PHP两种快速排序算法实例

 更新时间:2015年02月15日 11:00:37   投稿:junjie   我要评论

这篇文章主要介绍了PHP两种快速排序算法实例,本文直接给出实现代码,分别使用递归法、迭代法实现,需要的朋友可以参考下

虽然在PHP这样的web应用开发中,我们不是太强调排序的重要性,因为PHP自身已经带了例如sort()等这样强大的排序函数,但是在一些重要的场合,例如某些高并发的场合,我想排序算法的影响已经不能忽略。所以在此介绍递归排序和迭代排序。

递归法

/**
* 递归法实现的快速排序
*/
function quicksort($seq)
{
  $k = $seq[0];
  $x = array();
  $y = array();
  for($i=1; $i< $_size; $i++) {
   if($seq[$i] <= $k) {
    $x[] = $seq[$i];
   } else {
    $y[] = $seq[$i];
   }
  }
  $x = quicksort($x);
  $y = quicksort($y);
  return array_merge($x, array($k), $y);
 } else {
  return $seq;
 }
}

迭代法:

/**
* 迭代法的快速排序
*/
function quicksortx(&$seq)
{
 $stack = array($seq);
 $sort = array();
 while ($stack) {
  $arr = array_pop($stack);
  if(count($arr) <= 1) {
   if(count($arr) == 1) {
    $sort[] = &$arr[0];
   }
   continue;
  }
  $k = $arr[0];
  $x = array();
  $y = array();
  $_size = count($arr);
  for($i =1 ;$i < $_size; $i++) {
   if($arr[$i] <= $k) {
    $x[] = &$arr[$i];
   } else {
    $y[] = &$arr[$i];
   }
  }
  !empty($y) && array_push($stack, $y);
  array_push($stack, array($arr[0]));
  !empty($x) && array_push($stack, $x);
 }
 return $sort;
}

使用:

/**
*产生一个随机数组
*/
for($i=0;$i<5;$i++){
 $testArr[]=mt_rand(0,100);
}
var_dump($testArr);
var_dump(quicksort($testArr));

var_dump(quicksortx($testArr));

相关文章

最新评论