vue中v-text / v-html使用实例代码详解

 更新时间:2019年04月02日 14:47:31   作者:yangzailu  
这篇文章主要介绍了vue中v-text / v-html使用实例代码详解,非常不错,代码简单易懂,具有一定的参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下

废话少说,代码如下所述:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Vue实例中的数据,事件和方法</title>
</head>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
<body>
 
 <div id="root">
  <h1 v-text="number"></h1>
 </div>

 <script type="text/javascript">
  new Vue({ 
   el:"#root",
   data:{
    msg: "world",
    number:123
   }
  })
 </script>
</body>
</html>

显示123

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Vue实例中的数据,事件和方法</title>
</head>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
<body>
 <div id="root">
  <h1 v-html="content"></h1>
 </div>
 <script type="text/javascript">
  new Vue({ 
   el:"#root",
   data:{
    content: "<h1>hello world</h1>",
   }
  })
 </script>
</body>
</html>

补充:vuejs {{}},v-text 和 v-html的区别

<div id="app">
 <p>{{message}}</p> <!-- 输出:<span>通过双括号绑定</span> -->
 <p v-html="html"></p> <!-- 输出:html标签在渲染的时候被解析 -->
 <p v-text="text"></p> <!-- 输出:<span>html标签在渲染的时候被源码输出</span> -->
</div>


<script>
 let app = new Vue({
 el: "#app",
 data: {
  message: "<span>通过双括号绑定</span>",
  html: "<span>html标签在渲染的时候被解析</span>",
  text: "<span>html标签在渲染的时候被源码输出</span>",
 }
 });
</script>

区别:

{{message}}:将数据解析为纯文本,不能输出真正的html,在页面加载时显示{{}},所以通常使用v-html和v-text代替,且花括号方式在以后可能被取消

v-html="html":输出真正的html

v-text="text":将数据解析为纯文本,不能输出真正的html,与花括号的区别是在页面加载时不显示{{}}

总结

以上所述是小编给大家介绍的vue中v-text / v-html使用实例代码详解,希望对大家有所帮助,如果大家有任何疑问欢迎给我留言,小编会及时回复大家的!

相关文章

最新评论