php实现用于计算执行时间的类实例

 更新时间:2015年04月18日 15:40:34   作者:不吃皮蛋  
这篇文章主要介绍了php实现用于计算执行时间的类,实例分析了php计算运行实现的类实例与相关使用技巧,非常具有实用价值,需要的朋友可以参考下

本文实例讲述了php实现用于计算执行时间的类。分享给大家供大家参考。具体如下:

有了这个php类,计算函数或者一段代码的执行时间就简单了

<?php
class c_Timer {
var $t_start = 0;
var $t_stop = 0;
var $t_elapsed = 0;
function start() {
$this->t_start = microtime();
}
function stop() {
$this->t_stop = microtime();
}
function elapsed() {
if ($this->t_elapsed) {
  return $this->t_elapsed;
} else {
  $start_u = substr($this->t_start,0,10); 
  $start_s = substr($this->t_start,11,10);
  $stop_u = substr($this->t_stop,0,10); 
  $stop_s = substr($this->t_stop,11,10);
  $start_total = doubleval($start_u) + $start_s;
  $stop_total = doubleval($stop_u) + $stop_s;
  $this->t_elapsed = $stop_total - $start_total;
  return $this->t_elapsed;
 }
 }
};
?>

用法示例如下:

<?php
 $timer = new c_Timer;
 $timer->start();
 echo "<hr>";
 $timer->stop();
 echo $timer->elapsed();
?>

希望本文所述对大家的php程序设计有所帮助。

相关文章

最新评论