php验证用户名是否以字母开头与验证密码实例

 更新时间:2014年12月19日 14:25:36   投稿:shichen2014  
这篇文章主要介绍了php验证用户名是否以字母开头与验证密码,实例汇总了几个用户注册及提交表单时常用的正则表达式,非常具有实用价值,需要的朋友可以参考下

本文实例讲述了php验证用户名是否以字母开头与验证密码的方法。分享给大家供大家参考。具体如下:

验证用户名是否以字母开头与验证密码只能为数字和字母的组合代码,三种常用验证函数:验证邮箱地址格式 ,验证密码只能为数字和字母的组合以及验证用户名是否以字母开头代码,这是用户注册时或提交表单时会用的。

复制代码 代码如下:
function is_email($email) 

  if (preg_match("/[a-za-z0-9]+@[a-za-z0-9]+.[a-z]{2,4}/",$email,$mail)) 
  { 
      return true; 
  } 
  else
  { 
      return false; 
  } 
}
 
 /**
  * 验证用户名是否以字母开头 
  */
 
function is_user_name($user) 
 { 
  if (preg_match("/^[a-za-z]{1}([a-za-z0-9]|[._]){3,19}$/",$user,$username)) 
  { 
      return true; 
  } 
  else
  { 
      return false; 
  } 
}

/**
  * 验证密码只能为数字和字母的组合 
  */
 
function is_psd($psd) 

  if (preg_match("/^(w){4,20}$/",$psd,$password)) 
  { 
      return true; 
  } 
  else
  { 
      return false; 
  } 
}

希望本文所述对大家的正则表达式学习有所帮助。

相关文章

最新评论