把建造者模式的骨架抽象出来。

使用要点

1.建造者模式生成的对象有复杂的内部结构,将分步骤的去构建一个复杂的对象,分多少步是确定的,而每一步的实现是不同的,可能经常发生变化;

2.在上面的例子中,我们都看到了最终生成的Man和Product都没有抽象类,这又导出建造者适用的一种情况,当需要创建复杂对象的过程中,复杂对象没有多少共同的特点,很难抽象出来时,而复杂对象的组装又有一定的相似点时,建造者模式就可以发挥出作用。简单的说,可能使用了建造者模式,最终建造的对象可能没有多大的关系,关于这一点,阅读《设计模式 可复用面向对象软件的基础》中的建造者模式时是最有体会的。

总结

一个复杂对象是由多个部件组成的,建造者模式是把复杂对象的创建和部件的创建分别开来,分别用Builder类和Director类来表示。用Director构建最后的复杂对象,而在上面Builder接口中封装的是如何创建一个个部件(复杂对象是由这些部件组成的),也就是说,Director负责如何将部件最后组装成产品。这样建造者模式就让设计和实现解耦了。

刚开始接触建造者模式的时候,最容易把建造者和抽象工厂模式混淆了。由于而这都属于创建型的设计模式,所以二者之间是有公共点的,但是建造者模式注重于对象组合,即不同的小对象组成一个整体的复杂大对象,而抽象工厂模式针对于接口编程,只是对外提供创建对象的工厂接口,不负责对象之后的处理。

建造者模式,是一个比较复杂,不容易权衡的设计模式。大家应该更多的阅读开源代码,理解他人是如何使用该模式的。从实际的应用中学习设计模式。

相关文章

 • C语言实现红黑树的实例代码

  C语言实现红黑树的实例代码

  这篇文章主要介绍了C语言实现红黑树的实例代码,有需要的朋友可以参考一下
  2013-12-12
 • 浅谈C++中的构造函数分类及调用规则

  浅谈C++中的构造函数分类及调用规则

  这篇文章主要介绍了C++中的构造函数分类及调用规则,文中根据参数写出了几种不同类型的构造函数并解释了如何调用,需要的朋友可以参考下
  2016-03-03
 • C实现不定长数组的示例

  C实现不定长数组的示例

  今天小编就为大家分享一篇C实现不定长数组的示例,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧
  2018-07-07
 • 一文读懂C++中的继承之菱形继承(案例分析)

  一文读懂C++中的继承之菱形继承(案例分析)

  这篇文章主要介绍了C++中的继承之菱形继承的相关知识,通过案例给大家详细分析介绍的非常详细,对大家的学习或工作具有一定的参考借鉴价值,需要的朋友参考下吧
  2021-04-04
 • c++11中regex正则表达式示例简述

  c++11中regex正则表达式示例简述

  这篇文章主要给大家介绍了关于c++11中regex正则表达式的相关资料,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家学习或者使用c++11具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面来一起学习学习吧
  2019-11-11
 • 深入了解c++数组与指针

  深入了解c++数组与指针

  这篇文章主要介绍了c++数组与指针的相关资料,帮助大家更好的理解和学习c++,感兴趣的朋友可以了解下
  2020-08-08
 • 解析C语言结构体及位段

  解析C语言结构体及位段

  今天小编就为大家分享一篇关于解析C语言结构体及位段,小编觉得内容挺不错的,现在分享给大家,具有很好的参考价值,需要的朋友一起跟随小编来看看吧
  2018-12-12
 • c++ 中__declspec 的用法详解

  c++ 中__declspec 的用法详解

  这篇文章主要介绍了c++ 中__declspec 的用法详解,对初学者有一定的帮助,有需要的可以了解一下。
  2016-11-11
 • Qt GUI图形图像开发之QT表格控件QTableView详细使用方法与实例

  Qt GUI图形图像开发之QT表格控件QTableView详细使用方法与实例

  这篇文章主要介绍了Qt GUI图形图像开发之QT表格控件QTableView详细使用方法与实例,需要的朋友可以参考下
  2020-03-03
 • 基于c语言知识点的补遗介绍

  基于c语言知识点的补遗介绍

  本篇文章是对c语言知识点的一些补遗进行详细的分析介绍,需要的朋友参考下
  2013-05-05

最新评论