dede3.1分页文字采集过滤规则详说(图文教程)续四

 更新时间:2007年04月03日 00:00:00   作者:  
至此,分页内容匹配进行完毕。 

文章内容匹配、分页内容匹配都进行完后,最后就只有“过滤”了,包括分页区域过滤和文章内容过滤。据本人的感觉,上面的两个规则都好写,只要找到全部链接中的“唯一性”代码就搞定,但过滤规则里却是欲说还休,道不尽的无穷奥妙……哈哈,感觉就是这样。尤其如我一般的新手,对“正则”这个东西如临天书,找了几个正则方面的软件吧仍觉无从下手,就只好依样画样,照猫画虎,依葫芦画瓢地摸索了。 

好了,闲话了。也累了,听听《加州旅馆》吧,在这:加州旅馆_老鹰乐队94现场 放松下吧。

你一眼看出来了过滤规则怎么写么,反正我是没能看得出来,没办法,新手就是新手呀。不管它,那就依照原范例的分页过滤规则写个规则试试看看结果吧:
复制代码 代码如下:

{dede:trim}<td align='center' height='30'>(.*)页次{/dede:trim}

采集一下:


分页成功了,但废码多,还得改!
看下多余的代码特征,好象是过滤范围不够,后面的很多内容都要过滤掉。那好,把过滤区域再往后移,直接移至描红部分吧(其实我在改过滤规则的时候,改了好几次,这里就一次到位吧,不耽误朋友们的时间了):


写个完整的分页过滤规则:
复制代码 代码如下:

{dede:trim}<td align='center' height='30'>(.*)</option></select></td>{/dede:trim} 

再采集下,看看结果:好了,分页成功,无多余代码。至此,全部主要的代码部分完成。
结果在这里:
有分页的:党员干部作风整顿剖析材料
无分页的: 文艺部工作计划
写一个完成的站点规则:
复制代码 代码如下:

{!-- 节点基本信息 --}

{dede:item name='天水_工作计划_1页'
    imgurl='/upimg' imgdir='../upimg' language='gb2312' typeid='1' macthtype='string'}
{/dede:item}

{!-- 采集列表获取规则 --}

{dede:list source='var' sourcetype='list' 
          varstart='' varend=''}
  {dede:url value='http://www.tiansou.net/Html/Y_CYFW/R_Gzzj/F_Gzjh/index.html'}{/dede:url}    
  {dede:need}Gzjh/2007-{/dede:need}
  {dede:cannot}Gzjh/2007-1{/dede:cannot}
  {dede:linkarea}[var:区域]{/dede:linkarea}
{/dede:list}

{!-- 网页内容获取规则 --}

{dede:art}
{dede:sppage sptype='full'}<td align='center' height='30'>首页 上页[var:分页区域]页次{/dede:sppage}

  {dede:note field='dede_archives.title' value='[var:内容]' comment='文章标题' 
  isunit='' isdown=''}

    {dede:match}<title>[var:内容]--天水搜索</title>{/dede:match}

    {dede:function}{/dede:function}

  {/dede:note}

  {dede:note field='dede_archives.sortrank' value='[var:内容]' comment='排序级别' 
  isunit='' isdown=''}

    {dede:match}{/dede:match}

    {dede:function}@me = time();{/dede:function}

  {/dede:note}

  {dede:note field='dede_archives.writer' value='[var:内容]' comment='文章作者' 
  isunit='' isdown=''}

    {dede:match}{/dede:match}

    {dede:function}{/dede:function}

  {/dede:note}

  {dede:note field='dede_archives.litpic' value='[var:内容]' comment='缩略图' 
  isunit='' isdown=''}

    {dede:match}{/dede:match}

    {dede:function}@me = @litpic;{/dede:function}

  {/dede:note}

  {dede:note field='dede_archives.pubdate' value='[var:内容]' comment='发布时间' 
  isunit='' isdown=''}

    {dede:match}{/dede:match}

    {dede:function}if(@me!="") @me = GetMkTime(@me);
else @me = time();{/dede:function}

  {/dede:note}

  {dede:note field='dede_archives.senddate' value='[var:内容]' comment='录入时间' 
  isunit='' isdown=''}

    {dede:match}{/dede:match}

    {dede:function}@me = time();{/dede:function}

  {/dede:note}

  {dede:note field='dede_addonarticle.body' value='[var:内容]' comment='文章内容' 
  isunit='1' isdown='1'}

    {dede:match}</TR>
              <TR>
                <TD height="8"></TD>
              </TR>
              <TR>
                <TD valign="top" class=Connet><p>[var:内容]</p>
                  </TD>
              </TR>{/dede:match}
        {dede:trim}<td align='center' height='30'>(.*)</option></select></td>{/dede:trim}
    {dede:trim}
{/dede:trim}
    {dede:trim}<param([^>]*)>{/dede:trim}
    {dede:trim}<embed([^>]*)>([^>]*)</embed>{/dede:trim}
    {dede:trim}<embed([^>]*)>{/dede:trim}
    {dede:trim}</embed>{/dede:trim}
    {dede:trim}<object([^>]*)>([^>]*)</object>{/dede:trim}
    {dede:trim}<object([^>]*)>{/dede:trim}
    {dede:trim}</object>{/dede:trim}
    {dede:trim}<OBJECT([^>]*)>([^>]*)</OBJECT>{/dede:trim}
    {dede:trim}<OBJECT([^>]*)>{/dede:trim}
    {dede:trim}</OBJECT>{/dede:trim}
    {dede:trim}<iframe([^>]*)>([^>]*)</iframe>{/dede:trim}
    {dede:trim}<iframe([^>]*)>{/dede:trim}
    {dede:trim}</iframe>{/dede:trim}
    {dede:trim}<IFRAME([^>]*)>([^>]*)</IFRAME>{/dede:trim}
    {dede:trim}<IFRAME([^>]*)>{/dede:trim}
    {dede:trim}</IFRAME>{/dede:trim}
    {dede:trim}<font([^>]*)>([^<]*)</font>{/dede:trim}
    {dede:trim}<font([^>]*)>{/dede:trim}
    {dede:trim}</font>{/dede:trim}
    {dede:trim}<img([^>]*)>{/dede:trim}
    {dede:trim}<a([^>]*)>([^<]*)</a>{/dede:trim}
    {dede:trim}<a([^>]*)>{/dede:trim}
    {dede:trim}</a>{/dede:trim}
    {dede:trim}<td([^>]*)>([^>]*)</td>{/dede:trim}
    {dede:trim}<td([^>]*)>{/dede:trim}
    {dede:trim}</td>{/dede:trim}
    {dede:trim}<tr([^>]*)>([^>]*)</tr>{/dede:trim}
    {dede:trim}<tr([^>]*)>{/dede:trim}
    {dede:trim}</tr>{/dede:trim}
    {dede:trim}<tbody([^>]*)>([^>]*)</tbody>{/dede:trim}
    {dede:trim}<tbody>{/dede:trim}
    {dede:trim}</tbody>{/dede:trim}
    {dede:trim}<table([^>]*)>([^>]*)</table>{/dede:trim}
    {dede:trim}<table([^>]*)>{/dede:trim}
    {dede:trim}</table>{/dede:trim}
    {dede:trim} {/dede:trim}

    {dede:function}{/dede:function}

  {/dede:note}

  {dede:note field='dede_archives.source' value='[var:内容]' comment='文章来源' 
  isunit='' isdown=''}

    {dede:match}{/dede:match}

    {dede:function}@me ='互联网'{/dede:function}

  {/dede:note}
{/dede:art}


相关文章

最新评论