PHP实现自定义文件缓存的方法

 更新时间:2023年10月31日 10:15:48   作者:PHP隔壁老王邻居  
这篇文章主要介绍了PHP是如何实现自定义文件缓存的方法的,文中通过代码示例给大家介绍了两个方法,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考下

文件缓存:可以将PHP脚本的执行结果缓存到文件中。当一个PHP脚本被请求时,先查看是否存在缓存文件,如果存在且未过期,则直接读取缓存文件内容返回给客户端,而无需执行脚本

1、文件缓存写法一,每个文件缓存一个数据,缺点文件可能太多 

function getFileCache($key, $value = null, $expiry = 3600) {
  $cacheDir = "D:\\phpstudy_pro\\WWW\\cache\\";
  $cacheFile = $cacheDir . md5($key) . '.txt';
 
  if (file_exists($cacheFile) && (time() - filemtime($cacheFile) < $expiry)) {
    return file_get_contents($cacheFile);
  }
 
  if ($value !== null) {
    // 将$value参数的值保存到缓存文件中
    file_put_contents($cacheFile, $value);
    return $value;
  }
 
  // 保存数据到缓存文件中
  file_put_contents($cacheFile, $value);
 
  return $value;
}
 
// 缓存具体的值
$cacheValue = 'example_value';
 getFileCache('example_key', $cacheValue);
 
// 使用示例
$data = getFileCache('example_key');
echo $data;

 2、文件缓存写法二,一个文件缓存所有数据,缺点可能文件太大读写变慢

function getFileCache($key, $value = null, $expiry = 3600) {
  $cacheDir = "D:\\phpstudy_pro\\WWW\\cache\\";
  $cacheFile = $cacheDir . 'cache.txt';
  $file=false;
  if(file_exists($cacheFile)){
    $file= file_get_contents($cacheFile);
  }
  if($file){
     $data=unserialize($file);
  }else{
    $data=[];
  }
  if($value){
    $data[$key]=["data"=>$value,'expiry'=>time()+$expiry];
 
    file_put_contents($cacheFile, serialize($data));
    return true;
  }else{
    if(isset($data[$key])&&$data[$key]['expiry']>time()){
 
       return $data[$key]['data'];
    }
    return null;
  }
}
// 缓存具体的值
$cacheValue = 'example_value';
getFileCache('example_key', $cacheValue);
$cacheValue = 'example_value2';
getFileCache('example_key2', $cacheValue);
// 使用示例
$data = getFileCache('example_key');
var_dump($data);
$data2 = getFileCache('example_key2');
var_dump($data2);

到此这篇关于PHP实现自定义文件缓存的方法的文章就介绍到这了,更多相关PHP自定义文件缓存内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

相关文章

最新评论