JS生成某个范围的随机数【四种情况详解】

 更新时间:2016年04月20日 16:10:58   投稿:jingxian  
下面小编就为大家带来一篇JS生成某个范围的随机数【四种情况详解】。小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考,一起跟随小编过来看看吧

前言:

JS没有现成的函数,能够直接生成指定范围的随机数。

但是它有个函数:Math.random()  这个函数可以生成 [0,1) 的一个随机数。

利用它,我们就可以生成指定范围内的随机数。

而涉及范围的话,就有个边界值的问题。这样就包含四种情况:

1)min ≤ r ≤ max  (一般这种比较常见)

2)min ≤ r < max

3) min < r ≤ max

4)min < r < max

一、min ≤ r ≤ max

function RandomNumBoth(Min,Max){
   var Range = Max - Min;
   var Rand = Math.random();
   var num = Min + Math.round(Rand * Range); //四舍五入
   return num;
}

二、min ≤ r < max

function RandomNum(Min, Max) {
   var Range = Max - Min;
   var Rand = Math.random();
   var num = Min + Math.floor(Rand * Range); //舍去
   return num;
}

三、min < r ≤ max

function RandomNum(Min, Max) {
   var Range = Max - Min;
   var Rand = Math.random();
   if(Math.round(Rand * Range)==0){    
    return Min + 1;
   }
   var num = Min + Math.round(Rand * Range);
   return num;
}

四、min < r < max 

function RandomNum(Min, Max) {
   var Range = Max - Min;
   var Rand = Math.random();
   if(Math.round(Rand * Range)==0){
    return Min + 1;
   }else if(Math.round(Rand * Max)==Max)
   {
    index++;
    return Max - 1;
   }else{
    var num = Min + Math.round(Rand * Range) - 1;
    return num;
   }
 }

以上这篇JS生成某个范围的随机数【四种情况详解】就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持脚本之家。

相关文章

最新评论